Prop. 147 L (2015–2016)

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

I forbindelse med en større revisjon av psykisk helsevernloven i 2006, ba Stortinget om en grundigere vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven (Innst. O. nr. 66 (2005 – 2006)). Helsedirektoratet satte derfor ned en arbeidsgruppe i august 2008 som blant annet fikk i mandat å gjøre en slik vurdering.

Arbeidsgruppen, ledet av professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt, leverte sin rapport i juni 2009. Arbeidet resulterte ikke i et samlet standpunkt til spørsmålet om lovendringer. Et flertall anbefalte imidlertid at det ble nedsatt et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern, særlig sett i forhold til pasientrettighetsloven og menneskerettighetene.

Regjeringen fulgte anbefalingen og oppnevnte ved kongelig resolusjon 28. mai 2010 et lovutvalg som skulle utrede regler om tvang mv. innen psykisk helsevern. Utvalget ble ledet av advokat Kari Paulsrud og var ellers satt sammen av brukerrepresentanter og fagpersoner innen jus og medisin. Utvalget hadde 15 medlemmer.

Utvalget fikk følgende mandat:

 • «1. Utvalget skal utrede etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helsevern. Følgende skal særlig gjennomgås:

  • – Forholdet mellom psykisk helsevernloven og samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven og menneskerettigheter.

  • – Behandlingsvilkåret for etablering av tvungent psykisk helsevern.

  • – Vilkårene for iverksetting av behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering) og bruk av tvangsmidler.

  • – Gjeldende kontrollordninger for overprøving av tvangsvedtak.

 • 2. Siktemålet med å utrede tvangsbestemmelsene er å:

  • – sikre en grundig gjennomgang av de gjeldende tvangsbestemmelsene innenfor psykisk helsevern i forhold til pasientenes rettsikkerhet, herunder ivaretakelse av hensynet til lik og forsvarlig utøvelse av tvang i landet

  • – sikre at eventuelle forslag til lovendringer er godt begrunnet og vurdert både tverrfaglig og av brukere/pårørende

 • 3. Utvalget skal vurdere om regelverket bør endres for å klargjøre rettstilstanden i saker der domstolen kommer til at en pasient under psykisk helsevern skal skrives ut etter psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 6.

 • 4. Dersom utvalget kommer til at det bør foretas lovendringer, skal det foreslås konkrete lovendringer. Betydningen eventuelle lovendringer kan ha for annet regelverk skal vurderes og beskrives. Både konsekvensene av å beholde behandlingsvilkåret og av å fjerne vilkåret, skal vurderes og beskrives.

 • 5. Utvalget skal i arbeidet legge til grunn bl.a. følgende dokumenter:

  • – Rapport 2. juni 2009 «Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven» fra arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, ledet av Jan Fridtjof Bernt.

  • – Utredning januar 2009 «Menneskerettslige aspekter ved tvangsmessig frihetsberøvelse, herunder lovoppsatte vilkår. Kort om bruk av tvang i behandlingsøyemed i psykisk helsevern, i og utenfor institusjon.» av professor dr. juris Aslak Syse.

  • – Prop. 1 S (2009 – 2010) s. 140 avsnitt 3 og 4, kap. 732 (innledningen) under overskriften «prioriterte områder» s. 112, 2. spalte, jf. også kap. 734, post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, s. 139/140.

  • – Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009 – 2013): kap. 9: Helse og omsorg.

  • – Brev fra Utenriksdepartementet 12. juni 2009 vedrørende FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  • – Rt. 2001 s. 752

  • – NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 – 2009.

  • – Relevante konvensjoner som berører menneskerettighetene.

 • 6. Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksen kapittel 2. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk.

 • 7. Utvalget skal i løpet av arbeidsperioden avholde minst et høringsmøte hvor ulike brukergrupper er bredt representert. Det vises til artikkel 4 i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalget skal legge frem en NOU innen ett år fra det oppnevnes. Dersom det oppstår tvil om mandatets innhold og omfang, eller dersom utviklingen i arbeidet skulle tilsi det, kan utvalget ta opp med Helse- og omsorgsdepartementet en presisering eller justering av mandatet.»

2.2 Høring av NOU 2011: 9

Paulsrud-utvalget leverte sin utredning, NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011. Utvalgets medlem Hege Orefellen stilte seg ikke bak de vurderinger og forslag som fremgår av utredningen, og valgte å gi en samlet framstilling av sitt syn i vedlegg 1 til NOU 2011: 9.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte utredningen på høring 25. august 2011 med frist 3. januar 2012. Høringsfristen ble senere forlenget til 6. februar 2012.

Utredningen ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • ACTIS

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Amalie Skrams Hus

 • Ambulansehelsetjenesten KFO

 • Amnesty International Norge

 • Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse

 • Angstringen

 • ANS Institutt for Familieterapi

 • Apotekerforeningen

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Autismeforeningen i Norge

 • Arbeidsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne- likestillings- og integreringsdepartementet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Barne-, ungdoms-, og familieetaten

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Blå Kors Norge

 • Bruker Spør Bruker

 • Civita

 • Datatilsynet

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

 • Det Norske Nettverket av Fontenehus

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet

 • Fampo, Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finansdepartementet

 • Flyktninghjelpen

 • Folkehelseinstituttet

 • Foreningen for transpersoner

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Fransiscushjelpen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesrådene for funksjonshemmede

 • Galebevegelsen

 • Gatejuristen

 • Helseansattes Yrkesforbund

 • Helsedirektoratet

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Hovedorganisasjon

 • Human-Etisk Forbund

 • Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Justis- og politidepartementet

 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO)KIM-senteret

 • Kirkens Bymisjon

 • Klientaksjonen

 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • KS

 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets Helsetilsyn i fylkene

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets kommuner

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets politidistrikt

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

 • Landets universiteter

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

 • Landsforeningen for Psykopat Ofre

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)

 • Landsforeningen for kosthold og helse

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

 • Manifestsenteret

 • Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Forskerforbund

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • PARAT Helse

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Pårørendeforeningen for aldersdemente/ alzheimer

 • Pårørendekompetanse

 • Pårørendesenteret i Oslo

 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Rokkansenteret

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Råd og muligheter – ROM Agder

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Sametinget

 • Samfunnsviternes fagforening

 • Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

 • SINTEF Helse

 • SPEKTER

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens Helsepersonellnemnd

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utenriksdepartementet

 • Virke (tidligere HSH)

 • Voksne for barn

 • We shall overcome

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser har opplyst at de ikke har merknader til høringen:

 • Arbeidsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Datatilsynet

 • Diakonhjemmet Sykehus

 • Statens legemiddelverk

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Kirkens Bymisjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Følgende instanser har gitt merknader til forslagene i NOU 2011: 9:

 • Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Barneombudet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Helsedirektoratet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord-Trøndelag HF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Kontrollkommisjon for Oslo universitetssykehus, Ullevål II

 • Kontrollkommisjon for Oslo universitetssykehus, Ullevål III

 • Kontrollkommisjon III for psykisk helsevern i Østfold

 • Kontrollkommisjonen for Diakonhjemmets sykehus

 • Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og ungdom – Oslo/ Akershus II

 • Kontrollkommisjonen for Østmarka sykehus

 • Kontrollkommisjon I for Akershus

 • Kontrollkommisjonene i Øvre og Nedre Buskerud

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kompetansesenter for selvmordsforskning og -forebygging

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Universitetet i Oslo

 • Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Oslo universitetssykehus HF, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst

 • Politidirektoratet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør (RBUP Øst og Sør)

 • Regjeringsadvokaten

 • RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Rådet for psykisk helse

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • St. Olavs Hospital HF

 • Sykehuset i Vestfold HF

 • Sykehuset Telemark HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • Sørlandet sykehus HF

 • TvangsForsk – Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Holmestrand kommune

 • Horten kommune

 • Innherred samkommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • ADHD Norge

 • Advokat Ulrik Hegnar

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Gatejuristen

 • Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen i Ålesund

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • KS

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Pensjonistforbundet

 • Psykiater Terje Vestheim

 • Redd Barna

 • We shall overcome – Oslo/ Akershus

 • WSO – Landsforeningen We shall overcome

Høringsinstansenes kommentarer til de forslagene i NOU 2011: 9 som blir vurdert i denne proposisjonen omtales i kapittel 5 til 12.

Til forsiden