Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

6 Endringer etter Saldert budsjett 2017 – utgifter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer i forbindelse med lønnsoppgjør

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

117 900

-

836

-

118 736

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

169 500

7 700

-

1 500

178 700

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

95 000

-

600

-

95 600

21

Spesielle driftsutgifter

22 200

-

-

-3 000

19 200

Sum endringer Regjering

7 700

1 436

-1 500

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

924 500

-

-

-15 000

909 500

21

Spesielle driftsutgifter

15 000

-5 000

-

1 000

11 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

514 000

-5 000

-

-

509 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

76 300

-

376

-

76 676

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

468 200

-

2 993

-

471 193

Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner

-10 000

3 369

-14 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

108 462

1 225

344

-

110 031

Sum endringer Høyesterett

1 225

344

-

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 244 698

-

6 032

-

2 250 730

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

47 876

-2 500

-

-

45 376

71

Diverse tilskudd

26 755

2 500

-

-

29 255

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

57 274

-

4

-

57 278

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

49 201

-7 000

-

-

42 201

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 586 302

-135 500

-

-

1 450 802

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014

446 000

210 000

-

-

656 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014

408 000

501 000

-

-

909 000

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021

185 000

-45 000

-

-

140 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021

185 000

-64 000

-

-

121 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter

32 882

-

80

-

32 962

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

307 641

-13 500

-

-

294 141

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 544 954

-

4 629

-

1 549 583

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

266 758

-

1 556

-

268 314

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

45 886

-

256

-

46 142

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika

2 319 640

90 000

-

-

2 409 640

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika

556 000

10 000

-

-

566 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

169 000

20 000

-

-

189 000

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

202 500

117 200

-

-

319 700

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

4 436 124

727 657

-

-

5 163 781

72

Menneskerettigheter

298 300

14 000

-

-

312 300

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

91 918

-9 500

-

-

82 418

70

Forskning

156 000

12 000

-

-

168 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

2 949 375

-1 709 732

-

-

1 239 643

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling

316 700

90 000

-

-

406 700

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

17 277

-

80

-

17 357

70

Global helse

3 065 000

210 000

-

-

3 275 000

170

FN-organisasjoner mv.

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

401 000

22 000

-

-

423 000

76

FN og globale utfordringer

233 300

111 000

-

-

344 300

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv.

217 300

19 500

-

-

236 800

171

Multilaterale finansinstitusjoner

71

Regionale banker og fond

770 500

-8 400

-

-

762 100

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner

110 500

120 000

-

-

230 500

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging

270 000

41 000

-

-

311 000

Sum endringer Utenriksdepartementet

322 725

12 637

-

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

347 426

600

2 224

-

350 250

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

301 405

-350

1 698

-

302 753

70

Tilskudd til læremidler mv.

58 685

6 500

-

-

65 185

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

14 785

-

71

-

14 856

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

100 539

6 300

591

-

107 430

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

68 634

350

432

-

69 416

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 598

-

28

-

22 626

60

Tilskudd til landslinjer

221 444

600

-

-

222 044

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

63 806

-3 236

-

-

60 570

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

384 162

-64 102

-

-

320 060

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

223 186

10 000

-

-

233 186

67

Tilskudd til opplæring i finsk

7 165

1 292

-

-

8 457

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290

-800

-

-

5 490

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

17 749

-3 600

-

-

14 149

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

935 787

-2 060

-

-

933 727

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 375 314

-9 100

-

-

1 366 214

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

93 764

-4 764

-

-

89 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

236 882

-827

-

-

236 055

70

Tilskudd til NAROM

8 379

6 621

-

-

15 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

10 442

5 000

-

-

15 442

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler

2 074 624

183 538

-

-

2 258 162

71

Frittstående videregående skoler

1 602 854

-125

-

-

1 602 729

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

156 504

-1 801

-

-

154 703

73

Frittstående grunnskoler i utlandet

125 072

-12 852

-

-

112 220

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever

273 231

28 231

-

-

301 462

77

Den tyske skolen i Oslo

17 844

1 618

-

-

19 462

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring

-

13 288

-

-

13 288

229

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

25 982

-

171

-

26 153

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

705 085

-5 000

3 985

-

704 070

21

Spesielle driftsutgifter

45 441

-4 000

-

-

41 441

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

440 190

-10 000

-

-

430 190

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

16 565

5 000

-

-

21 565

60

Tilskudd til flere barnehagelærere

172 200

-172 200

-

-

0

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

35 290

5 000

-

-

40 290

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

512 112

7 011

-

-

519 123

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

73

Nansen Fredssenter

6 209

1 000

-

-

7 209

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

61 480

900

349

-

62 729

21

Spesielle driftsutgifter

11 510

8 670

-

-

20 180

257

Kompetansepluss

70

Tilskudd

162 237

17 000

-

-

179 237

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 979

-

9

-

4 988

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

33 072 705

-15 374

-

-

33 057 331

70

Private høyskoler

1 357 637

5 968

-

-

1 363 605

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

84 756

6 000

-

-

90 756

276

Fagskoleutdanning

1

Driftsutgifter

42 854

-

211

-

43 065

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

129 558

10 750

956

-

141 264

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

83 125

10 000

-

-

93 125

73

Tilskudd til NORDUnet

38 628

-3 800

-

-

34 828

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

248 870

62 670

1 634

-

313 174

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

13 421

-2 000

-

-

11 421

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

191 436

36 400

-

-

227 836

70

Andre overføringer

58 226

2 000

-

-

60 226

73

Tilskudd til internasjonale programmer

64 103

-2 161

-

-

61 942

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

154 119

-11 584

-

-

142 535

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

18 399

-

85

-

18 484

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

43 892

340

-

-

44 232

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

321 841

8 932

-

-

330 773

73

EUs rammeprogram for forskning

2 194 592

11 411

-

-

2 206 003

75

UNESCO-kontingent

23 933

-1 300

-

-

22 633

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

131 954

12 444

-

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

163 670

-

1 056

-

164 726

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon

26 860

2 000

-

-

28 860

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

175 920

-5 000

-

-

170 920

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

13 590

7 500

-

-

21 090

87

Tilskudd til X Games

10 000

18 000

-

-

28 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

152 621

-

835

-

153 456

55

Norsk kulturfond

893 956

4 000

-

-

897 956

321

Kunstnerøkonomi

74

Garantiinntekter og langvarige stipend

128 714

-

296

-

129 010

75

Vederlagsordninger

190 347

-2 900

-

-

187 447

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

18 257

-

107

-

18 364

70

Nasjonale kulturbygg

178 500

50 000

-

-

228 500

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

89 623

3 992

551

-

94 166

21

Spesielle driftsutgifter

60 947

4 800

201

-

65 948

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

756 680

1 300

-

-

757 980

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

116 715

-2 492

340

-

114 563

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

13 407

2 900

-

-

16 307

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

50 200

-1 000

-

-

49 200

79

Til disposisjon

6 900

-2 000

-

-

4 900

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

598 209

11 000

3 086

-

612 295

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 476 690

5 000

-

-

1 481 690

78

Ymse faste tiltak

79 120

5 300

-

-

84 420

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

359 478

4 500

1 832

-

365 810

21

Spesielle driftsutgifter

17 955

-1 500

-

-

16 455

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

166 417

-

1 025

-

167 442

21

Spesielle driftsutgifter

11 524

-3 000

-

-

8 524

73

Regional filmsatsing

75 720

1 000

-

-

76 720

78

Ymse faste tiltak

22 970

-850

-

-

22 120

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

78 410

-

419

-

78 829

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

1 969 173

4 800

-

-

1 973 973

73

Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser m.m.

125 000

21 750

-

-

146 750

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

66 151

11 000

381

-

77 532

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

33 708

-2 000

-

-

31 708

Sum endringer Kulturdepartementet

138 100

10 129

-

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

494 247

82

2 852

-

497 181

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

31 310

-131

-

-

31 179

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 334 225

28 853

6 625

-

2 369 703

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter

84 425

-219

526

-

84 732

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

231 504

-

957

-

232 461

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 601 471

-38 613

29 091

-

4 591 949

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

44 456

10 000

-

-

54 456

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

82 000

-13 300

-

-

68 700

70

Tilskudd

22 701

500

-

-

23 201

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

189 372

37 000

1 642

-

228 014

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

16 710 504

316 015

111 832

-

17 138 351

21

Spesielle driftsutgifter

144 432

-17 000

-

-

127 432

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 971

-6 863

-

-

20 108

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

219 621

-62 500

-

-

157 121

70

Tilskudd

82 080

300

-

-

82 380

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000

-6 200

-

-

177 800

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

585 294

43 800

3 379

-

632 473

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

890 524

6 900

5 644

-

903 068

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

244 538

265

1 485

-

246 288

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 681

-

43

-

8 724

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 165

300

29

-

5 494

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

746 332

11 200

3 890

-

761 422

70

Overføringer til private

6 338

2 000

-

-

8 338

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 651

-950

132

-

25 833

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

8 900

-

8

-

8 908

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

726 704

3 800

1 398

-

731 902

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 140 161

-345 451

-

-

1 794 710

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

104 778

-1 000

531

-

104 309

21

Spesielle driftsutgifter

27 008

2 000

-

-

29 008

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

211 578

-45 352

1 123

-

167 349

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 653

10 029

-

-

73 682

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

359 109

132 037

-

-

491 146

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

46 125

-

317

-

46 442

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 087 943

-

24

-

1 087 967

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 221

507

-

-

4 728

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 718

-

98

-

16 816

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

195 963

19 432

1 344

-

216 739

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

687 740

-

269

-

688 009

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m.

103 742

-43 000

-

-

60 742

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

30 563

-3 563

-

-

27 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

24 510

-1 823

136

-

22 823

70

Erstatning til voldsofre

365 503

-

-

-

365 503

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

46 568

-

273

-

46 841

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

117 016

509

839

-

118 364

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

76 505

18 600

18

-

95 123

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

320 938

1 250

-

-

322 188

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 187 762

-8 520

6 324

-

1 185 566

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

2 200 405

-390 808

-

-

1 809 597

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

62 006

-45 655

-

-

16 351

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

230 469

23 577

-

-

254 046

70

Stønader til beboere i asylmottak

308 350

4 134

-

-

312 484

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

31 046

-606

-

-

30 440

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

101 117

-3 650

-

-

97 467

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

15 623

-4 584

-

-

11 039

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

320 187

1 448

1 735

-

323 370

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

8 747

-1 500

-

-

7 247

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

262 727

-200

1 499

-

264 026

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

43 704

-750

-

-

42 954

60

Integreringstilskudd

12 134 571

-31 867

-

-

12 102 704

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

3 768 338

-420 972

-

-

3 347 366

62

Kommunale innvandrertiltak

179 906

2 953

-

-

182 859

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

85 460

6 000

-

-

91 460

73

Tilskudd

15 035

-7 000

-

-

8 035

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

29 195

750

-

-

29 945

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

2 303 003

47 362

-

-

2 350 365

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

-770 474

184 063

-

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

396 327

-2 200

1 740

-

395 867

21

Spesielle driftsutgifter

88 443

-2 380

-

-

86 063

25

Forprosjekt nytt regjeringskvartal

-

4 000

-

-

4 000

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

181 000

4 400

-

-

185 400

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

703 333

-39 820

4 160

-

667 673

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

136 894

-10 449

-

-

126 445

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 730

-500

10

-

8 240

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 838 069

-18 080

11 700

-

1 831 689

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg

89 037

8 000

-

-

97 037

33

Videreføring av byggeprosjekter

2 455 000

-260 000

-

-

2 195 000

36

Kunstnerisk utsmykking

19 000

-10 000

-

-

9 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

77 000

4 000

-

-

81 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

26 025

-

80

-

26 105

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter

98

100

-

-

198

30

Investeringer, Fornebu

10 200

-8 300

-

-

1 900

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 164

-

20

-

20 184

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

266 711

2 400

1 900

-

271 011

21

Spesielle driftsutgifter

27 310

-1 000

-

-

26 310

27

Opplæringskontoret OK stat

2 000

1 400

-

-

3 400

541

IKT-politikk

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken

6 328

180

-

-

6 508

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

5 744

-

630

-

6 374

70

Tilskudd til internasjonale program

31 300

-14 559

-

-

16 741

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

50 639

140

290

-

51 069

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 914

-

70

-

1 984

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning

8 000

-6 500

-

-

1 500

73

Merkur-programmet

37 300

4 000

-

-

41 300

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling

-

4 500

-

-

4 500

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse

133 000

5 000

-

-

138 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet

130 000

30 000

-

-

160 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

27 649

-

160

-

27 809

560

Sametinget

50

Sametinget

301 617

2 550

-

-

304 167

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

5 929

380

30

-

6 339

567

Nasjonale minoriteter

25

Tiltak for romanifolket/taterne

-

2 000

-

-

2 000

60

Tiltak for rom

6 371

-2 250

-

-

4 121

71

Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond

5 374

-5 374

-

-

0

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

12 000

-10 500

-

-

1 500

75

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

-

3 374

-

-

3 374

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter

21 556

-6 000

-

-

15 556

60

Innbyggertilskudd

121 544 312

316 264

-

-

121 860 576

64

Skjønnstilskudd

1 606 000

20 000

-

-

1 626 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

32 150 448

40 000

-

-

32 190 448

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

1 058 325

275 075

-

-

1 333 400

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing

240 000

-45 000

-

-

195 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

9 190 000

-151 000

-

-

9 039 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

105 542

-7 405

200

-

98 337

60

Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner

-

7 000

-

-

7 000

70

Informasjonstiltak

5 200

405

-

-

5 605

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

11 174

-2 000

40

-

9 214

580

Bostøtte

70

Bostøtte

2 875 300

-150 800

-

-

2 724 500

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

28 345

230

160

-

28 735

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

99 985

220

570

-

100 775

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

44 430

3 500

-

-

47 930

590

Planlegging og byutvikling

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

34 171

6 000

-

-

40 171

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

868 296

-5 513

5 250

-

868 033

21

Spesielle driftsutgifter

311 597

50 010

-

-

361 607

Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

35 498

27 010

-

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

226 863

-

1 334

-

228 197

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

57 395

-1 770

-

-

55 625

70

Tilskudd

36 120

-13 830

-

-

22 290

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter

49 000

19 000

-

-

68 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

391 000

-19 000

-

-

372 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 435 967

168 370

79 513

-

11 683 850

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

48 704

-2 000

-

-

46 704

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

69 841

2 400

453

-

72 694

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter

20 200

-2 200

-

-

18 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

5 418 168

59 832

-

-

5 478 000

22

Sluttoppgjør

6 000

-33 000

-

-

-27 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

134 000

35 000

-

-

169 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter

289 200

-274 200

-

-

15 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

13 000

4 000

-

-

17 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

34 000

-4 000

-

-

30 000

90

Utlån

4 500 000

-700 000

-

-

3 800 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter

96 000

-16 000

-

-

80 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter

194 000

-2 000

-

-

192 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

155 760

7 300

-

-

163 060

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

7 720 609

-241 024

-

-

7 479 585

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter

30 000

3 000

-

-

33 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

615 260

500

3 334

-

619 094

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter

260 369

900

1 616

-

262 885

21

Spesielle driftsutgifter

28 207

375

-

-

28 582

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

71

Oppreisning

-

700

-

-

700

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

18 939

-

105

-

19 044

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 000

-900

-

-

3 100

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære

86 000

-4 000

-

-

82 000

71

Tilskudd, sivile

215 000

-10 000

-

-

205 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

83 000

-31 000

-

-

52 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd

1 930 000

-10 000

-

-

1 920 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd

325 000

-5 000

-

-

320 000

Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet

-1 068 547

86 355

-

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

235 264

-

1 416

-

236 680

701

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

209 213

-

1 530

-

210 743

21

Spesielle driftsutgifter

354 128

-16 426

-

-

337 702

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter

24 579

680

-

-

25 259

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

8 043

5 000

-

-

13 043

71

Internasjonale organisasjoner

58 811

-19 500

-

-

39 311

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

784 626

-30 400

3 725

-

757 951

21

Spesielle driftsutgifter

723 535

56 800

-

-

780 335

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

9 482

-

59

-

9 541

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

151 003

-1 258

-

-

149 745

60

Kommunale tiltak

78 969

-1 500

-

-

77 469

79

Andre tilskudd

66 449

-2 860

-

-

63 589

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 262 841

-109 605

6 817

-

1 160 053

21

Spesielle driftsutgifter

32 598

-15 842

-

-

16 756

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 211

-4 211

-

-

0

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

-

80 000

-

-

80 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

129 342

8 000

816

-

138 158

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

181 455

12 600

900

-

194 955

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

124 441

-8 800

687

-

116 328

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

68 084

-

403

-

68 487

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 686

-3 800

-

-

15 886

70

Særskilte tilskudd

1 786 241

58 700

-

-

1 844 941

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

50 034 672

-269 100

-

-

49 765 572

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

17 659 836

-95 000

-

-

17 564 836

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 328 177

-71 700

-

-

13 256 477

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

11 942 678

-64 200

-

-

11 878 478

76

Innsatsstyrt finansiering

34 195 188

-508 665

-

-

33 686 523

77

Poliklinisk virksomhet mv.

3 251 892

68 000

-

-

3 319 892

80

Kompensasjon for merverdiavgift

4 982 707

170 000

-

-

5 152 707

82

Investeringslån

1 566 883

70 000

-

-

1 636 883

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008

39 000

-10 376

-

-

28 624

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

14 618

157

-

-

14 775

72

Kjøp av opptrening mv.

3 468

-1 121

-

-

2 347

79

Andre tilskudd

6 000

1 000

-

-

7 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

50 395

10 056

391

-

60 842

21

Spesielle driftsutgifter

19 391

-823

-

-

18 568

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 635

1 400

-

-

4 035

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

81 012

9 000

-

-

90 012

747

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

-

92 128

537

-

92 665

21

Spesielle driftsutgifter

-

17 342

-

-

17 342

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

4 211

-

-

4 211

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

287 554

-18 290

1 639

-

270 903

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 750

-1 255

-

-

9 495

70

Tilskudd

54 303

1 500

-

-

55 803

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

127 611

1 276

-

-

128 887

60

Kommunale kompetansetiltak

129 289

15 000

-

-

144 289

62

Dagaktivitetstilbud

262 652

-25 000

-

-

237 652

63

Investeringstilskudd

3 298 100

107 600

-

-

3 405 700

64

Kompensasjon for renter og avdrag

841 700

10 000

-

-

851 700

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

1 224 906

94 136

-

-

1 319 042

67

Utviklingstiltak

68 908

17 000

-

-

85 908

68

Kompetanse og innovasjon

365 874

2 000

-

-

367 874

73

Særlige omsorgsbehov

23 490

-1 800

-

-

21 690

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

70 290

26 382

-

-

96 672

61

Fengselshelsetjeneste

162 976

-8 500

-

-

154 476

63

Allmennlegetjenester

89 349

-11 500

-

-

77 849

73

Seksuell helse

55 628

-2 100

-

-

53 528

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

129 710

-2 902

-

-

126 808

72

Frivillig arbeid mv.

366 925

4 000

-

-

370 925

73

Utviklingstiltak mv.

142 251

-9 500

-

-

132 751

75

Vold og traumatisk stress

173 031

6 180

-

-

179 211

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter

14 548

7 028

-

-

21 576

70

Tilskudd

2 858

-1 400

-

-

1 458

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter

30 251

-770

-

-

29 481

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

332 207

16 000

-

-

348 207

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

70 398

1 522

-

-

71 920

79

Tilskudd

64 067

-1 500

-

-

62 567

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

39 283

-371

-

-

38 912

61

Turnustjeneste

145 557

-1 250

-

-

144 307

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

-346 627

18 920

-

800

Barne- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

152 080

800

961

-

153 841

21

Spesielle driftsutgifter

9 726

-200

-

-

9 526

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter

19 715

400

-

-

20 115

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

88 617

500

-

-

89 117

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

64 348

1 000

-

-

65 348

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse

13 946

-3 500

-

-

10 446

842

Familievern

1

Driftsutgifter

320 086

-

2 286

-

322 372

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet

13 797

-2 400

-

-

11 397

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 709 500

-100 000

-

-

1 609 500

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 180 000

-130 000

-

-

15 050 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter

13 318

325

-

-

13 643

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

29 789

2 000

-

-

31 789

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

193 412

26 000

-

-

219 412

62

Utvikling i kommunene

79 647

3 000

-

-

82 647

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv.

21 227

-2 500

-

-

18 727

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

8 656

-400

-

-

8 256

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter

8 188

1 245

70

-

9 503

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

15 554

5 700

143

-

21 397

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

216 969

-2 000

983

-

215 952

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

7 639

3 700

-

-

11 339

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

68 176

1 300

-

-

69 476

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

470 000

355 600

-

-

825 600

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv.

33 155

-1 700

-

-

31 455

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 401 311

-72 000

32 659

-

4 361 970

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

843 825

-435 000

1 565

-

410 390

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

258 527

-

1 607

-

260 134

21

Spesielle driftsutgifter

14 283

-325

-

-

13 958

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

2 149

-1 000

-

-

1 149

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

11 466

1 000

70

-

12 536

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

27 045

-

151

-

27 196

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

6 413

-

34

-

6 447

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter

9 601

5 310

-

-

14 911

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter

14 423

-1 000

-

-

13 423

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

53 907

1 200

-

-

55 107

Sum endringer Barne- og likestillingsdepartementet

-342 945

40 529

-

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

430 248

1 300

2 316

-

433 864

21

Spesielle driftsutgifter

87 601

6 440

-

-

94 041

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

-

2 000

-

-

2 000

30

Miljøtiltak Søve

20 200

-19 850

-

-

350

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

15 400

-400

-

-

15 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

38 925

2 500

-

-

41 425

71

Miljøtiltak Raufoss

3 200

3 900

-

-

7 100

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

12 900

-3 000

-

-

9 900

77

Tilskudd til sjømattiltak

8 750

2 000

-

-

10 750

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

30 000

-11 000

-

-

19 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

122 788

1 000

500

-

124 288

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

50 876

-

200

-

51 076

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

320 019

-

2 400

-

322 419

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

171 253

8 000

1 200

-

180 453

21

Spesielle driftsutgifter

72 387

4 500

-

-

76 887

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

43 496

-

200

-

43 696

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

2 100 000

-143 000

-

-

1 957 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

379 862

2 400

2 300

-

384 562

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

108 015

-

700

-

108 715

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

17 676

-

100

-

17 776

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

8 569

1 060

50

-

9 679

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

409 100

-

2 500

-

411 600

22

Fiskeriforskning og -overvåking

67 800

400

-

-

68 200

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

8 000

-8 000

-

-

0

76

Tilskudd til fiskeriforskning

22 100

-1 700

-

-

20 400

922

Romvirksomhet

71

Internasjonal romvirksomhet

419 280

-8 070

-

-

411 210

73

EUs romprogrammer

280 200

-37 260

-

-

242 940

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

48 616

-18 500

-

-

30 116

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

494 862

-15 250

3 000

-

482 612

22

Fiskeriforskning og -overvåking

139 200

10 600

-

-

149 800

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

160 878

15 250

700

-

176 828

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 047 100

-55 000

-

-

992 100

927

NIFES

1

Driftsutgifter

98 643

-5 800

500

-

93 343

21

Spesielle driftsutgifter

66 105

5 200

-

-

71 305

22

Fiskeriforskning og -overvåking

6 900

9 500

-

-

16 400

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

237 301

2 000

1 600

-

240 901

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

7 779

150

50

-

7 979

940

Internasjonaliseringstiltak

73

Støtte ved kapitalvareeksport

-

111 600

-

-

111 600

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 329

-9 100

-

-

14 229

54

Tapsavsetning, investeringskapital Investinor AS

35 000

-35 000

-

-

0

95

Kapitalinnskudd

144 000

15 000

-

-

159 000

96

Aksjer

100 000

-90 000

-

-

10 000

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

-256 130

18 316

-

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

162 676

-

892

-

163 568

21

Spesielle driftsutgifter

1 542

15 000

-

-

16 542

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer

2 693

637

-

-

3 330

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 347 945

9 500

7 539

-

1 364 984

71

Tilskudd til erstatninger

4 200

2 000

-

-

6 200

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

224 905

-

1 187

-

226 092

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark

4 400

-1 600

-

-

2 800

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite

302

165

-

-

467

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

55 610

20 000

-

-

75 610

80

Radioaktivitetstiltak

500

-500

-

-

0

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

169 000

-44 000

-

-

125 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

107 070

-26 100

-

-

80 970

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

21 500

-8 818

-

-

12 682

50

Fondsavsetninger

1 148 053

149 548

-

-

1 297 601

70

Markedsregulering

315 100

-5 795

-

-

309 305

73

Pristilskudd

3 298 535

132 340

-

-

3 430 875

74

Direkte tilskudd

7 965 410

-5 597

-

-

7 959 813

77

Utviklingstiltak

246 380

-5 204

-

-

241 176

78

Velferdsordninger

1 541 954

-73 934

-

-

1 468 020

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

31 600

-12 100

-

-

19 500

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd

74 200

14 150

-

-

88 350

79

Velferdsordninger

2 600

-150

-

-

2 450

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

159 542

9 618

-

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

187 379

320

1 236

-

188 935

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren

12 727

-2 200

-

-

10 527

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

17 000

-10 000

-

-

7 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

60 900

1 500

-

-

62 400

74

Tilskudd til Redningsselskapet

83 500

10 000

-

-

93 500

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter

765 400

-75 000

-

-

690 400

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

219 818

-

1 318

-

221 136

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

71 909

3 150

425

-

75 484

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

11 477 894

122 400

-

-

11 600 294

30

Riksveginvesteringer

14 321 800

-7 400

-

-

14 314 400

36

E16 over Filefjell

478 100

-50 000

-

-

428 100

1321

Nye Veier AS

71

Netto utgifter – overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen

-

6 632

-

-

6 632

1323

Vegtilsyn

1

Driftsutgifter

20 750

-1 500

81

-

19 331

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

370 879

65 900

-

-

436 779

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold

7 121 899

-172 400

-

-

6 949 499

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer

2 467 300

226 000

-

-

2 693 300

76

Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester

4 406 300

-4 406 300

-

-

0

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

71 514

-

356

-

71 870

1356

Bane NOR SF

86

Driftskreditt

-

500 000

-

-

500 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 706 272

10 700

7 789

-

1 724 761

30

Nyanlegg og større vedlikehold

408 800

18 000

-

-

426 800

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

47 215

-

174

-

47 389

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

272 200

181 500

-

-

453 700

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

194 900

1 000

1 095

-

196 995

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap

80 200

81 900

-

-

162 100

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

138 700

-1 000

-

-

137 700

Sum endringer Samferdselsdepartementet

-3 496 798

