Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer av inntekter, vedtatt eller foreslått etter Saldert budsjett 2017

Kap.

Post

Formål

Kroner

Prop. S

Innst. S

Stortingsvedtak

Inntekter under departementene

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner

150 000

p28/17-18

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

6 000 000

p28/17-18

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

2

Salgsinntekter mv.

6 000 000

p17/17-18

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-65 399 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-47 146 000

p17/17-18

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

-4 000 000

p17/17-18

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

8 370 000

p17/17-18

3323

Musikk og scenekunst:

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

7 500 000

p22/17-18

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter

10 000 000

p22/17-18

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter

4 500 000

p22/17-18

2

Inntekter ved oppdrag

-1 500 000

p22/17-18

3334

Film- og medieformål:

1

Ymse inntekter

-850 000

p22/17-18

2

Inntekter ved oppdrag

-3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

3342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Ymse inntekter

10 000 000

p22/17-18

2

Leieinntekter m.m.

1 000 000

p22/17-18

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter

755 000

p24/17-18

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

3

Andre inntekter

1 500 000

p24/17-18

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyr – pass og våpen

48 831 000

p24/17-18

2

Refusjoner mv.

40 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5

Personalbarnehage

-3 147 000

p129/16-17

i401/16-17

5

Personalbarnehage

-243 000

p24/17-18

6

Gebyr – utlendingssaker

-4 105 000

p24/17-18

6

Gebyr – utlendingssaker

5 848 000

p129/16-17

i401/16-17

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

-9 258 000

p24/17-18

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

1 700 000

p24/17-18

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

2 300 000

p24/17-18

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

-13 600 000

p24/17-18

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Abonnementsinntekter

1 000 000

p24/17-18

2

Refusjoner driftsutgifter

-18 500 000

p24/17-18

2

Refusjoner driftsutgifter

761 000

p129/16-17

i401/16-17

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

9 926 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

82 737 000

p129/16-17

i401/16-17

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

-10 471 000

p24/17-18

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

-4 950 000

p24/17-18

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

-248 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

-603 485 000

p24/17-18

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

-183 661 000

p129/16-17

i401/16-17

5

Refusjonsinntekter

12 780 000

p24/17-18

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

-27 925 000

p24/17-18

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

18 399 000

p129/16-17

i401/16-17

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

-546 756 000

p24/17-18

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

415 479 000

p129/16-17

i401/16-17

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-29 549 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-18 899 000

p24/17-18

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

2

Ymse inntekter

-273 000

p129/16-17

i401/16-17

3531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Ymse inntekter

-40 000

p129/16-17

i401/16-17

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

2

Opplæringskontoret OK stat

2 100 000

p16/17-18

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

-2 500 000

p16/17-18

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Gebyrinntekter tinglysing

5 659 000

p16/17-18

2

Salg og abonnement

-96 360 000

p16/17-18

3

Samfinansiering

-6 000 000

p129/16-17

i401/16-17

3

Samfinansiering

85 594 000

p16/17-18

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag

-9 170 000

p15/17-18

4

Tolketjenester

1 290 000

p15/17-18

5

Oppdragsinntekter mv.

-31 450 000

p15/17-18

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

-4 000 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Gebyrinntekter, lån

1 000 000

p15/17-18

90

Tilbakebetaling av lån

-3 300 000 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Tilbakebetaling av lån

-1 700 000 000

p15/17-18

3615

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter

-2 000 000

p15/17-18

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter

7 000 000

p15/17-18

3634

Arbeidsmarkedstiltak:

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

1 027 000

p15/17-18

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

-3 000 000

p15/17-18

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200 000

p129/16-17

i401/16-17

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200 000

p15/17-18

3640

Arbeidstilsynet:

5

Tvangsmulkt

4 600 000

p15/17-18

6

Refusjoner

2 000 000

p15/17-18

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

-1 500 000

p15/17-18

9

Overtredelsesgebyrer

6 000 000

p15/17-18

3642

Petroleumstilsynet:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

775 000

p15/17-18

3

Gebyr tilsyn

-14 000 000

p129/16-17

i401/16-17

3720

Helsedirektoratet:

