Prop. 225 S (2020–2021)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til å innlemme direktiv 2015/2366 om betalingstjenester (PSD2) i EØS-avtalen, med tilhørende kommisjonsforordning. De offentligrettslige delene av direktivet er gjennomført i betalingssystemloven og finansforetaksloven, og utfyllende forskrifter. De fleste av de privatrettslige bestemmelsene i direktivet er gjennomført i forskrift til finansavtaleloven. Videre er direktivet gjennomført i den nye finansavtaleloven som det tas sikte på at skal tre i kraft tidlig i 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget