Historisk arkiv

Politiet får nytt virkemiddel i kampen mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger fram forslag til samtykke til ratifikasjon av en protokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet og tilhørende forslag til endringer i utlendingsloven.

Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere. Hovedformålet med Eurodac er å bidra til å avklare hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i Europa. Gjennom Eurodac II-forordningen vedtok EU i 2013 at det også skulle være mulig for rettshåndhevende myndigheter (politimyndigheter) og Europol å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodac. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. I 2019 undertegnet Norge protokollen som gjør at vi kan ta del i dette samarbeidet.

– Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet. Jeg er derfor glad for at vi kan legge fram et forslag for Stortinget som vil gi politiet adgang til å sammenligne fingeravtrykk med opplysninger som er lagret i Eurodac, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Forslaget innebærer å gjennomføre den delen av Eurodac II-forordningen som gjelder tilgang til opplysninger for rettshåndhevelsesformål i norsk rett. EUs personverndirektiv for politi og påtalemyndighet ((EU) 2016/680) gjelder også i denne sammenheng. Hensynet til personvern blir grundig drøftet i proposisjonen.

Prop. 239 LS (2020–2021)