Proposisjoner til Stortinget

Prop. 13 L (2021–2022)

Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer forslag om endringer i mineralloven (retting av inkurier). En inkurie i Prop. 124 L om endringer i mineralloven førte til at to endringsforslag ikke ble fremmet i tråd med det som var ment. Endringene innebærer å oppheve mineralloven § 13 første ledd andre punktum om hjemmel for å avslå søknader om undersøkelsesrett og § 43 første ledd andre punktum om at alt uttak av naturstein krever driftskonsesjon.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget