Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 145 LS (2016–2017)

Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

6.1 Konsekvenser for private aktører

Fra 1. februar 2015 til 31. desember 2015 ble det kontrollert dimensjoner på 38 736 kjøretøy. 1381 av disse kjøretøyene hadde mangler. 945 av disse fikk pålegg om å utbedre forholdet før videre kjøring, mens 40 ble anmeldt. Det vil si at i underkant av 3 % av kjøretøyene med mangler ble ilagt en reaksjon i form av betalingsforpliktelse (forelegg/bot). Departementet tror at denne andelen kan bli større om det innføres gebyr for overskridelse av tillatte dimensjoner. Dette ut ifra en antakelse om at flere som i dag bare får skriftlig pålegg om å utbedre manglene, vil kunne bli ilagt gebyr. På den annen side kan det lede til at flere overholder bestemmelsene.

En ordning der også avsender og transportør kan gjøres ansvarlig for overlastgebyret vil kunne redusere problemene med overlast av containere og vekselflak. Det kan ha positive effekter på veginfrastrukturen, trafikksikkerheten og konkurransen. At flere aktører kan stilles til ansvar, vil også kunne bidra til mer korrekt ansvarsplassering.

6.2 Konsekvenser for det offentlige

De administrative konsekvensene for offentlige myndigheter vil i hovedsak være knyttet til informasjonsarbeid i forbindelse med innføring av gebyr for dimensjoner, opplæring av kontrollører og oppdatering av gjeldende trafikkontrollinstruks og registrerings- og kontrollsystemet VaDIS. Da Statens vegvesen og politiet allerede håndhever vekt- og dimensjonsbestemmelsene, antas ikke forslaget å ha særlige konsekvenser for aktiviteten.

En konsekvens av ny § 36 a vil være at Statens vegvesen vil kunne ilegge gebyr for overtredelse av dimensjonsbestemmelsene, istedenfor å gi pålegg om å utbedre forholdet eller å anmelde. Dette vil kunne innebære redusert ressursbruk for både Statens vegvesen og politiet.

Ny § 36 a kan føre til noe mer saksbehandling, der det er aktuelt å ilegge avsenderen gebyr. I forskriftsarbeidet vil det måtte tas hensyn til dette, blant annet ved utforming av kravene til dokumentasjon fra avsenderen.

Gebyr for overtredelse av bestemmelsene om tillatte dimensjoner kan gi økte inntekter til statskassen. Det vil imidlertid bli utarbeidet en ordning med særlige satser basert på overtredelsens alvorlighet. Inntektspotensialet er dermed i dag vanskelig å anslå.

Til toppen
Til dokumentets forside