Prop. 229 L (2020–2021)

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i grenseloven og utlendingsloven for å gjennomføre EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES) og et fremreisesystem (ETIAS). Videre foreslås  det en ny § 16 a i grenseloven som etablerer en nasjonal løsning for innsamling og bruk av PNR-opplysninger, samt å legge til rette for at Norge kan delta i EUs PNR-samarbeid. Det foreslås også endringer i politiregisterloven som går ut på å åpne for at opplysninger i nærmere bestemte registre i sin helhet underlegges taushetsplikt. Endelig foreslås det enkelte endringer i grenseloven og utlendingsloven som departementet har sett behov for i forbindelse med arbeidet med ny grenseforskrift.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget