Høring - Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Departementet foreslår en ny lov som skal erstatte lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) og forskrift 23. januar 1981 nr. 8983 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling (voldsoffererstatningsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2020

Vår ref.: 20/4021

Høring - Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte som skal erstatte lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) og forskrift 23. januar 1981 nr. 8983 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling (voldsoffererstatningsforskriften). 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 4. desember 2020. Vi ber om at høringsuttalelser blir sendt inn digitalt ved å bruke skjemaet for dette på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Kari Stokke
departementsrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Generaladvokaten

Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Skatteetaten
Statens barnehus
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag

Advokatforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Gatejuristen
Hovedsammenslutningene for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
    (LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, FNO, Hovedorganisasjonen Virke, KS
    og Spekter)
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Politilederlag
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
Voksne for Barn
Yrkesskadeforsikringsforeningen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen