Prop. 239 LS (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven og samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet. Protokollens formelle tittel er «Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse». Protokollen innebærer at Norge skal gjennomføre de bestemmelsene i forordning (EU) 603/2013 (Eurodac II-forordningen) som omhandler rettshåndhevende myndigheters og Europols adgang til å anmode om å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodacs sentralsystem. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. Lovendringene som foreslås innebærer i all hovedsak at bestemmelsene i Eurodac II-forordningen om sammenligning av fingeravtrykksopplysninger for rettshåndhevelsesformål inkorporeres i norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i utlendingsloven § 101.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget