Prop. 163 L (2015–2016)

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven), som vil erstatte lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Bakgrunnen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdaterte, og at det er således behov for å oppdatere loven til dagens forhold og krav til fornøyelsesinnretninger. Det vises her også til at dagens tivolilov ble gitt som en midlertidig lov i påvente av en samordning med taubaneregelverket. Ny lov vil styreke sikkerheten på norske tivoliinnretninger med nye og klarere bestemmelser om varsling og rapportering ved ulykker og hendelser, pliktavhold mv. Ny lov vil også legge grunnlaget for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget