Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

4 Statsregnskapet for 2017

4.1 Statsregnskapet per 30.09.2017

Dette kapittelet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. september 2017. Regnskapstallene er sammenstilt med forslaget til nysaldert budsjett. Tallene viser også hvor stor andel av foreslått budsjett som er regnskapsført.

Statsregnskapet viser at det per 30. september 2017 er regnskapsført inntekter på 1 001,8 mrd. kroner, tilsvarende 64 pst. av foreslått budsjett. Tabell 4.1 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike inntektsarter.

Tabell 4.1 Statsbudsjettets inntekter (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2017

Regnskap per 30.09.2017

Regnskap i pst. av budsjett

Driftsinntekter

105 178

76 240

72

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

27 023

20 882

77

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 319 087

824 128

62

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

115 735

80 544

70

Sum inntekter

1 567 023

1 001 793

64

Kilde: Finansdepartementet

Det er per 30. september 2017 regnskapsført utgifter på 1 047,3 mrd. kroner. Det utgjør 65 pst. av foreslått budsjett. Tabell 4.2 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike utgiftsarter.

Tabell 4.2 Statsbudsjettets utgifter (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2017

Regnskap per 30.09.2017

Regnskap i pst. av budsjett

Driftsutgifter

167 199

114 125

68

Nybygg, anlegg mv.

71 083

46 141

65

Overføringer til andre

1 213 006

756 121

62

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

159 499

130 936

82

Sum utgifter

1 610 787

1 047 323

65

Kilde: Finansdepartementet

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 116,4 mrd. kroner for perioden 1. januar – 30. september 2017. Det tilsvarer 70 pst. av foreslått budsjett.

Tabell 4.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2017

Regnskap per 30.09.2017

Regnskap i pst. av budsjett

Inntekter SDØE

114 100

86 221

76

Utgifter SDØE

27 000

20 119

75

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

-

-

-

+

Skatter og avgifter på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

72 006

44 026

61

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

8 372

6 300

75

=

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

167 478

116 428

70

Kilde: Finansdepartementet

Regnskapet per 30. september 2017 viser et samlet finansieringsbehov på 45,5 mrd. kroner, jf. tabell 4.4.

Tabell 4.4 Saldering og finansieringsbehov (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2017

Regnskap per 30.09.2017

Regnskap i pst. av budsjett

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 219 894

921 250

76

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 451 288

916 387

63

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2)

-231 393

4 863

-2

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

231 393

0

-

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

4 863

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

159 499

130 936

82

7.

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

115 735

80 544

70

8.

Utlån mv., netto (6–7)

43 764

50 392

115

9.

Samlet finansieringsbehov av kontantbeholdning og lånemidler (8–5)

43 764

45 529

104

Kilde: Finansdepartementet

Innenfor petroleumsvirksomheten foreslås det både utgifts- og inntektsbevilgninger knyttet til verdien av aksjer som staten mottar gjennom Statoils utbytteaksjeprogram. Gjennom utbytteaksjeprogrammet avstår staten fra kontantutbytte. Utbytteaksjene staten mottar i stedet for kontanter budsjetteres på en inntektspost og motsvares av en utgiftsbevilgning til å tegne nyutstedte aksjer i Statoil. Disse lånetransaksjonene er medregnet i tallene på rad 6 og 7 i tabell 4.4.

For nærmere informasjon om statsregnskapet per 30. september 2017 vises det til tabellene i vedlegg 7 og 8.

Til dokumentets forside