12 474

-

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

279 621

-475

1 421

-

280 567

21

Spesielle driftsutgifter

49 246

10 730

-

-

59 976

71

Internasjonale organisasjoner

74 633

5 000

-

-

79 633

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

61 098

-18 000

-

-

43 098

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

48 141

1 000

-

-

49 141

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

667 766

2 214

3 988

-

673 968

21

Spesielle driftsutgifter

225 072

45 900

-

-

270 972

22

Statlige vannmiljøtiltak

297 552

-6 000

-

-

291 552

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

148 941

5 300

-

-

154 241

37

Skogplanting

14 375

-14 375

-

-

0

38

Restaurering av myr

23 625

-21 500

-

-

2 125

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

156 920

-155 820

-

-

1 100

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

-

20 000

-

-

20 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

-

1 400

-

-

1 400

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

-

20 000

-

-

20 000

69

Oppryddingstiltak

271 562

-62 000

-

-

209 562

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

54 755

19 000

-

-

73 755

71

Marin forsøpling

35 290

25 000

-

-

60 290

73

Tilskudd til rovvilttiltak

70 051

9 000

-

-

79 051

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

671 284

-35 000

-

-

636 284

75

Utbetaling av pant for bilvrak

731 760

-262 000

-

-

469 760

76

Refusjonsordninger

76 042

39 637

-

-

115 679

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416

-

-

-

14 416

78

Friluftsformål

181 821

5 000

-

-

186 821

79

Oppryddingstiltak

450

500

-

-

950

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv

48 261

7 000

-

-

55 261

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

74 989

-51 200

-

-

23 789

85

Naturinformasjonssentre

55 714

1 600

-

-

57 314

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

15 586

-

66

-

15 652

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

146 463

-

991

-

147 454

21

Spesielle driftsutgifter

51 243

-4 935

-

-

46 308

22

Bevaringsoppgaver

24 304

10 000

-

-

34 304

60

Kulturminnearbeid i kommunene

4 116

5 000

-

-

9 116

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

33 564

26 000

-

-

59 564

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

147 015

-3 000

-

-

144 015

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

56 545

-500

-

-

56 045

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

45 952

2 000

-

-

47 952

74

Tilskudd til fartøyvern

61 883

-1 000

-

-

60 883

79

Tilskudd til verdensarven

52 036

-500

-

-

51 536

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

228 070

-7 681

897

-

221 286

21

Spesielle driftsutgifter

70 707

-187

-

-

70 520

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

41 573

12 000

-

-

53 573

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

70

Tilskudd til private mottakere

28 000

6 380

-

-

34 380

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter

4 376

-

1

-

4 377

22

Kvotekjøp, generell ordning

195 300

-20 000

-

-

175 300

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

97 429

-52

329

-

97 706

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

-384 564

7 693

-

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

367 203

-

2 222

-3 000

366 425

21

Spesielle driftsutgifter

58 618

-11 500

-

-

47 118

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

342 903

-

2 129

-

345 032

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

378 130

72 659

2 783

23 000

476 572

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter

15 953

2 000

-

-

17 953

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 476 431

9 500

9 890

3 000

1 498 821

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

5 662 708

2 900

37 242

-1 250

5 701 600

21

Spesielle driftsutgifter

190 300

-25 000

-

-

165 300

22

Større IT-prosjekter

358 700

-115 200

-

-3 100

240 400

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

84 751

3 300

-

-

88 051

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

562 986

16 900

3 975

-

583 861

21

Spesielle driftsutgifter

242 453

-36 900

-

-

205 553

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

44 300

20 000

-

-

64 300

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

21 200 000

1 000 000

-

-

22 200 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter

1 980 000

90 000

-

10 000

2 080 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter

5 683 531

400 000

-

-200 000

5 883 531

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld

11 619 300

-

-

-2 750 850

8 868 450

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld

63 207 000

-12 248 000

-

-

50 959 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

90

Innbetalt grunnkapital

119 800

-5 170

-

-

114 630

Sum endringer Finansdepartementet

-10 824 511

58 241

-2 922 200

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

772 976

3 517

4 501

-

780 994

21

Spesielle driftsutgifter

121 860

-100 000

-

-

21 860

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

15 610

-15 600

-

-

10

71

Overføringer til andre

60 825

-2 941

-

-

57 884

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

3 641 748

132 376

10 152

-

3 784 276

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

277 515

11 000

-

-

288 515

47

Nybygg og nyanlegg

1 579 700

349 990

-

-

1 929 690

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

5 306 251

354 134

33 987

-

5 694 372

70

Renter låneordning

4 517

-4 517

-

-

0

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

258 716

31 842

1 371

-

291 929

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

825 403

-102 447

6 113

-

729 069

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 460 228

10 320

28 030

-

5 498 578

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 236 223

-81 150

13 770

-

4 168 843

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 774 506

-109 974

16 800

-

4 681 332

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 378 353

25 422

4 795

-

1 408 570

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 714 268

18 730

13 231

-

1 746 229

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 797 022

229 523

10 501

-

2 037 046

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter

1 502 392

233 125

8 100

-

1 743 617

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

55 714

-13 200

-

-

42 514

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 907 916

133 685

-

-

5 041 601

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

71 500

364

-

-

71 864

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

90 000

-25 200

-

-

64 800

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

194 686

-6 951

780

-

188 515

47

Nybygg og nyanlegg

1 309 680

-368 800

-

-

940 880

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 094 428

-120 177

2 921

-

977 172

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

925 343

12 729

2 418

-

940 490

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

823 497

245 137

617

-

1 069 251

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

252 602

6 211

1 891

-

260 704

Sum endringer Forsvarsdepartementet

847 148

159 978

-

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

187 754

-

1 226

-

188 980

21

Spesielle driftsutgifter

26 927

-1 300

-

-

25 627

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

2 000

800

-

-

2 800

72

Tilskudd til olje- og energiformål

5 000

2 000

-

-

7 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

296 220

-

1 700

-

297 920

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

125 000

-14 000

-

-

111 000

1811

Statoil ASA

96

Aksjer

6 407 000

1 034 000

-

-

7 441 000

1815

Petoro AS

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

1 500

-500

-

-

1 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

7 100

-500

-

-

6 600

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

585 478

-

3 300

-

588 778

22

Flom- og skredforebygging

272 892

45 000

-

-

317 892

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

90 000

-10 000

-

-

80 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

70 000

5 000

-

-

75 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

2 586 000

35 000

-

-

2 621 000

95

Kapitalinnskudd

15 000

-15 000

-

-

0

96

Aksjer

10 000

-10 000

-

-

0

1830

Forskning og næringsutvikling

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

31 300

-17 300

-

-

14 000

1840

CO2-håndtering

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

617 000

-93 000

-

-

524 000

96

Aksjer

-

2 000

-

-

2 000

Sum endringer Olje- og energidepartementet

962 200

6 226

-

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 181 873

-240 000

-

-3 891 873

50 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

1

Driftsutgifter

-

759 000

-674 035

-84 965 0

Sum endringer Ymse utgifter

519 000

-674 035

-3 976 838

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

377 168

6 410

2 053

-

385 631

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 600

-5 600

-

-

0

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 583 093

5 685

-

-

6 588 778

70

Utdanningsstipend

2 725 294

52 031

-

-

2 777 325

71

Andre stipend

830 404

-68 894

-

-

761 510

72

Rentestøtte

906 162

139 505

-

-

1 045 667

73

Avskrivninger

614 766

-24 506

-

-

590 260

74

Tap på utlån

368 100

12 450

-

-

380 550

90

Økt lån og rentegjeld

26 072 450

-180 725

-

-

25 891 725

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

346 191

-

2 200

-

348 391

72

Rentestøtte

6 000

400

-

-

6 400

90

Lån fra Husbanken

16 159 000

-500 000

-

-

15 659 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

593 500

-20 000

-

-

573 500

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

37 200

9 200

-

-

46 400

53

Såkornfond IKT-næringer, risikoavlasting

18 800

-18 800

-

-

0

70

Basiskostnader

166 489

-

-

-

166 489

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

514 900

2 500

-

-

517 400

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet

41 900 000

4 600 000

-

-

46 500 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond

106 300

26 000

-

-

132 300

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

107 698

2 000

-

-

109 698

90

Utlån

12 000 000

-8 200 000

-

-

3 800 000

Sum endringer Statsbankene

-4 162 344

4 253

-

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

25 500 000

1 500 000

-

-

27 000 000

Sum endringer Statlig petroleumsvirksomhet

1 500 000

-

-

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

-213 200

72 500

-

-

-140 700

30

Prosjektering av bygg

138 001

68 000

-

-

206 001

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

115 000

-5 000

-

-

110 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

145 200

50 000

-

-

195 200

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter

2 256 254

-710 000

-

-

1 546 254

34

Videreføring av kurantprosjekter

599 498

150 000

-

-

749 498

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

183 828

100 000

-

-

283 828

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

-

-

-

-

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

-22 136

-

-

-

-22 136

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

-13 000

-

-

-

-13 000

Sum endringer Statens forretningsdrift

-274 500

-

-

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

19 810 000

-930 000

-

-

18 880 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

612 000

18 000

-

-

630 000

72

Feriepenger av foreldrepenger

495 000

-10 000

-

-

485 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon

54 000

4 000

-

-

58 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

16 300 000

-2 500 000

-

-

13 800 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

975 000

-175 000

-

-

800 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad

2 510 000

-450 000

-

-

2 060 000

72

Stønad til barnetilsyn

295 000

-65 000

-

-

230 000

73

Utdanningsstønad

42 000

-20 000

-

-

22 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

200

200

-

-

400

76

Bidragsforskott

715 000

35 000

-

-

750 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

36 630 000

-840 000

-

-

35 790 000

71

Sykepenger for selvstendige

1 400 000

-30 000

-

-

1 370 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv.

750 000

-50 000

-

-

700 000

75

Feriepenger av sykepenger

2 040 000

-65 000

-

-

1 975 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger

34 510 000

-410 000

-

-

34 100 000

71

Tilleggsstønad

295 000

-30 000

-

-

265 000

72

Legeerklæringer

415 000

-15 000

-

-

400 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd

83 812 000

-1 042 000

-

-

82 770 000

75

Menerstatning ved yrkesskade

100 000

-19 000

-

-

81 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning

43 000

2 000

-

-

45 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad

1 867 000

13 000

-

-

1 880 000

71

Hjelpestønad

1 632 000

-2 000

-

-

1 630 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

133 000

-8 000

-

-

125 000

74

Tilskudd til biler

709 500

70 500

-

-

780 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 918 700

181 300

-

-

3 100 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

271 200

8 800

-

-

280 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 305 000

145 000

-

-

1 450 000

78

Høreapparater

700 000

-20 000

-

-

680 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

71 690 000

-1 360 000

-

-

70 330 000

71

Tilleggspensjon

136 720 000

-2 350 000

-

-

134 370 000

72

Inntektspensjon

615 000

-30 000

-

-

585 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

5 940 000

-20 000

-

-

5 920 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon

1 140 000

-10 000

-

-

1 130 000

71

Tilleggspensjon

860 000

-

-

-

860 000

72

Særtillegg

88 000

-2 000

-

-

86 000

74

Utdanningsstønad

400

-100

-

-

300

75

Stønad til barnetilsyn

5 830

-830

-

-

5 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd

181 400

600

-

-

182 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 920 000

-2 125

-

-

1 917 875

71

Psykologhjelp

287 000

1 000

-

-

288 000

72

Tannbehandling

2 507 000

-107 000

-

-

2 400 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

891 200

48 800

-

-

940 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 139 900

120 100

-

-

10 260 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 003 500

-63 500

-

-

1 940 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 000 000

25 000

-

-

5 025 000

71

Egenandelstak 2

1 067 600

-62 600

-

-

1 005 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

370 000

-1 000

-

-

369 000

70

Allmennlegehjelp

4 845 000

-70 125

-

-

4 774 875

71

Fysioterapi

1 195 000

28 500

-

-

1 223 500

72

Jordmorhjelp

61 000

-4 000

-

-

57 000

73

Kiropraktorbehandling

150 000

5 000

-

-

155 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

142 000

9 000

-

-

151 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

25 000

-3 000

-

-

22 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

445 000

15 000

-

-

460 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

210 000

10 000

-

-

220 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

235 000

-15 000

-

-

220 000

Sum endringer Folketrygden

-10 041 480

-

-

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

138 271 000

-

-

29 207 000

167 478 000

Sum endringer Statens pensjonsfond utland

-

-

29 207 000

Sum endringer utgifter

-27 353 828

-

22 292 462

Herav 90–99 poster

-16 271 895

-

-

Til dokumentets forside