Prop. 125 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

I proposisjonen foreslås lovendringer som sikrer departementet hjemmel til å kunne gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler i saker etter utlendingsloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser. Videre foreslås det å gi hjemmel for forskriftsregulering om bestemt oppholdssted og meldeplikt i saker hvor utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget