Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter

2.1 Anslagsendringer for skatter og avgifter

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

Etter at Nasjonalbudsjettet 2018 og Gul bok 2018 ble ferdigstilt har det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinntektene i 2017, blant annet skattelikningen for inntektsåret 2016. Den nye informasjonen tilsier at anslaget for faktiske skatter og avgifter til staten i 2017 settes ned med 1,6 mrd. kroner i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2018. Det er særlig merverdiavgiftsinntektene som har vært noe svakere enn lagt til grunn.

Etter dette anslås statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2017 til 938,6 mrd. kroner, en nominell vekst på 2,4 pst. fra 2016. I forhold til Saldert budsjett 2017 er anslaget for statens samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge oppjustert med 3,0 mrd. kroner, jf. tabell 2.1.

Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt ned med 0,4 mrd. kroner sammenliknet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2018. Nedjusteringen er primært knyttet til avgiftsinntektene.

Statsbudsjettets inntekter fra skatt på inntekt og formue, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift anslås til 566,0 mrd. kroner i 2017, som er 9,5 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Oppjusteringen skyldes blant annet økt uttak av utbytte blant private aksjonærer, trolig som følge av tilpasninger til fremtidig økt utbytteskatt. Videre ble det før sommeren 2017 betalt inn betydelige tilleggsforskudd fra foretak i finansnæringen, der det erfaringsvis er store årlige svingninger i utliknede skatter som følge av gevinster og tap på finansielle instrumenter.

Inntektene fra merverdiavgift anslås til 265,0 mrd. kroner i 2017, som er en nedjustering med 5,3 mrd. kroner i forhold til anslaget i saldert budsjett. En stor del av nedjusteringen skyldes at statens kjøp av infrastrukturtjenester fra Bane NOR SF likevel ikke anses å være merverdiavgiftspliktig omsetning.

Inntektene fra særavgifter og toll anslås til 107,6 mrd. kroner i 2017, som er 1,2 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten

Betalte direkte skatter (ordinær skatt og særskatt) fra petroleumsvirksomheten i 2017 anslås til 65,6 mrd. kroner. Anslaget er med det 13,5 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at oljeprisen og gassprisen har vært høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Innbetalte avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås til 6,4 mrd. kroner i 2017, som er 0,7 mrd. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett. Nedjusteringen er et resultat av at anslaget for CO2-avgift er redusert med 0,2 mrd. kroner, mens anslaget for arealavgift er nedjustert med 0,5 mrd. kroner.

Anslagene for betalte skatter og avgifter er bl.a. basert på innbetalingene så langt i år og pris- og produksjonsutviklingen hittil i år.

Tabell 2.1 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter (mill. kroner)

Kap.

Post

Endringer før nysalderingen

Endringer i nysalderingen

Sum endringer

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

-21

981

960

72

Fellesskatt

-112

11 685

11 573

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

-

-230

-230

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

80

80

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-

4 300

4 300

72

Særskatt på oljeinntekter

-

9 200

9 200

74

Arealavgift mv.

-

-500

-500

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-

-200

-200

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

Avgift

-

3

3

5511

Tollinntekter

70

Toll

-

150

150

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-

-43

-43

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

-

-5 300

-5 300

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

-

100

100

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

-

-300

-300

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

-

-955

-955

72

Årsavgift

-

-100

-100

73

Vektårsavgift

-

-20

-20

75

Omregistreringsavgift

-

25

25

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-

40

40

71

Veibruksavgift på autodiesel

-

-935

-935

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

-

1

1

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

-

100

100

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-

-280

-280

71

Avgift på smøreolje mv.

-

-13

-13

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

-

16

16

71

Svovelavgift

-

1

1

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

-

-37

-37

71

Tetrakloreten (PER)

-

-2

-2

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-

-17

-17

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

-

-2

-2

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

70

Miljøavgift på plantevernmidler

-

15

15

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

-

0

0

71

Årsavgift knyttet til mineraler

-

1

1

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

-

30

30

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-

130

130

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

-

-10

-10

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

-

65

65

71

Miljøavgift på kartong

-

-5

-5

72

Miljøavgift på plast

-

-7

-7

73

Miljøavgift på metall

-

4

4

74

Miljøavgift på glass

-

-36

-36

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

-

205

205

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

-

600

600

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

14

-

14

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift

-4

-

-4

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur1

-

-2

-2

74

Fiskeriforskningsavgift 1

-

18

18

75

Tilsynsavgift Justervesenet1

-

-2

-2

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket2

-6

4

-2

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet2

-

1

1

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

-

4

4

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

72

Påslag på nettariffen til Energifondet3

-

30

30

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

-

-2

-2

5584

Andre avgifter

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

-

4

4

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

-13

-1 811

-1 824

72

Arbeidsgiveravgift

-

-1 034

-1 034

Sum

-142

15 950

15 809

Herav skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

-142

3 147

3 006

1 Jf. Prop. 20 S (2017–2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet.

2 Jf. Prop. 13 S (2017–2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet.

3 Jf. Prop. 14 S (2017–2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet.

Kilde: Finansdepartementet

Til dokumentets forside