Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer av utgifter, vedtatt eller foreslått etter Saldert budsjett 2017

Kap.

Post

Formål

Kroner

Prop. S

Innst. S

Stortingsvedtak

Regjering

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

7 700 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

1 500 000

p28/17-18

24

Regjeringsadvokaten:

21

Spesielle driftsutgifter

-3 000 000

p28/17-18

6 200 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

-15 000 000

p28/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

-5 000 000

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

1 000 000

p28/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-5 000 000

i401/16-17

-24 000 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

-75 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

1 300 000

p24/17-18

1 225 000

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-2 500 000

i401/16-17

71

Diverse tilskudd

2 500 000

i401/16-17

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål:

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål kan overføres, kan nyttes under post 1

-7 000 000

i401/16-17

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

-135 500 000

p23/17-18

117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014 kan overføres

103 000 000

p129/16-17

i401/16-17

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014 kan overføres

107 000 000

p23/17-18

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014 kan overføres

353 000 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014 kan overføres

148 000 000

p23/17-18

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021 kan overføres

-124 000 000

p23/17-18

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021 kan overføres

79 000 000

p129/16-17

i401/16-17

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021 kan overføres

-117 000 000

p23/17-18

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021 kan overføres

53 000 000

p129/16-17

i401/16-17

118

Nordområdetiltak mv.:

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland kan overføres, kan nyttes under post 1

-8 500 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland kan overføres, kan nyttes under post 1

-5 000 000

p23/17-18

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika kan overføres

90 000 000

p23/17-18

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika kan overføres

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling kan overføres

20 000 000

p23/17-18

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner:

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner kan overføres

117 200 000

p23/17-18

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand kan overføres

273 847 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Nødhjelp og humanitær bistand kan overføres

453 810 000

p23/17-18

72

Menneskerettigheter kan overføres

14 000 000

p129/16-17

i401/16-17

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

1

Driftsutgifter

-9 500 000

p23/17-18

70

Forskning kan overføres

12 000 000

p129/16-17

i401/16-17

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

-1 359 932 000

p23/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

-349 800 000

p129/16-17

i401/16-17

168

Kvinners rettigheter og likestilling:

70

Kvinners rettigheter og likestilling kan overføres

90 000 000

p23/17-18

169

Global helse og utdanning:

70

Global helse kan overføres

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Global helse kan overføres

200 000 000

p23/17-18

170

FN-organisasjoner mv.:

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

22 000 000

p129/16-17

i401/16-17

76

FN og globale utfordringer kan overføres

106 000 000

p23/17-18

76

FN og globale utfordringer kan overføres

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv. kan overføres

19 500 000

p23/17-18

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

71

Regionale banker og fond kan overføres

-8 400 000

p23/17-18

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner kan overføres

120 000 000

p23/17-18

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging kan overføres

41 000 000

p129/16-17

i401/16-17

322 725 000

Kunnskapsdepartementet

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

600 000

p129/16-17

i401/16-17

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-350 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til læremidler mv. kan overføres, kan nyttes under post 21

6 500 000

p129/16-17

i401/16-17

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

1

Driftsutgifter

300 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

6 000 000

p17/17-18

224

Senter for IKT i utdanningen:

1

Driftsutgifter

350 000

p129/16-17

i401/16-17

225

Tiltak i grunnopplæringen:

60

Tilskudd til landslinjer

600 000

i401/16-17

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen kan overføres

-3 236 000

p17/17-18

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

-132 119 000

p129/16-17

i401/16-17

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

68 017 000

p17/17-18

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg kan overføres

10 000 000

p17/17-18

67

Tilskudd til opplæring i finsk

-908 000

p17/17-18

67

Tilskudd til opplæring i finsk

2 200 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

-800 000

p17/17-18

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

-3 600 000

p129/16-17

i401/16-17

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-2 060 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

-9 100 000

p17/17-18

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

-4 764 000

p17/17-18

62

Tilskudd for økt lærertetthet

-827 000

p17/17-18

70

Tilskudd til NAROM

6 621 000

p129/16-17

i401/16-17

227

Tilskudd til særskilte skoler:

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

5 000 000

i401/16-17

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler overslagsbevilgning

183 538 000

p17/17-18

71

Frittstående videregående skoler overslagsbevilgning

8 875 000

p17/17-18

71

Frittstående videregående skoler overslagsbevilgning

-9 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven overslagsbevilgning

-1 801 000

p17/17-18

73

Frittstående grunnskoler i utlandet overslagsbevilgning

-12 852 000

p17/17-18

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever overslagsbevilgning

28 231 000

p17/17-18

77

Den tyske skolen i Oslo overslagsbevilgning

1 618 000

p17/17-18

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring

-4 712 000

p17/17-18

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring

18 000 000

p129/16-17

i401/16-17

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

-5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

-4 000 000

p17/17-18

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 51

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Tilskudd til flere barnehagelærere

-172 200 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

7 011 000

p17/17-18

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

73

Nansen Fredssenter

1 000 000

i401/16-17

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

900 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

300 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

8 370 000

p17/17-18

257

Kompetansepluss:

70

Tilskudd kan overføres

17 000 000

p129/16-17

i401/16-17

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

14 928 000

p17/17-18

50

Statlige universiteter og høyskoler

-30 302 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Private høyskoler

5 968 000

p129/16-17

i401/16-17

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

74

Tilskudd til velferdsarbeid

6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

10 750 000

p129/16-17

i401/16-17

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Tilskudd til NORDUnet kan overføres

-3 800 000

p17/17-18

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 70

62 670 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

36 400 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Andre overføringer kan nyttes under post 1

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Tilskudd til internasjonale programmer

-2 161 000

p17/17-18

283

Meteorologiformål:

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

-544 000

p17/17-18

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

-11 040 000

p129/16-17

i401/16-17

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

340 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

321 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

8 611 000

p17/17-18

73

EUs rammeprogram for forskning kan overføres

349 724 000

p17/17-18

73

EUs rammeprogram for forskning kan overføres

-338 313 000

p129/16-17

i401/16-17

75

UNESCO-kontingent

-1 300 000

p129/16-17

i401/16-17

131 954 000

Kulturdepartementet

315

Frivillighetsformål:

79

Til disposisjon

2 000 000

i401/16-17

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

-5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

7 500 000

p129/16-17

i401/16-17

87

Tilskudd til X Games kan overføres

18 000 000

i401/16-17

320

Norsk kulturråd:

55

Norsk kulturfond

4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

321

Kunstnerøkonomi:

75

Vederlagsordninger

-4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Vederlagsordninger

1 100 000

p22/17-18

322

Bygg og offentlige rom:

70

Nasjonale kulturbygg kan overføres

50 000 000

p129/16-17

i401/16-17

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

3 192 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

800 000

p22/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-2 700 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

7 500 000

p22/17-18

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

1 300 000

i401/16-17

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

-2 492 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter kan overføres

-1 100 000

p22/17-18

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter kan overføres

4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m. kan overføres

-1 000 000

p22/17-18

79

Til disposisjon kan nyttes under post 1

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

11 000 000

p22/17-18

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

78

Ymse faste tiltak

5 300 000

p129/16-17

i401/16-17

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

4 500 000

p22/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-1 500 000

p22/17-18

334

Film- og medieformål:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Regional filmsatsing kan overføres

1 000 000

i401/16-17

78

Ymse faste tiltak

-850 000

p22/17-18

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke kan nyttes under post 1

4 800 000

i401/16-17

73

Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser m.m.

21 750 000

p129/16-17

i401/16-17

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter

11 000 000

p22/17-18

60

Rentekompensasjon – kirkebygg kan overføres

-2 000 000

p22/17-18

138 100 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

127 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

-45 000

p24/17-18

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling kan overføres

-131 000

p129/16-17

i401/16-17

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

800 000

p24/17-18

1

Driftsutgifter

28 053 000

p129/16-17

i401/16-17

411

Domstoladministrasjonen:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410 post 1

-219 000

p129/16-17

i401/16-17

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

-2 713 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

-35 900 000

p24/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

10 000 000

p24/17-18

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. kan overføres

-13 300 000

p24/17-18

70

Tilskudd

500 000

i401/16-17

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

1

Driftsutgifter

19 600 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

17 400 000

p24/17-18

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

273 534 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

42 481 000

p24/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

-17 000 000

p24/17-18

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

-6 863 000

p24/17-18

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold overslagsbevilgning

-62 500 000

p24/17-18

70

Tilskudd

-2 800 000

p24/17-18

70

Tilskudd

3 100 000

i401/16-17

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

-6 200 000

p24/17-18

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

39 800 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

4 000 000

p24/17-18

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

6 900 000

p129/16-17

i401/16-17

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

265 000

p129/16-17

i401/16-17

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

300 000

p129/16-17

i401/16-17

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

2 000 000

p24/17-18

1

Driftsutgifter

9 200 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Overføringer til private

2 000 000

i401/16-17

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

-950 000

p129/16-17

i401/16-17

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

3 800 000

p24/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-43 600 000

p24/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-301 851 000

p129/16-17

i401/16-17

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

2 000 000

p24/17-18

456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Driftsutgifter

-52 600 000

p24/17-18

1

Driftsutgifter

7 248 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

10 029 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

159 737 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-27 700 000

p24/17-18

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

507 000

p129/16-17

i401/16-17

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

17 732 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

1 700 000

p24/17-18

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m. overslagsbevilgning

-43 000 000

p24/17-18

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

-3 563 000

p24/17-18

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

1

Driftsutgifter

-1 700 000

p24/17-18

1

Driftsutgifter

-123 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Erstatning til voldsofre overslagsbevilgning

-52 000 000

p24/17-18

70

Erstatning til voldsofre overslagsbevilgning

52 000 000

p129/16-17

i401/16-17

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

509 000

p129/16-17

i401/16-17

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

18 600 000

p24/17-18

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

1 250 000

p24/17-18

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-15 500 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

6 980 000

p24/17-18

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

-9 223 000

p24/17-18

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

-381 585 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

-41 700 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

-3 955 000

p24/17-18

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

26 699 000

p24/17-18

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

-3 122 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Stønader til beboere i asylmottak

5 060 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Stønader til beboere i asylmottak

-926 000

p24/17-18

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

1 500 000

i401/16-17

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

-2 106 000

p24/17-18

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger overslagsbevilgning

-3 650 000

p24/17-18

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan overføres

-4 475 000

p24/17-18

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan overføres

-109 000

p129/16-17

i401/16-17

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 21

1 800 000

p24/17-18

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 21

-352 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling kan nyttes under post 1

-1 500 000

p24/17-18

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-200 000

p129/16-17

i401/16-17

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling kan overføres

-750 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Integreringstilskudd kan overføres

56 318 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Integreringstilskudd kan overføres

-88 185 000

p24/17-18

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger overslagsbevilgning

-30 873 000

p24/17-18

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger overslagsbevilgning

457 665 000

p129/16-17

i401/16-17

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger overslagsbevilgning

-847 764 000

p142/16-17

i401/16-17

62

Kommunale innvandrertiltak

-7 047 000

p24/17-18

62

Kommunale innvandrertiltak

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

6 000 000

i401/16-17

73

Tilskudd

-7 000 000

p129/16-17

i401/16-17

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

750 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

136 932 000

p24/17-18

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-89 570 000

p129/16-17

i401/16-17

-770 474 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

-2 200 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-2 380 000

p129/16-17

i401/16-17

25

Forprosjekt nytt regjeringskvartal kan overføres

4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger:

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

4 400 000

p143/16-17

i482/16-17

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

-39 820 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

-10 449 000

p129/16-17

i401/16-17

520

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

-500 000

p129/16-17

i401/16-17

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

-18 080 000

p129/16-17

i401/16-17

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg kan overføres

8 000 000

p16/17-18

33

Videreføring av byggeprosjekter kan overføres

-300 000 000

p129/16-17

i401/16-17

33

Videreføring av byggeprosjekter kan overføres

40 000 000

p16/17-18

36

Kunstnerisk utsmykking kan overføres

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

4 000 000

i401/16-17

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

100 000

p16/17-18

30

Investeringer, Fornebu kan overføres

-8 300 000

p16/17-18

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

1 700 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

700 000

p16/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

27

Opplæringskontoret OK stat

1 400 000

p16/17-18

541

IKT-politikk:

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken kan nyttes under kap. 541, post 22

180 000

p129/16-17

i401/16-17

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklings- program:

70

Tilskudd til internasjonale program kan overføres

-12 559 000

p16/17-18

70

Tilskudd til internasjonale program kan overføres

-2 000 000

i401/16-17

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

140 000

p129/16-17

i401/16-17

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene:

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning kan overføres

-6 500 000

p16/17-18

73

Merkur-programmet kan overføres

4 000 000

p16/17-18

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling

4 500 000

p129/16-17

i401/16-17

553

Omstillingsdyktige regioner:

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65

5 000 000

p16/17-18

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet kan nyttes under kap. 553, post 60 og 63

30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

560

Sametinget:

50

Sametinget

2 550 000

p129/16-17

i401/16-17

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

380 000

p129/16-17

i401/16-17

567

Nasjonale minoriteter:

25

Tiltak for romanifolket/taterne kan overføres

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Tiltak for rom kan overføres

-2 250 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond

-5 374 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom kan overføres

-10 500 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne kan overføres

3 374 000

p129/16-17

i401/16-17

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Innbyggertilskudd

316 264 000

p129/16-17

i401/16-17

64

Skjønnstilskudd kan overføres, kan nyttes under kap. 572, post 64

20 000 000

i401/16-17

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

40 000 000

p129/16-17

i401/16-17

573

Kommunereform:

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing overslagsbevilgning

244 275 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing overslagsbevilgning

30 800 000

p16/17-18

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing overslagsbevilgning

30 000 000

p16/17-18

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing overslagsbevilgning

-75 000 000

p129/16-17

i401/16-17

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning overslagsbevilgning

-151 000 000

p16/17-18

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-7 405 000

p16/17-18

60

Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner

7 000 000

p16/17-18

70

Informasjonstiltak

405 000

p16/17-18

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

-2 000 000

p16/17-18

580

Bostøtte:

70

Bostøtte overslagsbevilgning

-20 800 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Bostøtte overslagsbevilgning

-130 000 000

p16/17-18

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

230 000

p129/16-17

i401/16-17

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

220 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

3 500 000

p129/16-17

i401/16-17

590

Planlegging og byutvikling:

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling kan overføres

6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

-5 513 000

p16/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 1 og 45

-5 253 000

p16/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 1 og 45

55 263 000

p129/16-17

i401/16-17

35 498 000

Arbeids- og sosialdepartementet

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

-1 400 000

p15/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

-370 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd

-9 200 000

p15/17-18

70

Tilskudd

-4 630 000

p129/16-17

i401/16-17

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 45

19 000 000

p15/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under post 21

-19 000 000

p15/17-18

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

60 670 000

p15/17-18

1

Driftsutgifter

107 700 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

2 400 000

p15/17-18

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-2 200 000

p129/16-17

i401/16-17

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-61 000 000

p15/17-18

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

120 832 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Sluttoppgjør overslagsbevilgning

-33 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse overslagsbevilgning

33 000 000

p15/17-18

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse overslagsbevilgning

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-268 200 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-6 000 000

p15/17-18

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse overslagsbevilgning

4 000 000

p15/17-18

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

-4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Utlån overslagsbevilgning

-1 100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Utlån overslagsbevilgning

400 000 000

p15/17-18

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-11 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-5 000 000

p15/17-18

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte kan overføres

2 300 000

p15/17-18

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte kan overføres

5 000 000

i401/16-17

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere kan overføres

-141 024 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Tiltak for arbeidssøkere kan overføres

-100 000 000

p15/17-18

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

500 000

p15/17-18

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 21

900 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

375 000

p15/17-18

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

71

Oppreisning kan overføres

700 000

p129/16-17

i401/16-17

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

70

Tilskudd til faglig utvikling

-900 000

p129/16-17

i401/16-17

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære overslagsbevilgning

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd, militære overslagsbevilgning

-2 000 000

p15/17-18

71

Tilskudd, sivile overslagsbevilgning

-5 000 000

p15/17-18

71

Tilskudd, sivile overslagsbevilgning

-5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

-28 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd

-3 000 000

p15/17-18

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd overslagsbevilgning

10 000 000

p15/17-18

70

Tilskudd overslagsbevilgning

-20 000 000

p129/16-17

i401/16-17

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd overslagsbevilgning

-10 000 000

p15/17-18

70

Tilskudd overslagsbevilgning

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

-1 068 547 000

Helse- og omsorgsdepartementet

701

Direktoratet for e-helse:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

574 000

p21/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-17 000 000

p129/16-17

i401/16-17

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 70

680 000

p21/17-18

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

5 000 000

i401/16-17

71

Internasjonale organisasjoner

-19 500 000

p21/17-18

710

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

-30 400 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

66 800 000

p69/16-17

i253/16-17

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

822 000

p21/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

-2 080 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Kommunale tiltak kan overføres, kan nyttes under post 21

-1 500 000

p129/16-17

i401/16-17

79

Andre tilskudd kan overføres, kan nyttes under post 21

-2 860 000

p129/16-17

i401/16-17

720

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

-98 128 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

-11 477 000

p21/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-15 842 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-4 211 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

p129/16-17

i401/16-17

721

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

800 000

p21/17-18

1

Driftsutgifter

7 200 000

p129/16-17

i401/16-17

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

12 600 000

p21/17-18

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

-12 600 000

p21/17-18

1

Driftsutgifter

3 800 000

p129/16-17

i401/16-17

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-3 800 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Særskilte tilskudd kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

57 300 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Særskilte tilskudd kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

1 400 000

p21/17-18

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF kan overføres

-269 100 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF kan overføres

-95 000 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF kan overføres

-71 700 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF kan overføres

-64 200 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Innsatsstyrt finansiering overslagsbevilgning

-508 665 000

p21/17-18

77

Poliklinisk virksomhet mv. overslagsbevilgning

-60 000 000

p21/17-18

77

Poliklinisk virksomhet mv. overslagsbevilgning

128 000 000

p129/16-17

i401/16-17

80

Kompensasjon for merverdiavgift overslagsbevilgning

170 000 000

p21/17-18

82

Investeringslån kan overføres

70 000 000

p129/16-17

i401/16-17

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008 overslagsbevilgning

-10 376 000

p21/17-18

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 79

157 000

p21/17-18

72

Kjøp av opptrening mv. kan overføres

-1 121 000

p21/17-18

79

Andre tilskudd kan nyttes under post 21

1 000 000

p21/17-18

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

10 056 000

p21/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

-823 000

p21/17-18

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

1 400 000

p21/17-18

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

9 000 000

p21/17-18

747

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

92 128 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

17 342 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

4 211 000

p129/16-17

i401/16-17

750

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

-18 290 000

p129/16-17

i401/16-17

751

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-1 255 000

p21/17-18

70

Tilskudd

1 500 000

p21/17-18

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 79

1 276 000

p21/17-18

60

Kommunale kompetansetiltak kan overføres

15 000 000

i401/16-17

62

Dagaktivitetstilbud kan overføres

-25 000 000

p129/16-17

i401/16-17

63

Investeringstilskudd kan overføres

107 600 000

p129/16-17

i401/16-17

64

Kompensasjon for renter og avdrag

10 000 000

p21/17-18

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene overslagsbevilgning

-5 664 000

p129/16-17

i401/16-17

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene overslagsbevilgning

99 800 000

p21/17-18

67

Utviklingstiltak

17 000 000

p129/16-17

i401/16-17

68

Kompetanse og innovasjon

2 000 000

i401/16-17

73

Særlige omsorgsbehov

-1 800 000

p21/17-18

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 70

-100 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 70

26 482 000

p21/17-18

61

Fengselshelsetjeneste

-8 500 000

p21/17-18

63

Allmennlegetjenester

5 000 000

i401/16-17

63

Allmennlegetjenester

-16 500 000

p21/17-18

73

Seksuell helse kan overføres

-2 100 000

p129/16-17

i401/16-17

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 72

-2 522 000

p21/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 72

-380 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Frivillig arbeid mv. kan overføres, kan nyttes under post 21

4 000 000

i401/16-17

73

Utviklingstiltak mv.

-9 500 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Vold og traumatisk stress kan overføres

6 180 000

p129/16-17

i401/16-17

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 70

7 000 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 70

28 000

p21/17-18

70

Tilskudd kan nyttes under post 21

-1 400 000

p21/17-18

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 70

-1 300 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 70

530 000

p21/17-18

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

16 000 000

p129/16-17

i401/16-17

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 79

1 522 000

p21/17-18

79

Tilskudd kan nyttes under post 21

-1 500 000

p21/17-18

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 79

-371 000

p21/17-18

61

Turnustjeneste

-1 250 000

p21/17-18

-346 627 000

Barne- og likestillingsdepartementet

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

800 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

-200 000

p19/17-18

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 70

400 000

p129/16-17

i401/16-17

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre overslagsbevilgning

500 000

p19/17-18

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

1 000 000

i401/16-17

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse overslagsbevilgning

-3 500 000

p19/17-18

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet overslagsbevilgning

-2 400 000

p19/17-18

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd overslagsbevilgning

-100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd overslagsbevilgning

-80 000 000

p19/17-18

70

Tilskudd overslagsbevilgning

-50 000 000

p129/16-17

i401/16-17

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 50 og post 71

325 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn kan overføres

2 000 000

i401/16-17

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom kan nyttes under post 71

26 000 000

i401/16-17

62

Utvikling i kommunene

3 000 000

i401/16-17

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv. kan nyttes under post 21

-2 500 000

p19/17-18

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. kan overføres

-400 000

p129/16-17

i401/16-17

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter kan overføres

1 245 000

p129/16-17

i401/16-17

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

5 700 000

p129/16-17

i401/16-17

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

3 700 000

p129/16-17

i401/16-17

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 71

1 300 000

p129/16-17

i401/16-17

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger overslagsbevilgning

305 600 000

p19/17-18

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger overslagsbevilgning

50 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv. kan nyttes under post 21

-1 700 000

p129/16-17

i401/16-17

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 22 og post 60

-72 000 000

p19/17-18

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

-359 200 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

-75 800 000

p19/17-18

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

21

Spesielle driftsutgifter

-325 000

p129/16-17

i401/16-17

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 50

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

1

Driftsutgifter

1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 70

5 310 000

p129/16-17

i401/16-17

872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter kan nyttes under post 71

-1 000 000

p19/17-18

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

1 200 000

p19/17-18

-342 945 000

Nærings- og fiskeridepartementet

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

1 300 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

5 000 000

p20/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

1 440 000

p129/16-17

i401/16-17

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

p20/17-18

30

Miljøtiltak Søve kan overføres

-19 850 000

p20/17-18

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

-400 000

p20/17-18

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

2 500 000

p20/17-18

71

Miljøtiltak Raufoss

-1 900 000

p20/17-18

71

Miljøtiltak Raufoss

5 800 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Tilskudd til særskilte prosjekter kan overføres

-2 000 000

p20/17-18

75

Tilskudd til særskilte prosjekter kan overføres

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

77

Tilskudd til sjømattiltak kan overføres

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

-41 000 000

p20/17-18

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter kan overføres

8 000 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

4 500 000

p129/16-17

i401/16-17

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk overslagsbevilgning

-170 000 000

p20/17-18

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk overslagsbevilgning

27 000 000

p129/16-17

i401/16-17

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

2 400 000

p20/17-18

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

1 060 000

p129/16-17

i401/16-17

917

Fiskeridirektoratet:

22

Fiskeriforskning og -overvåking kan overføres

-5 200 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Fiskeriforskning og -overvåking kan overføres

5 600 000

p20/17-18

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

-8 000 000

p20/17-18

76

Tilskudd til fiskeriforskning kan overføres

-1 700 000

p129/16-17

i401/16-17

922

Romvirksomhet:

71

Internasjonal romvirksomhet

-8 070 000

p20/17-18

73

EUs romprogrammer

-43 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

EUs romprogrammer

5 740 000

p20/17-18

924

Internasjonalt samarbeid og utviklings- programmer:

70

Tilskudd

-20 300 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd

1 800 000

p20/17-18

925

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

-15 250 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Fiskeriforskning og -overvåking kan overføres

10 600 000

p20/17-18

926

Forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

15 250 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

-55 000 000

i401/16-17

927

NIFES:

1

Driftsutgifter

-5 800 000

p20/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

5 200 000

p20/17-18

22

Fiskeriforskning og -overvåking kan overføres

6 900 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Fiskeriforskning og -overvåking kan overføres

2 600 000

p20/17-18

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

2 000 000

p20/17-18

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

150 000

p20/17-18

940

Internasjonaliseringstiltak:

73

Støtte ved kapitalvareeksport

111 600 000

p129/16-17

i401/16-17

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

-9 100 000

p20/17-18

54

Tapsavsetning, investeringskapital Investinor AS

-35 000 000

p129/16-17

i401/16-17

95

Kapitalinnskudd

15 000 000

p129/16-17

i401/16-17

96

Aksjer

-90 000 000

p129/16-17

i401/16-17

-256 130 000

Landbruks- og matdepartementet

1100

Landbruks- og matdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

15 000 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer kan overføres, kan nyttes under post 50

637 000

p129/16-17

i401/16-17

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

8 500 000

p25/17-18

1

Driftsutgifter

1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilskudd til erstatninger overslagsbevilgning

2 000 000

p25/17-18

1142

Landbruksdirektoratet:

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark kan overføres

-2 100 000

p138/16-17

i454/16-17

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark kan overføres

500 000

p25/17-18

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite overslagsbevilgning

165 000

p25/17-18

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon overslagsbevilgning

20 000 000

p25/17-18

80

Radioaktivitetstiltak kan overføres

-500 000

p25/17-18

1148

Naturskade – erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger overslagsbevilgning

-44 000 000

p25/17-18

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket kan overføres

-26 100 000

p25/17-18

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-8 818 000

p141/16-17

i445/16-17

50

Fondsavsetninger

149 548 000

p141/16-17

i445/16-17

v963/16-17

70

Markedsregulering kan overføres

-5 795 000

p141/16-17

i445/16-17

73

Pristilskudd overslagsbevilgning

127 340 000

p25/17-18

73

Pristilskudd overslagsbevilgning

4 800 000

p141/16-17

i445/16-17

v963/16-17

73

Pristilskudd overslagsbevilgning

200 000

p138/16-17

i454/16-17

74

Direkte tilskudd kan overføres

-5 597 000

p141/16-17

i445/16-17

77

Utviklingstiltak kan overføres

-5 204 000

p141/16-17

i445/16-17

78

Velferdsordninger kan overføres

-73 934 000

p141/16-17

i445/16-17

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

-9 100 000

p138/16-17

i454/16-17

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

-3 000 000

p25/17-18

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd kan overføres

11 350 000

p138/16-17

i454/16-17

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd kan overføres

2 800 000

p25/17-18

79

Velferdsordninger kan overføres

-350 000

p138/16-17

i454/16-17

79

Velferdsordninger kan overføres

200 000

p25/17-18

159 542 000

Samferdselsdepartementet

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

320 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren

-2 200 000

p129/16-17

i401/16-17

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

-10 000 000

p13/17-18

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

1 500 000

i401/16-17

74

Tilskudd til Redningsselskapet

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

-75 000 000

p13/17-18

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

3 150 000

p13/17-18

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

132 400 000

p13/17-18

30

Riksveginvesteringer kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

-7 400 000

p129/16-17

i401/16-17

36

E16 over Filefjell kan overføres

-50 000 000

i401/16-17

1321

Nye Veier AS:

71

Netto utgifter – overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen

6 632 000

p129/16-17

i401/16-17

1323

Vegtilsyn:

1

Driftsutgifter

-1 500 000

p13/17-18

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

65 900 000

p13/17-18

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

-172 400 000

p13/17-18

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

216 000 000

p13/17-18

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

10 000 000

i401/16-17

76

Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72, post 73 og post 75

-4 406 300 000

p13/17-18

1356

Bane NOR SF:

86

Driftskreditt

500 000 000

p13/17-18

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 45

10 700 000

p129/16-17

i401/16-17

30

Nyanlegg og større vedlikehold kan overføres

18 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester

180 000 000

p13/17-18

70

Kjøp av post- og banktjenester

1 500 000

p129/16-17

i401/16-17

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

1 000 000

p13/17-18

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap kan overføres

76 500 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap kan overføres

5 400 000

p13/17-18

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging kan overføres

-1 000 000

p13/17-18

-3 496 798 000

Klima- og miljødepartementet

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

-475 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

-1 400 000

p18/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

12 130 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Internasjonale organisasjoner

5 000 000

p18/17-18

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak kan overføres

-18 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1410

Miljøforskning og miljøovervåking:

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

1 000 000

i401/16-17

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

2 214 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

-5 000 000

p18/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

50 900 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Statlige vannmiljøtiltak

-6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet kan overføres

5 300 000

p18/17-18

37

Skogplanting kan overføres

-14 375 000

p129/16-17

i401/16-17

38

Restaurering av myr kan overføres

-12 000 000

p18/17-18

38

Restaurering av myr kan overføres

-9 500 000

p129/16-17

i401/16-17

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing kan overføres

-155 820 000

p129/16-17

i401/16-17

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

20 000 000

p129/16-17

i401/16-17

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 400 000

p18/17-18

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 000 000

p129/16-17

i401/16-17

69

Oppryddingstiltak kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

-62 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak kan overføres

19 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Marin forsøpling kan overføres

25 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Tilskudd til rovvilttiltak kan overføres

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Tilskudd til rovvilttiltak kan overføres

19 000 000

p18/17-18

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

-35 000 000

p18/17-18

75

Utbetaling av pant for bilvrak overslagsbevilgning

-212 000 000

p18/17-18

75

Utbetaling av pant for bilvrak overslagsbevilgning

-50 000 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Refusjonsordninger overslagsbevilgning

24 000 000

p18/17-18

76

Refusjonsordninger overslagsbevilgning

15 637 000

p129/16-17

i401/16-17

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

-1 000 000

p18/17-18

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

78

Friluftsformål kan overføres

5 000 000

i401/16-17

79

Oppryddingstiltak kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

500 000

i401/16-17

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv kan overføres, kan nyttes under post 21

7 000 000

p129/16-17

i401/16-17

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper kan overføres, kan nyttes under post 21

-51 200 000

p129/16-17

i401/16-17

85

Naturinformasjonssentre kan overføres

1 600 000

p129/16-17

i401/16-17

1429

Riksantikvaren:

21

Spesielle driftsutgifter

-4 935 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Bevaringsoppgaver kan overføres

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

60

Kulturminnearbeid i kommunene

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner kan overføres

21 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner kan overføres

5 000 000

p18/17-18

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap kan overføres

-3 000 000

p18/17-18

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner kan overføres

-500 000

p18/17-18

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring kan overføres

2 000 000

i401/16-17

74

Tilskudd til fartøyvern kan overføres

-1 000 000

p18/17-18

79

Tilskudd til verdensarven kan overføres

-500 000

p18/17-18

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

-7 681 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-187 000

p129/16-17

i401/16-17

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

12 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

70

Tilskudd til private mottakere kan overføres, kan nyttes under post 50

6 380 000

p129/16-17

i401/16-17

1481

Klimakvoter:

22

Kvotekjøp, generell ordning kan overføres

-20 000 000

i401/16-17

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

-52 000

p129/16-17

i401/16-17

-384 564 000

Finansdepartementet

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

-3 000 000

p28/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-11 500 000

p129/16-17

i401/16-17

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

23 000 000

p28/17-18

1

Driftsutgifter

72 659 000

p129/16-17

i401/16-17

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

9 500 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

3 000 000

p28/17-18

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

-1 250 000

p28/17-18

1

Driftsutgifter

2 900 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter

-25 000 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Større IT-prosjekter kan overføres

-115 200 000

p129/16-17

i401/16-17

22

Større IT-prosjekter kan overføres

-3 100 000

p28/17-18

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

3 300 000

p129/16-17

i401/16-17

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

16 900 000

p129/16-17

i401/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres

-36 900 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

20 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner overslagsbevilgning

1 000 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter overslagsbevilgning

90 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter overslagsbevilgning

10 000 000

p28/17-18

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

-200 000 000

p28/17-18

1

Driftsutgifter overslagsbevilgning

400 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld overslagsbevilgning

-2 750 850 000

p28/17-18

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld overslagsbevilgning

-12 248 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank:

90

Innbetalt grunnkapital

-5 170 000

p129/16-17

i401/16-17

-13 746 711 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

-13 100 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

16 607 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

10 000

p139/16-17

i492/16-17

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, overslagsbevilgning

-100 000 000

p12/17-18

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet kan overføres

-12 500 000

p12/17-18

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet kan overføres

-3 100 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Overføringer til andre kan overføres

-2 941 000

p129/16-17

i401/16-17

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter kan overføres

-5 124 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter kan overføres

137 500 000

p12/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

-2 000 000

p12/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

13 000 000

p129/16-17

i401/16-17

47

Nybygg og nyanlegg kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

349 990 000

p12/17-18

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter

-13 561 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

367 200 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

495 000

p139/16-17

i492/16-17

70

Renter låneordning

-4 517 000

p129/16-17

i401/16-17

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

-1 458 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

33 300 000

p12/17-18

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter

-108 638 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

5 919 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

272 000

p139/16-17

i492/16-17

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

-52 502 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

58 846 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

3 976 000

p139/16-17

i492/16-17

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

-83 017 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

1 302 000

p139/16-17

i492/16-17

1

Driftsutgifter

565 000

p129/16-17

i401/16-17

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

-144 961 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

34 034 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

953 000

p139/16-17

i492/16-17

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

22 170 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

2 553 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

699 000

p139/16-17

i492/16-17

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

-1 370 000

p12/17-18

21

Spesielle driftsutgifter

20 100 000

p129/16-17

i401/16-17

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter

127 832 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

101 652 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

39 000

p139/16-17

i492/16-17

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 45

193 073 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 45

40 051 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 000

p139/16-17

i492/16-17

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel kan overføres

-13 200 000

p12/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

-131 324 000

p12/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

265 009 000

p129/16-17

i401/16-17

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel kan overføres

-10 136 000

p129/16-17

i401/16-17

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel kan overføres

10 500 000

p12/17-18

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

-25 200 000

p12/17-18

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1761, post 45

-8 151 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1761, post 45

1 200 000

p12/17-18

47

Nybygg og nyanlegg kan overføres

-368 800 000

p12/17-18

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

-118 901 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

-1 534 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

258 000

p139/16-17

i492/16-17

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

-56 005 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

68 734 000

p129/16-17

i401/16-17

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

213 899 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

31 238 000

p12/17-18

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter

4 620 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsutgifter

1 587 000

p12/17-18

1

Driftsutgifter

4 000

p139/16-17

i492/16-17

847 148 000

Olje- og energidepartementet

1800

Olje- og energidepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 72

-800 000

p14/17-18

21

Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 72

-500 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

800 000

p14/17-18

72

Tilskudd til olje- og energiformål kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1810

Oljedirektoratet:

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet kan overføres

-8 000 000

p129/16-17

i401/16-17

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet kan overføres

-6 000 000

p14/17-18

1811

Statoil ASA:

96

Aksjer

1 034 000 000

p14/17-18

1815

Petoro AS:

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

-500 000

i401/16-17

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel kan overføres

-500 000

i401/16-17

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

22

Flom- og skredforebygging kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

25 000 000

p14/17-18

22

Flom- og skredforebygging kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

20 000 000

p129/16-17

i401/16-17

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet kan overføres

-10 000 000

p14/17-18

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

5 000 000

i401/16-17

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Energifondet

35 000 000

p14/17-18

50

Overføring til Energifondet

0

p129/16-17

i401/16-17

95

Kapitalinnskudd

-15 000 000

p129/16-17

i401/16-17

96

Aksjer

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1830

Forskning og næringsutvikling:

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak kan overføres

-14 000 000

i401/16-17

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak kan overføres

-3 300 000

p14/17-18

1840

CO2-håndtering:

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

-93 000 000

p14/17-18

96

Aksjer

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

962 200 000

Ymse utgifter

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

-3 891 873 000

p28/17-18

1

Driftsutgifter

-240 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter

-84 965 000

p28/17-18

1

Driftsutgifter

759 000 000

p143/16-17

i482/16-17

-3 457 838 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter kan nyttes under post 45

6 410 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under post 1

-5 600 000

p129/16-17

i401/16-17

50

Avsetning til utdanningsstipend overslagsbevilgning

-4 315 000

p129/16-17

i401/16-17

50

Avsetning til utdanningsstipend overslagsbevilgning

10 000 000

p17/17-18

70

Utdanningsstipend overslagsbevilgning

29 000 000

p17/17-18

70

Utdanningsstipend overslagsbevilgning

23 031 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Andre stipend overslagsbevilgning

-55 194 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Andre stipend overslagsbevilgning

-13 700 000

p17/17-18

72

Rentestøtte overslagsbevilgning

94 189 000

p17/17-18

72

Rentestøtte overslagsbevilgning

45 316 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Avskrivninger overslagsbevilgning

-24 506 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Tap på utlån

12 450 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Økt lån og rentegjeld overslagsbevilgning

-238 003 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Økt lån og rentegjeld overslagsbevilgning

57 278 000

p17/17-18

2412

Husbanken:

72

Rentestøtte

400 000

p16/17-18

90

Lån fra Husbanken overslagsbevilgning

-500 000 000

p16/17-18

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon – prosjekter, fond

-20 000 000

i401/16-17

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

9 200 000

p129/16-17

i401/16-17

53

Såkornfond IKT-næringer, risikoavlasting

-18 800 000

i401/16-17

70

Basiskostnader

-2 500 000

p20/17-18

70

Basiskostnader

2 500 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Reiseliv, profilering og kompetanse kan overføres

2 500 000

p20/17-18

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet overslagsbevilgning

4 600 000 000

p20/17-18

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond

26 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2429

Eksportkreditt Norge AS:

70

Tilskudd

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Utlån

-8 200 000 000

p20/17-18

-4 162 344 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

1 500 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1 500 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

2 Driftsutgifter

-115 000 000

p129/16-17

i401/16-17

24

3 Avskrivninger

87 500 000

p129/16-17

i401/16-17

24

5 Til investeringsformål

100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

30

Prosjektering av bygg kan overføres

68 000 000

p129/16-17

i401/16-17

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter kan overføres

-15 000 000

p16/17-18

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter kan overføres

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter kan overføres

50 000 000

p16/17-18

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter kan overføres

-580 000 000

p129/16-17

i401/16-17

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter kan overføres

-130 000 000

p16/17-18

34

Videreføring av kurantprosjekter kan overføres

150 000 000

p16/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres

100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

1 Driftsinntekter

-11 000 000

p129/16-17

i401/16-17

24

2 Driftsutgifter overslagsbevilgning

11 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2470

Statens pensjonskasse:

24

2 Driftsutgifter overslagsbevilgning

-46 000 000

p15/17-18

24

3 Avskrivninger

-4 020 000

p129/16-17

i401/16-17

24

6 Til reguleringsfond

46 000 000

p15/17-18

24

6 Til reguleringsfond

4 020 000

p129/16-17

i401/16-17

2490

NVE Anlegg:

24

1 Driftsinntekter

-35 000 000

p14/17-18

24

2 Driftsutgifter

35 100 000

p14/17-18

24

4 Renter av statens kapital

-100 000

p14/17-18

-274 500 000

Folketrygden

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel overslagsbevilgning

-770 000 000

p19/17-18

70

Foreldrepenger ved fødsel overslagsbevilgning

-160 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon overslagsbevilgning

18 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Feriepenger av foreldrepenger overslagsbevilgning

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Foreldrepenger ved adopsjon overslagsbevilgning

3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Foreldrepenger ved adopsjon overslagsbevilgning

1 000 000

p19/17-18

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger overslagsbevilgning

-1 850 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Dagpenger overslagsbevilgning

-650 000 000

p15/17-18

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. overslagsbevilgning

-160 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. overslagsbevilgning

-15 000 000

p15/17-18

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad overslagsbevilgning

-400 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Overgangsstønad overslagsbevilgning

-50 000 000

p15/17-18

72

Stønad til barnetilsyn overslagsbevilgning

-60 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Stønad til barnetilsyn overslagsbevilgning

-5 000 000

p15/17-18

73

Utdanningsstønad

-17 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Utdanningsstønad

-3 000 000

p15/17-18

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

200 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Bidragsforskott

35 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv. overslagsbevilgning

-660 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Sykepenger for arbeidstakere mv. overslagsbevilgning

-180 000 000

p15/17-18

71

Sykepenger for selvstendige overslagsbevilgning

-36 000 000

p15/17-18

71

Sykepenger for selvstendige overslagsbevilgning

6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv. overslagsbevilgning

-30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv. overslagsbevilgning

-20 000 000

p15/17-18

75

Feriepenger av sykepenger overslagsbevilgning

-35 000 000

p15/17-18

75

Feriepenger av sykepenger overslagsbevilgning

-30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger overslagsbevilgning

-220 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Arbeidsavklaringspenger overslagsbevilgning

-190 000 000

p15/17-18

71

Tilleggsstønad overslagsbevilgning

-20 000 000

p15/17-18

71

Tilleggsstønad overslagsbevilgning

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Legeerklæringer

-15 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd overslagsbevilgning

-1 212 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Uføretrygd overslagsbevilgning

170 000 000

p15/17-18

75

Menerstatning ved yrkesskade overslagsbevilgning

-25 000 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Menerstatning ved yrkesskade overslagsbevilgning

6 000 000

p15/17-18

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning overslagsbevilgning

2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad overslagsbevilgning

10 000 000

p15/17-18

70

Grunnstønad overslagsbevilgning

3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Hjelpestønad overslagsbevilgning

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

-7 000 000

p15/17-18

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Tilskudd til biler

55 500 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Tilskudd til biler

15 000 000

p15/17-18

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

91 300 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

90 000 000

p15/17-18

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

-16 200 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

25 000 000

p15/17-18

77

Ortopediske hjelpemidler

105 000 000

p129/16-17

i401/16-17

77

Ortopediske hjelpemidler

40 000 000

p15/17-18

78

Høreapparater

-55 000 000

p129/16-17

i401/16-17

78

Høreapparater

35 000 000

p15/17-18

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon overslagsbevilgning

-1 010 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Grunnpensjon overslagsbevilgning

-350 000 000

p15/17-18

71

Tilleggspensjon overslagsbevilgning

-1 790 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilleggspensjon overslagsbevilgning

-560 000 000

p15/17-18

72

Inntektspensjon overslagsbevilgning

-51 000 000

p15/17-18

72

Inntektspensjon overslagsbevilgning

21 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv. overslagsbevilgning

-75 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv. overslagsbevilgning

55 000 000

p15/17-18

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon overslagsbevilgning

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilleggspensjon overslagsbevilgning

-10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Tilleggspensjon overslagsbevilgning

10 000 000

p15/17-18

72

Særtillegg overslagsbevilgning

-4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Særtillegg overslagsbevilgning

2 000 000

p15/17-18

74

Utdanningsstønad

-100 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Stønad til barnetilsyn overslagsbevilgning

-830 000

p129/16-17

i401/16-17

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd overslagsbevilgning

-9 000 000

p15/17-18

70

Stønad ved gravferd overslagsbevilgning

9 600 000

p129/16-17

i401/16-17

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

-7 125 000

p21/17-18

70

Spesialisthjelp

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Psykologhjelp

6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Psykologhjelp

-5 000 000

p21/17-18

72

Tannbehandling

-80 500 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Tannbehandling

-26 500 000

p21/17-18

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

38 800 000

p129/16-17

i401/16-17

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

10 000 000

p21/17-18

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

-250 000 000

p21/17-18

70

Legemidler

370 100 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Medisinsk forbruksmateriell

-63 500 000

p129/16-17

i401/16-17

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

-40 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Egenandelstak 1

65 000 000

p21/17-18

71

Egenandelstak 2

-62 600 000

p129/16-17

i401/16-17

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter kan nyttes under post 71

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter kan nyttes under post 71

1 000 000

p21/17-18

70

Allmennlegehjelp

-40 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Allmennlegehjelp

-30 125 000

p21/17-18

71

Fysioterapi kan nyttes under post 62

30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Fysioterapi kan nyttes under post 62

-1 500 000

p21/17-18

72

Jordmorhjelp

-3 000 000

p21/17-18

72

Jordmorhjelp

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Kiropraktorbehandling

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Kiropraktorbehandling

6 000 000

p21/17-18

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

10 000 000

p21/17-18

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

-1 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Helsetjenester i annet EØS-land

-2 000 000

p21/17-18

71

Helsetjenester i utlandet mv.

15 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

-17 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

27 000 000

p21/17-18

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

-10 000 000

p21/17-18

70

Bidrag

-5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

-10 041 480 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

29 207 000 000

p28/17-18

29 207 000 000

Endring av utgifter

-5 061 366 000

Til dokumentets forside