Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer av utgifter som følge av lønnsoppgjøret for statsansatte

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

836 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

600 000

1 436 000

Stortinget og underliggende institusjoner

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

376 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

2 993 000

3 369 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

344 000

344 000

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

6 032 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

1

Driftsutgifter

4 000

118

Nordområdetiltak mv.:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 70 og 71

80 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

1

Driftsutgifter

4 629 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

1 556 000

144

Fredskorpset:

1

Driftsutgifter

256 000

169

Global helse og utdanning:

1

Driftsutgifter

80 000

12 637 000

Kunnskapsdepartementet

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 224 000

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 698 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

71 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

1

Driftsutgifter

591 000

224

Senter for IKT i utdanningen:

1

Driftsutgifter

432 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

28 000

229

Norges grønne fagskole – Vea:

1

Driftsutgifter

171 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

3 985 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

349 000

258

Tiltak for livslang læring:

1

Driftsutgifter

9 000

276

Fagskoleutdanning:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 70

211 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

956 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 70

1 634 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

85 000

12 444 000

Kulturdepartementet

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 056 000

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

835 000

321

Kunstnerøkonomi:

74

Garantiinntekter og langvarige stipend overslagsbevilgning

296 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

107 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

551 000

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

201 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

340 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

3 086 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

1 832 000

334

Film- og medieformål:

1

Driftsutgifter

1 025 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

419 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter

381 000

10 129 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 852 000

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

6 625 000

411

Domstoladministrasjonen:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410 post 1

526 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

957 000

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

29 091 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

1

Driftsutgifter

1 642 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

111 832 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

3 379 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

5 644 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

1 485 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

43 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

29 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

3 890 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

132 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

8 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

1 398 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

531 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Driftsutgifter

1 123 000

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

317 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

24 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

98 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

1 344 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

269 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

1

Driftsutgifter

136 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

273 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

839 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

18 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

6 324 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 21

1 735 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 499 000

184 063 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 740 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

4 160 000

520

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

10 000

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

11 700 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

80 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

20 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

1 900 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

1

Driftsutgifter

630 000

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

290 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

70 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

160 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

30 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

200 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

40 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

160 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

570 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

5 250 000

27 010 000

Arbeids- og sosialdepartementet

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 334 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

79 513 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

453 000

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

3 334 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 21

1 616 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

1

Driftsutgifter

105 000

86 355 000

Helse- og omsorgsdepartementet

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 416 000

701

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

1 530 000

710

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

3 725 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

59 000

720

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

6 817 000

721

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

816 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

900 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

687 000

729

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

403 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

391 000

747

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

537 000

750

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

1 639 000

18 920 000

Barne- og likestillingsdepartementet

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

961 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 70

2 286 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter kan overføres

70 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

143 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

983 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 22 og post 60

32 659 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

1 565 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 855 post 1

1 607 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

1

Driftsutgifter

70 000

868

Forbrukerombudet:

1

Driftsutgifter

151 000

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

34 000

40 529 000

Nærings- og fiskeridepartementet

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

2 316 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

500 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

200 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

2 400 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

1 200 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

200 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

2 300 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

700 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

100 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

50 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

2 500 000

925

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

3 000 000

926

Forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

700 000

927

NIFES:

1

Driftsutgifter

500 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

1 600 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

50 000

18 316 000

Landbruks- og matdepartementet

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

892 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

7 539 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 187 000

9 618 000

Samferdselsdepartementet

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 236 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

1 318 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

425 000

1323

Vegtilsyn:

1

Driftsutgifter

81 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

356 000

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 45

7 789 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

1

Driftsutgifter

174 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

1 095 000

12 474 000

Klima- og miljødepartementet

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

1 421 000

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

3 988 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

66 000

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

991 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

897 000

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter kan overføres

1 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

329 000

7 693 000

Finansdepartementet

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 222 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

2 129 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

2 783 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

9 890 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

37 242 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

3 975 000

58 241 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

4 501 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter kan overføres

10 152 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter

33 987 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

1 371 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter

6 113 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

28 030 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

13 770 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

16 800 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

4 795 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

13 231 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter

10 501 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 45

8 100 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1761, post 45

780 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

2 921 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

2 418 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

617 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter

1 891 000

159 978 000

Olje- og energidepartementet

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

1 226 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 700 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

3 300 000

6 226 000

Ymse utgifter

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter

-674 035 000

-674 035 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 45

2 053 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

2 200 000

4 253 000

0

Til dokumentets forside