Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

8 Bevilgningsregnskapet for 1.–3. kvartal 2016 og 2017

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Det kongelige hus

232

248

20

21

0

0

212

227

0

0

Regjering

266

278

266

278

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

1 559

1 604

1 060

1 085

336

352

163

167

0

0

Høyesterett

70

78

70

78

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

22 921

22 538

2 794

2 975

31

266

18 795

17 982

1 301

1 315

Kunnskapsdepartementet

48 521

51 143

2 846

3 165

36

17

45 639

47 961

0

0

Kulturdepartementet

9 724

10 581

2 304

1 406

12

13

7 408

9 162

0

0

Justis- og beredskapsdepartementet

37 849

40 806

26 125

25 788

536

483

11 189

14 535

0

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

145 135

150 924

3 537

3 867

1 361

1 864

140 237

145 193

0

0

Arbeids- og sosialdepartementet

29 047

25 937

17 805

13 554

155

263

8 469

9 271

2 619

2 849

Helse- og omsorgsdepartementet

124 473

128 318

3 691

3 847

3

4

120 780

124 467

0

0

Barne- og likestillingsdepartementet

21 420

21 355

6 159

5 658

9

6

15 251

15 691

0

0

Nærings- og fiskeridepartementet

7 494

8 225

2 690

3 029

38

476

4 654

4 576

112

144

Landbruks- og matdepartementet

15 697

15 887

1 174

1 285

26

13

14 497

14 589

0

0

Samferdselsdepartementet

71 606

48 251

15 400

10 507

18 442

11 309

7 764

26 435

30 000

0

Klima- og miljødepartementet

4 412

5 517

1 524

1 726

194

151

2 694

3 640

0

0

Finansdepartementet

42 017

86 228

10 317

10 905

136

131

23 245

24 118

8 320

51 074

Forsvarsdepartementet

32 707

33 738

23 572

24 728

8 631

8 523

505

486

0

0

Olje- og energidepartementet

19 499

11 363

1 093

1 099

4

4

4 153

4 598

14 250

5 663

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

80 503

79 300

525

534

46

37

8 453

8 837

71 480

69 892

Statlig petroleumsvirksomhet

20 959

20 119

0

0

20 959

20 119

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

1 258

699

-1 348

-1 412

2 605

2 111

0

0

0

0

Folketrygden

322 533

333 696

0

0

0

0

322 533

333 696

0

0

Statens pensjonsfond utland

-63 847

-49 510

0

0

0

0

-63 847

-49 510

0

0

Sum utgifter

996 057

1 047 323

121 622

114 125

53 559

46 141

692 793

756 121

128 083

130 936

Saldert budsjett og tilleggsbevilgninger

Regnskap per 30.09.

2016

2017

Endr.i pst.

2016

2017

Endr.i pst.

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 228 271

1 200 634

-2,3

908 425

921 250

1,4

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 464 895

1 435 771

-2,0

867 974

916 387

5,6

Driftsutgifter

186 561

172 399

-7,6

121 622

114 125

-6,2

Nybygg, anlegg mv.

82 626

71 277

-13,7

53 559

46 141

-13,9

Overføringer til andre

991 621

1 053 824

6,3

756 640

805 631

6,5

Overføring til Statens petroleumsfond

204 087

138 271

-32,2

-63 847

-49 510

-22,5

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-236 623

-235 137

-

40 450

4 863

-

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

208 994

259 506

-

-

-

-

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

-27 629

24 370

-

40 450

4 863

-

Inntekter

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg og anlegg

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Skatt på formue og inntekt

196 344

207 767

196 344

207 767

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

251 253

256 950

251 253

256 950

Tollinntekter

2 397

2 471

2 397

2 471

Merverdiavgift

182 336

171 872

182 336

171 872

Avgifter på alkohol

10 219

10 278

10 219

10 278

Avgifter på tobakk

5 392

5 178

5 392

5 178

Avgifter på motorvogner

24 647

23 523

24 647

23 523

Andre avgifter

38 891

42 082

38 891

42 082

Sum skatter og avgifter

711 480

720 121

0

0

0

0

711 480

720 121

0

0

Renter av statens forretningsdrift

-1

-2

-1

-2

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

930

1 233

1

0

914

1 215

16

18

Sum inntekter av statens forretningsdrift

929

1 231

1

0

914

1 215

15

16

0

0

Renter fra statsbankene

6 393

6 625

6 393

6 625

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 126

2 642

3 126

2 642

Utbytte ekskl. Statoil

11 098

14 396

11 098

14 396

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)

20 617

23 662

0

0

0

0

20 617

23 662

0

0

Inntekter under departementene

22 415

21 963

12 118

11 333

216

990

10 081

9 639

Overføring fra Norges Bank

26 589

17 726

26 589

17 726

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

Sum andre inntekter

49 004

39 689

12 118

11 333

216

990

36 670

27 365

0

0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

72 300

86 221

52 189

64 907

17 233

18 676

2 879

2 638

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

45 553

44 026

45 553

44 026

Aksjeutbytte fra Statoil

8 541

6 300

8 541

6 300

Sum petroleumsinntekter

126 394

136 547

52 189

64 907

17 233

18 676

56 973

52 964

0

0

Tilbakebetalinger

74 977

80 544

74 977

80 544

Statens pensjonsfond utland

Sum inntekter

983 402

1 001 793

64 308

76 240

18 362

20 882

825 755

824 128

74 977

80 544

Saldert budsjett og tilleggsbevilgninger

Regnskap per 30.09.

2016

2017

Endr. i pst.

2016

2017

Endr. i pst.

Lånetransaksjoner

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

149 726

162 108

8,3

128 083

130 936

2,2

Utlån mv. til statsbankene

99 236

96 241

-3,0

71 480

69 892

-2,2

Gjeldsavdrag

-

50 959

-

8 320

50 959

-

Andre utlån, aksjetegning mv

50 490

14 908

-70,5

48 283

10 085

-79,1

7. Tilbakebetalinger mv.

99 218

113 980

14,9

74 977

80 544

7,4

8. Utlån mv. netto (6-7)

50 509

48 128

-4,7

53 106

50 392

-5,1

9. Samlet finansieringsbehov, av kontantbeholdning og lån (8-5)

78 138

23 758

12 655

45 529

Til dokumentets forside