Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter for budsjettåret 2017

Utgifter:

1 000 kroner

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

Det kongelige hus

247 534

21 009

-

226 525

-

Regjering

412 236

412 236

-

-

-

Stortinget og underliggende institusjoner

2 250 069

1 511 069

509 000

230 000

-

Høyesterett

110 031

110 031

-

-

-

Utenriksdepartementet

37 142 784

5 608 397

76 878

30 142 149

1 315 360

Kunnskapsdepartementet

58 810 284

5 414 227

26 049

53 370 008

-

Kulturdepartementet

13 796 423

1 988 218

31 490

11 776 715

-

Justis- og beredskapsdepartementet

58 787 059

35 986 322

2 515 858

20 284 879

-

Kommunal- og moderniserings-departementet

187 321 471

5 514 976

2 507 754

179 298 741

-

Arbeids- og sosialdepartementet

35 765 072

19 028 788

646 130

12 290 154

3 800 000

Helse- og omsorgsdepartementet

157 913 701

5 253 415

25 961

152 634 325

-

Barne- og likestillingsdepartementet

28 010 966

8 066 943

11 339

19 932 684

-

Nærings- og fiskeridepartementet

11 631 246

4 242 016

1 199 550

6 020 680

169 000

Landbruks- og matdepartementet

18 203 306

1 797 247

4 629

16 401 430

-

Samferdselsdepartementet

67 734 689

15 365 378

16 672 700

32 196 611

3 500 000

Klima- og miljødepartementet

10 002 111

2 891 967

630 533

6 479 611

-

Finansdepartementet

100 248 869

15 662 689

327 300

33 185 250

51 073 630

Forsvarsdepartementet

52 255 316

36 022 847

15 597 923

634 546

-

Olje- og energidepartementet

14 399 648

1 681 956

17 000

5 257 692

7 443 000

Ymse utgifter

50 000

50 000

-

-

-

Statsbankene

107 681 767

745 065

62 960

14 675 717

92 198 025

Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000

-

27 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

3 043 750

-175 836

3 219 586

-

-

Folketrygden

450 490 346

-

-

450 490 346

-

Statens pensjonsfond utland

167 478 000

-

-

167 478 000

-

Sum utgifter

1 610 786 678

167 198 960

71 082 640

1 213 006 063

159 499 015

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

903 251 454

316 643 000

1 219 894 454

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 000 797 317

450 490 346

1 451 287 663

Driftsutgifter

167 198 960

-

167 198 960

Nybygg, anlegg mv.

71 082 640

-

71 082 640

Overføringer til andre

595 037 717

450 490 346

1 045 528 063

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

167 478 000

-

167 478 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2)

-97 545 863

-133 847 346

-231 393 209

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

231 393 209

-

231 393 209

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

133 847 346

-133 847 346

-

Inntekter:

1 000 kroner

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

252 240 000

-

-

252 240 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

313 800 000

-

-

313 800 000

-

Tollinntekter

3 447 000

-

-

3 447 000

-

Merverdiavgift

265 000 000

-

-

265 000 000

-

Avgifter på alkohol

13 600 000

-

-

13 600 000

-

Avgifter på tobakk

7 000 000

-

-

7 000 000

-

Avgifter på motorvogner

27 710 000

-

-

27 710 000

-

Andre avgifter

55 823 879

-

-

55 823 879

-

Sum skatter og avgifter

938 620 879

-

-

938 620 879

-

Renter av statens forretningsdrift

89 084

-

-

89 084

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 623 314

200

2 605 614

17 500

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 712 398

200

2 605 614

106 584

-

Renter fra statsbankene

8 858 633

-

-

8 858 633

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 368 642

-

-

3 368 642

-

Utbytte ekskl. Statoil

17 406 006

-

-

17 406 006

-

Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil)

29 633 281

-

-

29 633 281

-

Inntekter under departementene

36 723 896

18 277 724

917 026

17 529 146

-

Overføring fra Norges Bank

17 726 000

-

-

17 726 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens

banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

54 449 896

18 277 724

917 026

35 255 146

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

114 100 000

86 900 000

23 500 000

3 700 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

72 006 000

-

-

72 006 000

-

Aksjeutbytte fra Statoil

8 372 000

-

-

8 372 000

-

Sum petroleumsinntekter

194 478 000

86 900 000

23 500 000

84 078 000

-

Tilbakebetalinger

115 735 317

-

-

-

115 735 317

Statens pensjonsfond utland

231 393 209

-

-

231 393 209

-

Sum inntekter

1 567 022 980

105 177 924

27 022 640

1 319 087 099

115 735 317

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

159 499 015

-

159 499 015

Utlån til statsbanker

92 198 025

-

92 198 025

Gjeldsavdrag

50 959 000

-

50 959 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

16 341 990

-

16 341 990

7. Tilbakebetalinger mv.

115 735 317

-

115 735 317

8. Utlån mv. (netto) (6–7)

43 763 698

-

43 763 698

9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5)

-90 083 648

133 847 346

43 763 698

Til dokumentets forside