Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om ny saldering av statsbudsjettet 2017.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om ny saldering av statsbudsjettet 2017 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside