Prop. 18 L (2016–2017)

Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås det endringer i lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) kapittel 21 om offentlig administrasjon av forsikringsforetak. Departementet foreslår en presisering i finansforetaksloven § 21-20 om offentlig administrasjon av forsikringsforetak, slik at det tydeligere fremgår at administrasjonsstyret kan foreslå at fripoliser skal konverteres til investeringsvalg som ledd i en overdragelse til annet livsforsikringsforetak. Det foreslås også en regel om at risikoforsikringer i livsforsikring som gir utbetaling ved død eller uførhet, skal opphøre å gjelde tre måneder etter at foretaket er satt under offentlig administrasjon. En slik opphørsfrist på tre måneder vil gi samme regel som gjelder for skadeforsikringer.