Prop. 143 L (2020–2021)

Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endring av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), slik at det gis en permanent adgang for bruk av elektronisk signering for å signere møteprotokoller, og at representantskapet og styret skal kunne ha fjernmøter dersom de ønsker det. Departementet foreslår også at § 1 i midlertidig lov 6. november 2020 nr. 126 om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), som utvider adgangen for lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner, skal gjelde frem til 10. november 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget