Prop. 143 L (2015–2016)

Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)

Proposisjonen inneheld framlegg til lovendringar som er naudsynte ved gjennomføring av jernbanereforma. Dei lovene som er foreslått endra er jernbanelova, pantelova, matrikkellova og tinglysingslova. Det er og drøfta korleis fleire andre lover kan brukast av dei nye einingane som vert oppretta med reforma, særleg det nye statsføretaket som får ansvaret for dei fleste av Jernbaneverkets oppgåver knytt til plansakar etter plan- og bygningslova og erverv av grunn.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget