Prop. 238 L (2020–2021)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

I proposisjonen fremmes det forslag til en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven). Loven skal erstatte voldsoffererstatningsloven. Departementet foreslår at voldserstatningsloven skal følge alminnelig erstatningsrett, slik at statens utbetaling til den voldsutsatte skal tilsvare det beløpet skadevolderen er ansvarlig for. På denne måten kan staten utbetale erstatning i tråd med domstolenes utmåling, og samtidig fremme regresskrav mot skadevolderen for det samme beløpet. Med forslaget vil alle som ved dom er tilkjent erstatning fra skadevolderen for nærmere angitte volds- eller seksuallovbrudd, dersom de ønsker det, få utbetalt erstatningen fra staten tilnærmet automatisk og umiddelbart. Voldsutsatte i saker som ikke har blitt behandlet av domstolene, skal kunne fremme søknad om erstatning for Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom den påståtte skadevolderen er kjent, skal vedkommende være part i saken, holdes ansvarlig for erstatningsbeløpet og kunne motsette seg forvaltningsbehandling.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget