Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

7 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.–3. kvartal 2017

Utgifter:

mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin

Saldert budsjett og tilleggsbevilninger

Samlet bevilgning

Regnskap 1.–3. kvartal 2017

Rest av bevilgning

Det kongelige hus

0

248

248

248

0

Regjering

10

412

422

278

144

Stortinget og underliggende institusjoner

75

2 261

2 336

1 604

732

Høyesterett

0

108

109

78

31

Utenriksdepartementet

1 043

37 418

38 461

22 538

15 923

Kunnskapsdepartementet

438

58 152

58 590

51 143

7 447

Kulturdepartementet

220

13 757

13 977

10 581

3 396

Justis- og beredskapsdepartementet

837

58 847

59 684

40 806

18 878

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 091

187 496

188 587

150 924

37 662

Arbeids- og sosialdepartementet

487

35 368

35 855

25 937

9 918

Helse- og omsorgsdepartementet

1 214

158 205

159 419

128 318

31 101

Barne- og likestillingsdepartementet

103

27 901

28 004

21 355

6 649

Nærings- og fiskeridepartementet

1 299

11 833

13 132

8 225

4 907

Landbruks- og matdepartementet

242

18 106

18 347

15 887

2 460

Samferdselsdepartementet

2 373

71 285

73 657

48 251

25 406

Klima- og miljødepartementet

682

10 206

10 888

5 517

5 371

Finansdepartementet

650

103 113

103 762

86 228

17 534

Forsvarsdepartementet

1 780

51 992

53 772

33 738

20 034

Olje- og energidepartementet

209

13 412

13 620

11 363

2 257

Ymse utgifter

0

4 701

4 701

0

4 701

Statsbankene

357

111 600

111 957

79 300

32 657

Statlig petroleumsvirksomhet

0

27 000

27 000

20 119

6 881

Statens forretningsdrift

342

2 989

3 331

699

2 632

Folketrygden

106

453 199

453 305

333 696

119 609

Statens pensjonsfond utland

0

138 271

138 271

-49 510

187 781

Sum utgifter

13 557

1 597 878

1 611 436

1 047 323

564 113

Inntekter:

mill. kroner

Inntekter

Saldert budsjett og tilleggsbevilgninger

Regnskap 1.–3. kvartal 2017

Rest av bevilgning

Skatt på formue og inntekt

239 724

207 767

31 957

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

316 645

256 950

59 695

Tollinntekter

3 340

2 471

869

Merverdiavgift

270 300

171 872

98 428

Avgifter på alkohol

13 500

10 278

3 222

Avgifter på tobakk

7 300

5 178

2 122

Avgifter på motorvogner

28 760

23 523

5 237

Andre avgifter

55 904

42 082

13 823

Sum skatter og avgifter

935 473

720 121

215 352

Renter av statens forretningsdrift

89

-2

91

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 623

1 233

1 391

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 712

1 231

1 482

Renter fra statsbankene

8 698

6 625

2 073

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 104

2 642

462

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

17 388

14 396

2 992

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)

29 190

23 662

5 527

Inntekter under departementene

35 762

21 963

13 799

Overføring fra Norges Bank

17 726

17 726

0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0

0

0

Sum andre inntekter

53 488

39 689

13 799

Sum inntekter uten oljeskatter, petroleumsvirksomhet og tilbakebetalinger

1 020 863

784 703

236 161

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

111 500

86 221

25 279

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

59 203

44 026

15 177

Aksjeutbytte fra Statoil

9 068

6 300

2 768

Sum petroleumsinntekter

179 771

136 547

43 224

Sum inntekter uten lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland

1 200 634

921 250

279 384

Tilbakebetalinger

113 980

80 544

33 436

Statens pensjonsfond utland

259 506

0

259 506

Sum inntekter

1 574 121

1 001 793

572 327

Til dokumentets forside