Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om ny saldering av statsbudsjettet 2017

I

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 177 200 000 til kr 178 700 000

24

Regjeringsadvokaten:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 22 200 000 til kr 19 200 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 924 500 000 til kr 909 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 11 000 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 369 425 000 til kr 366 425 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 453 572 000 til kr 476 572 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 1 495 821 000 til kr 1 498 821 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 250 000

fra kr 5 702 850 000 til kr 5 701 600 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

3 100 000

fra kr 243 500 000 til kr 240 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 2 070 000 000 til kr 2 080 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 6 083 531 000 til kr 5 883 531 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 750 850 000

fra kr 11 619 300 000 til kr 8 868 450 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 891 873 000

fra kr 3 941 873 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

84 965 000

fra kr 84 965 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, forhøyes med

29 207 000 000

fra kr 138 271 000 000 til kr 167 478 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner, forhøyes med

150 000

fra kr 100 000 til kr 250 000

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, forhøyes med

6 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 24 000 000

4600

Finansdepartementet:

(NY)

96

Tilbakeføring egenkapital Folketrygdfondet, bevilges med

15 300 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

23 000 000

fra kr 73 000 000 til kr 96 000 000

4610

Tolletaten:

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, nedsettes med

7 500 000

fra kr 17 000 000 til kr 9 500 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

2 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 61 000 000

2

Andre refusjoner, forhøyes med

2 000 000

fra kr 44 170 000 til kr 46 170 000

5

Gebyr for utleggsforretninger, nedsettes med

3 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 46 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med

13 000 000

fra kr 18 745 000 til kr 5 745 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 255 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., nedsettes med

51 800 000

fra kr 1 471 800 000 til kr 1 420 000 000

87

Trafikantsanksjoner, forhøyes med

7 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

80 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 380 000 000

89

Overtredelsesgebyr, nedsettes med

6 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 4 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

850 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 1 200 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., forhøyes med

981 000 000

fra kr 54 019 000 000 til kr 55 000 000 000

72

Fellesskatt, forhøyes med

11 685 000 000

fra kr 183 915 000 000 til kr 195 600 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, nedsettes med

230 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 560 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

80 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med

4 300 000 000

fra kr 20 200 000 000 til kr 24 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med

9 200 000 000

fra kr 31 900 000 000 til kr 41 100 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

500 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

200 000 000

fra kr 5 400 000 000 til kr 5 200 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

150 000 000

fra kr 3 100 000 000 til kr 3 250 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

43 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 197 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

5 300 000 000

fra kr 270 300 000 000 til kr 265 000 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

100 000 000

fra kr 13 500 000 000 til kr 13 600 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

300 000 000

fra kr 7 300 000 000 til kr 7 000 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

955 000 000

fra kr 17 255 000 000 til kr 16 300 000 000

72

Årsavgift, nedsettes med

100 000 000

fra kr 9 700 000 000 til kr 9 600 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

20 000 000

fra kr 360 000 000 til kr 340 000 000

75

Omregistreringsavgift, forhøyes med

25 000 000

fra kr 1 445 000 000 til kr 1 470 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, forhøyes med

40 000 000

fra kr 5 560 000 000 til kr 5 600 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

935 000 000

fra kr 10 735 000 000 til kr 9 800 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 4 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

100 000 000

fra kr 10 500 000 000 til kr 10 600 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., nedsettes med

280 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 1 750 000 000

71

Avgift på smøreolje mv., nedsettes med

13 000 000

fra kr 118 000 000 til kr 105 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, forhøyes med

16 000 000

fra kr 6 984 000 000 til kr 7 000 000 000

71

Svovelavgift, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 16 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), nedsettes med

36 500 000

fra kr 37 000 000 til kr 500 000

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med

1 500 000

fra kr 2 000 000 til kr 500 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK),

nedsettes med

17 000 000

fra kr 467 000 000 til kr 450 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX, nedsettes med

2 000 000

fra kr 52 000 000 til kr 50 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler:

70

Miljøavgift på plantevernmidler, forhøyes med

15 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 65 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, forhøyes med

200 000

fra kr 1 000 000 til kr 1 200 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, forhøyes med

600 000

fra kr 2 000 000 til kr 2 600 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., forhøyes med

30 000 000

fra kr 1 385 000 000 til kr 1 415 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med

130 000 000

fra kr 1 900 000 000 til kr 2 030 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

10 000 000

fra kr 205 000 000 til kr 195 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

65 000 000

fra kr 1 725 000 000 til kr 1 790 000 000

71

Miljøavgift på kartong, nedsettes med

5 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 45 000 000

72

Miljøavgift på plast, nedsettes med

7 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 33 000 000

73

Miljøavgift på metall, forhøyes med

4 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 9 000 000

74

Miljøavgift på glass, nedsettes med

36 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 64 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, forhøyes med

205 000 000

fra kr 1 625 000 000 til kr 1 830 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

600 000 000

fra kr 8 600 000 000 til kr 9 200 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

4 000 000

fra kr 357 500 000 til kr 361 500 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., nedsettes med

2 300 000

fra kr 295 400 000 til kr 293 100 000

5584

Andre avgifter:

(NY)

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med

4 100 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

100 000

fra kr 89 184 000 til kr 89 084 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med

113 480 000

fra kr 62 900 000 til kr 176 380 000

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med

100 050 000

fra kr 1 467 000 000 til kr 1 567 050 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, nedsettes med

61 050 000

fra kr 136 100 000 til kr 75 050 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

1 811 000 000

fra kr 139 511 000 000 til kr 137 700 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

1 034 000 000

fra kr 177 134 000 000 til kr 176 100 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

28 112 919 000

fra kr 259 506 128 000 til kr 231 393 209 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, nedsettes med

14 389 729 000

fra kr 58 153 427 000 til kr 43 763 698 000

II

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2017 dekkes ved statstilskudd.

Andre fullmakter

III

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2017 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsfordelinger i forbindelse med bygge- og sikringsprosjekter.

Til dokumentets forside