Prop. 147 L (2015–2016)

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Tall fra Helsedirektoratet1 tyder på at bruken av tvang går litt opp og at det fortsatt er store geografiske variasjoner i bruken av tvang.

Tvang skal bare brukes når det er helt nødvendig og som en siste utvei. Styrking av pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet er viktige tiltak for å redusere bruken av tvang og for å få en riktigere bruk av tvang. Medvirkning og selvbestemmelse er også sentrale elementer i regjeringens arbeid med å skape pasientens og brukerens helse- og omsorgstjeneste.

Departementet har vurdert lovforslagene i NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet (Paulsrud-utvalget) og foreslår at flere av forslagene fra utvalgets flertall følges opp.

For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse, foreslår departementet at pasienter som har samtykkekompetanse får rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet. Departementet foreslår også lovendringer som vil bidra til å styrke rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern som motsetter seg behandling eller andre tiltak. Pasientens rett til å få et vedtak og til å uttale seg før det fattes vedtak utvides, kravene til begrunnelse for vedtak skjerpes og ordningen med fritt rettsråd utvides. Det foreslås også tydeliggjøringer av formålet med psykisk helsevernloven og at bruk av tvang skal evalueres sammen med pasienten.

Paulsrud-utvalget mente de manglet særskilt kompetanse på barn og unge. Utvalget gikk derfor i liten grad inn på spørsmål som særlig gjelder denne gruppen. Utvalget mente også at det bør vurderes om tvangsreglene i helse- og omsorgslovgivningen burde samles i én felles lov, men mente at det falt utenfor mandatet og tidsrammen for utvalget å gå nærmere inn på dette. Utvalget mente dessuten at det bør gjøres grunnleggende endringer i kontroll- og overprøvingssystemet og at det bør etableres en felles kontroll- og overprøvingsinstans for alle vedtak som fattes med hjemmel i psykisk helsevernloven.

Noen av forslagene fra Paulsrud-utvalget får betydning også utenfor psykisk helsevern og bør sees i en større sammenheng. Forslagene bør utredes ytterligere, særlig med tanke på virkningen for andre deler av helse- og omsorgssektoren.

Regjeringen oppnevner et nytt offentlig lovutvalg. Utvalget får i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang av tvangsregelverket i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget blir bl.a. bedt om å se nærmere på problemstillingene som er nevnt ovenfor.

Departementet viser også til forslagene i Prop. 40 L (2015–2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet), der det ble foreslått tydeligere rammer i lovverket for forskrifter om bruk av tvang og tiltak uten samtykke fra pasienter og brukere. Stortinget har sluttet seg til forslagene, og endringsloven ble sanksjonert 20. mai 2016, jf. lov 20. mai 2016 nr. 10 om endringer i psykisk helsevernloven mv. Departementet viser videre til forslagene i Prop. 78 L (2015–2016) Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar). Stortinget har også sluttet seg til disse forslagene, og endringsloven ble sanksjonert 10. juni 2016.

Fotnoter

1.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1161/Rapport%20om%20tvang%20IS-2452.pdf

Til forsiden