Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag om endringer av inntekter og utgifter

3.1 Finansdepartementet

Kap. 21 Statsrådet

Post 01 Driftsutgifter

Ved stortingsvedtak av 15. juni 2017 ble lønn til stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer økt med om lag 2,4 pst. med virkning fra 1. mai. Etter vanlig praksis justeres lønn til statssekretærer og statsrådenes politiske rådgivere tilsvarende. Bevilgningen på post 01 foreslås økt med 1,5 mill. kroner til lønnsjustering for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

Kap. 24 Regjeringsadvokaten

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke prosessutgifter og innleie av advokater. Antall innkomne utlendingssaker har vært lavere enn budsjettert. Samtidig har Utlendingsnemnda (UNE) en ordning for egenprosedyre, noe som har ført til at et antall saker er blitt håndtert av UNE i stedet for av innleide advokater. På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 3 mill. kroner.

Kap. 41 Stortinget

Post 01 Driftsutgifter

Stortingets presidentskap foreslår at bevilgningen på kap. 41, post 01 reduseres med 15 mill. kroner. Det reduserte behovet skyldes gjennomførte innsparingstiltak.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Budsjettet for granskningskommisjonen for Scandinavian Star ble ved Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2017 redusert med 5 mill. kroner, til 10 mill. kroner. I ettertid har det fremkommet utgifter fra kommisjonen som overstiger dette, og det foreslås å øke bevilgningen med 1 mill. kroner.

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

På grunn av noe lavere aktivitetsnivå enn tidligere anslått foreslås bevilgningen på kap. 1600, post 01 redusert med 3 mill. kroner. Bevilgningsreduksjonen utgjør inndekning for økte utgifter på kap. 1610, post 01, jf. omtale nedenfor.

Kap. 1605 Direktoratet for økonomistyring

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en økning av bevilgningen på post 01 med 23 mill. kroner som følge av opptak av nye kunder og endringer i tjenesteavtaler med eksisterende kunder. Det foreslås tilsvarende inntektsøkning på kap. 4605, post 01.

Kap. 1610 Tolletaten

Post 01 Driftsutgifter

Det er for 2017 særskilt satt av 25 mill. kroner til Tolletatens arbeid med utviklingen av bedre systemstøtte på kontrollområdet (TREFF-prosjektet). Aktiviteten i prosjektet er imidlertid høyere enn forventet. Prosjektet fortsetter i 2018. Det foreslås å øke bevilgningen til prosjektet med 3 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 1600, post 01.

Kap. 1618 Skatteetaten

Post 01 Driftsutgifter

For 2017 er det satt av 4,6 mill. kroner til arbeidet med uførereformen, blant annet nødvendige systemendringer. Skattedirektoratet opplyser at kostnadene til arbeidet blir om lag 3 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, og bevilgningen på posten kan reduseres tilsvarende.

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 250 000 kroner. Forslaget må ses i sammenheng med tilsvarende forslag om å øke bevilgningen på kap. 480 Svalbardbudsjettet, post 50 Tilskudd under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop. 24 S (2017–2018). Bakgrunnen er at ved innføringen av ny ordning for premiebetaling til Statens pensjonskasse ble også kompensasjonen for de ansatte ved Svalbard skattekontor lagt på kap. 1618 Skatteetaten. De foreslåtte endringene vil medføre at pensjonspremiekompensasjonen til skattekontoret bevilges på riktig post.

Under kap. 4618, post 02 Andre refusjoner foreslås det en økning av bevilgningen med 2 mill. kroner. Det er knyttet en merinntektsfullmakt til posten. Bevilgningen på kap. 1618, post 01 foreslås derfor økt tilsvarende inntektsøkningen.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1618, post 01 med 1,3 mill. kroner.

Post 22 Større IT-prosjekter

EDAG-prosjektet er avsluttet, og utgiftene til prosjektet er 3,1 mill. kroner lavere enn forventet. Bevilgningen på kap. 1618, post 22 foreslås redusert med 3,1 mill. kroner.

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

På grunnlag av regnskapstall foreslås det en økning av bevilgningen på kap. 1632, post 72 med 10 mill. kroner.

Kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Med virkning fra 1. januar 2015 ble det innført en ordning med nettoføring av merverdiavgift i ordinære statlige forvaltningsorgan. Nettoføringsordningen innebærer at forvaltningsorganene som er inkludert i ordningen, ikke belastes merverdiavgift for utgifter på postene 01–49 i sine budsjetter og regnskaper, men kan føre utgiftene til merverdiavgift på et sentralt kapittel for merverdiavgift under Finansdepartementet (kap. 1633, post 01). Det er knyttet usikkerhet til bevilgningsbehovet på posten. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås bevilgningen på posten redusert med 200 mill. kroner.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Bevilgningsbehovet er usikkert og varierer med størrelsen på og sammensetningen av statsgjelden og endringer i rentenivåene. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 2 750,9 mill. kroner, i hovedsak som følge av renteendringer.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen er motpost til tilleggsbevilgninger til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder lønnsoppgjøret for statsansatte, takstoppgjøret for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer og regulering av godtgjørelsen til vernepliktige, og til uforutsette utgifter. Bevilgningen på posten settes ned i forbindelse med nysalderingen på høsten, og ikke etter hvert som merutgifter pådras gjennom året. I Saldert budsjett 2017 var bevilgningen på kap. 2309, post 01 på 4 181,9 mill. kroner. Bevilgningen ble redusert med 240 mill. kroner ved Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016–2017), jf. Innst. 401 S (2016–2017).

Ved behandlingen av Prop. 143 S (2016–2017) vedtok Stortinget en bevilgning under kap. 2315, post 01 på 759 mill. kroner til merutgifter etter lønnsoppgjøret i staten. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2017 av lønnsoppgjøret i 2017 er 85 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Ved behandlingen av Prop. 139 S (2016–2017) ble det vedtatt utgiftsøkninger på 8 mill. kroner som følge av regulering av godtgjørelsen til vernepliktige. Ved behandlingen av Prop. 147 S (2016–2017) fikk regjeringen fullmakt til å endre bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2017 på bakgrunn av forhandlingene med Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Det er kommet til enighet mellom staten og organisasjonene som innebærer økte utgifter i 2017 med 116,6 mill. kroner. Merutgiftene til lønnsoppgjør mv. utgjør samlet sett 798,6 mill. kroner i 2017.

Bevilgningen dekker også enkelte mindre, uforutsette utgifter som regnskapsføres på kapitlet, samt merutgifter det er gitt tilsagn om gjennom samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Posteringene fremkommer ved fremleggelsen av statsregnskapet.

Det legges opp til at bevilgningen på posten skal utgjøre 50 mill. kroner etter nysalderingen, som skal dekke de mindre, uforutsette utgiftene. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 3 891,9 mill. kroner i nysalderingen, hvorav inntektsoppgjør mv. utgjør 798,6 mill. kroner.

Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

Post 01 Driftsutgifter

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 143 S (2016–2017), jf. Innst. 482 S (2016–2017), ble det bevilget 759 mill. kroner på kap. 2315 til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2017 av lønnsoppgjøret i 2017 er 85 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 2315, post 01 reduseres med 85 mill. kroner.

Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring til fondet

I Saldert budsjett 2017 ble det på kap. 2800, post 50 bevilget 138 271 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås økt med 29 207 mill. kroner i denne proposisjonen, slik at samlet bevilgning på kap. 2800, post 50 blir 167 478 mill. kroner. Overføringen til Statens pensjonsfond utland vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2017, basert på regnskapsførte inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Kap. 3021 Statsrådet

Post 02 Diverse refusjoner

Posten dekker i hovedsak refusjoner for utgifter Statsministerens kontor har lagt ut for andre. Refusjonsbeløpene varierer fra år til år, og det er bevilget 0,1 mill. kroner i 2017. Det foreslås at bevilgningen økes med 0,2 mill. kroner til 0,3 mill. kroner.

Kap. 3024 Regjeringsadvokaten

Post 01 Erstatning for utgifter i rettssaker

Posten dekker inntekter som følge av at staten er tilkjent saksomkostninger i saker der Regjeringsadvokaten har vært prosessfullmektig. Inntektene varierer, blant annet på grunn av omfang, utfall av saker og forskyvninger av innbetalinger over år. På bakgrunn av regnskapsførte inntekter på posten og anslag for resten av året foreslås det at bevilgningen økes med 6 mill. kroner.

Kap. 4600 Finansdepartementet

Post 96 (Ny) Tilbakeføring egenkapital Folketrygdfondet

Folketrygdfondet gikk 1. januar 2016 over fra en ytelsesbasert pensjonsordning i Statens pensjonskasse, til ny, innskuddsbasert pensjonsordning. Som ledd i dette har Folketrygdfondet foretatt et sluttoppgjør for fremtidig regulering av ytelser, noe som samlet har medført en betydelig reduksjon i netto pensjonsforpliktelser i Folketrygdfondets regnskapsbalanse. Dette gir et redusert behov for egenkapital i selskapet. Finansdepartementet har besluttet å redusere statens innskutte egenkapital fra 75,3 mill. kroner til 60 mill. kroner. Det foreslås at 15,3 mill. kroner bevilges på kap. 4600, (ny) post 96.

Kap. 4605 Direktoratet for økonomistyring

Post 01 Økonomitjenester

Endringer i kundemassen, herunder nye kunder og kunder som endrer omfanget av tjenestene, tilsier et endret inntektsnivå for Direktoratet for økonomistyring. Det foreslås en økning på kap. 4605, post 01 med 23 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 1605, post 01.

Kap. 4610 Tolletaten

Post 85 Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

Posten ble ved budsjettrevisjonen våren 2017 endret til å gjelde overtredelsesgebyrer o.l. for flere bestemmelser i tolloven. Samtidig ble postbetegnelsen endret fra Overtredelsesgebyr – valutadeklarering til Overtredelsesgebyr. Ileggelse av tvangsmulkt iht. tolloven § 16-16 er én av disse bestemmelsene, men det er ikke innkrevet etter denne bestemmelsen så langt i 2017. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 4610, post 85 med 7,5 mill. kroner. For å gi en mer presis betegnelse av inntektene som samles på posten, foreslås det samtidig å endre postbetegnelsen til Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Kap. 4618 Skatteetaten

Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Utviklingen i innbetalinger på posten tilsier at bevilgningen bør økes. Det foreslås å øke bevilgningen med 2 mill. kroner.

Post 02 Andre refusjoner

Inntektene på posten er i hovedsak knyttet til innkreving av misligholdt betaling av NRK-lisens. Basert på utviklingen i regnskapet foreslås det en økning i bevilgningen på 2 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 1618, post 01. Skatteetaten har merinntektsfullmakt knyttet til posten.

Post 05 Gebyr for utleggsforretninger

Det har de siste årene vært en forskyvning av inntekter fra post 01 til post 05. Gjeldende bevilgning på posten tar høyde for at denne utviklingen fortsetter i 2017. Dette har imidlertid ikke skjedd så langt i år. Inntekten på posten er lavere enn på samme tid i fjor. Bevilgningen foreslås redusert med 3 mill. kroner.

Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Det er en betydelig nedgang i innbetalt gebyr på posten hittil i år. Nedgangen skyldes at merverdiavgift ved innførsel ikke lenger inngår i tolldeklarasjonen for mva-registrerte virksomheter som følge av at utsatt avregning av merverdiavgift ble innført 1. januar 2017. Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 13 mill. kroner.

Post 85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

Inntektene på posten består av tvangsinnkreving av krav fra Lånekassen. Utviklingen i regnskapet tilsier økt bevilgning, og det foreslås derfor en økning med 15 mill. kroner på posten.

Post 86 Bøter, inndragninger mv.

Bevilgningen på posten ble i 2017 økt grunnet økte satser på forenklede forelegg. Nåværende anslag for inntekter fra forenklede forelegg tilsier imidlertid at inntektsøkningen som ble lagt til grunn var for høy. Dette skyldes blant annet at det ikke var tatt hensyn til at inntektseffekten vil komme noe ut i året. Videre har det vært et etterslep i innregistreringen av saker. Det foreslås at bevilgningen på kap. 4618, post 86 reduseres med 51,8 mill. kroner.

Post 87 Trafikantsanksjoner

På bakgrunn av utviklingen hittil i år foreslås det at bevilgningen økes med 7 mill. kroner.

Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

Det er vanskelig å gi korrekte prognoser for posten. Inntektene hittil i år er noe høyere enn ved samme periode i 2016, og nye krav blir hovedsakelig mottatt i fjerde kvartal. Det foreslås dermed at bevilgningen på posten økes med 80 mill. kroner på bakgrunn av utviklingen hittil i år.

Post 89 Overtredelsesgebyr

Det foreslås en reduksjon i bevilgningen med 6 mill. kroner på bakgrunn av inntektsutviklingen hittil i år.

Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I Saldert budsjett 2017 er det bevilget 150 mill. kroner på kap. 5309, post 29. Bevilgningen ble økt med 200 mill. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Blant annet i lys av regnskapsførte inntekter på posten per 30. september 2017, anslås inntektene nå til 1,2 mrd. kroner i 2017. Bevilgningen på kap. 5309, post 29 foreslås derfor økt med 850 mill. kroner. Økningen skyldes hovedsakelig regnskapsførte inntekter fra frekvensauksjoner på om lag 800 mill. kroner.

Kap. 5506 (Nytt) Avgift av arv og gaver

Post 70 (Ny) Avgift

Arveavgiften ble tidligere budsjettert under kap. 5506, post 70. Arveavgiften ble avviklet i forbindelse med budsjettet for 2014, og den tidligere posten er ikke oppført med bevilgning i Saldert budsjett 2017. Det blir imidlertid fortsatt innbetalt arveavgift, bl.a. på grunn av tidkrevende saksbehandling i private og offentlige skifter. Til og med oktober 2017 er det innbetalt 67 mill. kroner. Det foreslås derfor bevilget 80 mill. kroner under nytt kap. 5506, ny post 70 i 2017.

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

Post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

Bevilgningen på kap. 5580, post 70 foreslås økt med 4 mill. kroner. Økningen skyldes enkelte endringer fra opprinnelig budsjettanslag. Budsjettet på posten er frem til 2017 fastsatt ut fra foreløpige anslag over utgiftene ifm. tilsynsvirksomheten foregående år, og det er derfor behov for noe endring av anslaget for 2017. Praksisen for beregning av posten vil endres fra og med 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018).

Kap. 5584 (Nytt) Andre avgifter

Post 70 (Ny) Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

Posten benyttes til utgåtte avgifter, og posten er uten bevilgning i 2017. Det forventes likevel inntekter på posten inneværende år. I tråd med dette foreslås det bevilget 4,1 mill. kroner på nytt kap. 5584, ny post 70 i 2017.

Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

Post 80 Renter av statens faste kapital

På denne posten inntektsføres summen av renter av statens kapital som bevilges på underpost 4 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5603, post 80 redusert med 0,1  mill. kroner.

Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 80 Av statens foliokonto i Norges Bank

Forventede renteendringer tilsier økte inntekter på posten. Bevilgningen på kap. 5605, post 80 foreslås økt med 113,5 mill. kroner.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Det forventes renteendringer på innenlandske verdipapirer. Bevilgningen på posten foreslås økt med 100,1 mill. kroner.

Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter

Posten foreslås redusert med 61,1 mill. kroner. Reduksjonen skyldes renteendringer.

Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

På kap. 5800, post 50 ble det i Saldert budsjett 2017 bevilget 259 506,1 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det anslås nå et oljekorrigert underskudd på 231 393,2 mill. kroner. Det foreslås at det tilbakeføres midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2017. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor redusert med 28 112,9 mill. kroner i denne proposisjonen, til 231 393,2 mill. kroner.

Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Siden nysaldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 43 763,7 mill. kroner, foreslås samme beløp bevilget på kap. 5999, post 90.

Andre saker

Forslag til fullmakt for å nettoføre refusjoner for Stortinget

Stortinget har bedt om at det i proposisjonen her legges frem forslag om en fullmakt til å nettoføre refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører for bygge- og sikringsarbeider, jf. forslag til romertallsvedtak. Gitt at det er Oslo kommune og øvrige aktører som skal belastes utgiftene, vil nettoføring kunne medføre at statens faktiske utgifter fremstilles mer korrekt i budsjettet.

Til dokumentets forside