Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 19 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

800 000

frå kr 52 235 000 til kr 53 035 000

70

Tilskott, blir redusert med

3 600 000

frå kr 27 430 000 til kr 23 830 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

45

Større ustyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

225 000 000

frå kr 561 102 000 til kr 336 102 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter, blir auka med

201 920 000

frå kr 11 673 086 000 til kr 11 875 006 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

38 000 000

frå kr 4 777 000 000 til kr 4 739 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 175 000 000 til kr 173 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

600 000 000

frå kr 4 300 000 000 til kr 4 900 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

204 720 000

frå kr 7 407 535 000 til kr 7 202 815 000

635

Venteløn

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 21 000 000

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 515 000

frå kr 629 429 000 til kr 630 944 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombod, blir auka med

3 106 000

frå kr 11 577 000 til kr 14 683 000

648

Arbeidsretten, Riksmeklaren m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 01, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 527 000 til kr 527 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 69 000 000 til kr 68 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 178 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir auka med

2 000 000

frå kr 44 000 000 til kr 46 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 320 000 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

710 000 000

frå kr 11 610 000 000 til kr 10 900 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir auka med

25 000 000

frå kr 840 000 000 til kr 865 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

90 000 000

frå kr 1 930 000 000 til kr 1 840 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til einsleg mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

22 000 000

frå kr 169 000 000 til kr 147 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

23 000 000

frå kr 92 000 000 til kr 69 000 000

76

Bidragsforskott, blir auka med

5 000 000

frå kr 725 000 000 til kr 730 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir redusert med

800 000 000

frå kr 36 290 000 000 til kr 35 490 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

60 000 000

frå kr 1 450 000 000 til kr 1 390 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

245 000 000

frå kr 995 000 000 til kr 750 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir auka med

65 000 000

frå kr 2 010 000 000 til kr 2 075 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

1 270 000 000

frå kr 33 810 000 000 til kr 32 540 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 240 000 000 til kr 225 000 000

72

Legeerklæringar, blir redusert med

15 000 000

frå kr 425 000 000 til kr 410 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

630 000 000

frå kr 87 200 000 000 til kr 87 830 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 76 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 910 000 000 til kr 1 920 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 1 560 000 000 til kr 1 580 000 000

72

Stønad til servicehund, blir redusert med

2 280 000

frå kr 5 000 000 til kr 2 720 000

74

Tilskot til bilar, blir redusert med

55 000 000

frå kr 740 000 000 til kr 685 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med

100 000 000

frå kr 3 370 000 000 til kr 3 270 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

10 000 000

frå kr 305 000 000 til kr 295 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir redusert med

50 000 000

frå kr 1 600 000 000 til kr 1 550 000 000

78

Høyreapparat, blir redusert med

15 000 000

frå kr 710 000 000 til kr 695 000 000

79

Aktivitetshjelpemiddel for personar over 26 år, blir auka med

7 000 000

frå kr 49 030 000 til kr 56 030 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 72 840 000 000 til kr 72 790 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

150 000 000

frå kr 140 920 000 000 til kr 140 770 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir redusert med

80 000 000

frå kr 6 180 000 000 til kr 6 100 000 000

2680

Etterlatne

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 835 000 000 til kr 830 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 189 000 000 til kr 194 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3605

Arbeids- og velferdsetaten

04

Tolketenester, blir auka med

1 920 000

frå kr 2 580 000 til kr 4 500 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån, blir redusert med

300 000 000

frå kr 12 300 000 000 til kr 12 000 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter, blir auka med

4 000 000

frå kr 106 000 000 til kr 110 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordringar av feilutbetalingar, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

1 492 000

frå kr 200 000 til kr 1 692 000

3635

Venteløn mv.

01

Refusjon statleg verksemd mv., blir auka med

1 000 000

frå kr 12 000 000 til kr 13 000 000

85

Innfordringar av feilutbetalingar av venteløn, blir redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

3640

Arbeidstilsynet

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer, blir redusert med

1 483 000

frå kr 6 809 000 til kr 5 326 000

05

Tvangsmulkt, blir auka med

2 535 000

frå kr 2 465 000 til kr 5 000 000

(NY)

06

Refusjonar, blir løyva med

3 500 000

07

Byggesakshandsaming, gebyr, blir redusert med

1 985 000

frå kr 22 085 000 til kr 20 100 000

08

Refusjon utgifter til regionalt verneombod, blir auka med

2 106 000

frå kr 12 720 000 til kr 14 826 000

(NY)

09

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

20 000 000

3642

Petroleumstilsynet

03

Gebyr tilsyn, blir auka med

1 324 000

frå kr 69 165 000 til kr 70 489 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, blir redusert med

5 075 000

frå kr 106 640 000 til kr 101 565 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir redusert med

145 000 000

frå kr 1 120 000 000 til kr 975 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

109 084 000

frå kr 949 927 000 til kr 840 843 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

15 000 000

frå kr 240 000 000 til kr 255 000 000

80

Renter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir redusert med

75 000 000

frå kr 1 300 000 000 til kr 1 225 000 000

87

Diverse inntekter, blir auka med

10 600 000

frå kr 16 600 000 til kr 27 200 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir redusert med

1 000 000

frå kr 65 000 000 til kr 64 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir auka med

15 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 215 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir redusert med

5 000 000

frå kr 28 000 000 til kr 23 000 000

71

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, blir redusert med

400 000

frå kr 600 000 til kr 200 000

Til toppen
Til forsida av dokumentet