Forsiden

Prop. 13 L (2021–2022)

Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Stortinget behandlet 4. og 7. juni 2021 Prop. 124 L (2020–2021) om endringer i mineralloven. Etter at loven ble vedtatt, er Nærings- og fiskeridepartementet blitt gjort oppmerksom på at to endringsforslag ved en inkurie ikke ble fremmet i tråd med det som var ment. Det foreslås derfor i denne proposisjonen å fremme disse endringene, som går ut på å oppheve mineralloven § 13 første ledd andre punktum om hjemmel for å avslå søknader om undersøkelsesrett og § 43 første ledd andre punktum om at alt uttak av naturstein krever driftskonsesjon.