2

Diverse inntekter

-19 241 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Gebyrinntekter

-9 467 000

p129/16-17

i401/16-17

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

-195 000

p129/16-17

i401/16-17

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

3 390 000

p21/17-18

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

p129/16-17

i401/16-17

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån

2 812 000

p21/17-18

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

-18 000

p21/17-18

86

Driftskreditter

800 000 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

57 425 000

p21/17-18

3747

Statens strålevern:

2

Diverse inntekter

19 241 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Gebyrinntekter

8 467 000

p129/16-17

i401/16-17

3750

Statens legemiddelverk:

4

Registreringsgebyr

-39 000 000

p21/17-18

4

Registreringsgebyr

-9 520 000

p129/16-17

i401/16-17

3847

EUs ungdomsprogram:

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

1 245 000

p129/16-17

i401/16-17

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter

10 000 000

p19/17-18

60

Kommunale egenandeler

-65 000 000

p19/17-18

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-504 800 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-100 300 000

p19/17-18

3871

Likestilling og ikke-diskriminering:

1

Diverse inntekter

5 310 000

p129/16-17

i401/16-17

3900

Nærings- og fiskeridepartementet:

86

Tvangsmulkt

10 000

p129/16-17

i401/16-17

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter

-8 000 000

p20/17-18

3

Inntekter fra salg av tjenester

5 000 000

p20/17-18

86

Overtredelsesgebyr

60 000

p20/17-18

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter

40 000 000

p20/17-18

1

Gebyrinntekter

26 500 000

p129/16-17

i401/16-17

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

-1 400 000

p20/17-18

4

Gebyrer for skip i NIS

3 800 000

p20/17-18

3911

Konkurransetilsynet:

86

Lovbruddsgebyr

12 600 000

p20/17-18

3917

Fiskeridirektoratet:

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

37 000 000

p20/17-18

86

Forvaltningssanksjoner

2 600 000

p20/17-18

3935

Patentstyret:

2

Inntekter knyttet til NPI

-400 000

p20/17-18

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

13 900 000

p20/17-18

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

87

Innbetaling – garantiordningen, Eksportfinans ASA

30 700 000

p129/16-17

i401/16-17

96

Salg av aksjer

-25 000 000

p20/17-18

4100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Refusjoner m.m.

-90 000

p25/17-18

40

Salg av eiendom

637 000

p129/16-17

i401/16-17

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m.

-10 000 000

p25/17-18

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap:

90

Avdrag på lån

50 000 000

p25/17-18

4320

Statens vegvesen:

1

Salgsinntekter m.m.

21 600 000

p13/17-18

2

Diverse gebyrer

76 900 000

p13/17-18

4322

Svinesundsforbindelsen AS:

90

Avdrag på lån

6 000 000

p13/17-18

4352

Jernbanedirektoratet:

1

Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

64 800 000

p13/17-18

4370

Posttjenester:

70

Tilbakebetaling post- og banktjenester

77 300 000

p13/17-18

4400

Klima- og miljødepartementet:

50

Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra Statens miljøfond

37 600 000

p129/16-17

i401/16-17

4420

Miljødirektoratet:

4

Gebyrer, forurensningsområdet

11 000 000

p18/17-18

7

Gebyrer, kvotesystemet

-3 220 000

p129/16-17

i401/16-17

9

Internasjonale oppdrag

-3 700 000

p18/17-18

4600

Finansdepartementet:

96

Tilbakeføring egenkapital Folketrygdfondet

15 300 000

p28/17-18

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr

500 000

p129/16-17

i401/16-17

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester

23 400 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Økonomitjenester

23 000 000

p28/17-18

4610

Tolletaten:

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

-7 500 000

p28/17-18

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

10 000 000

p129/16-17

i401/16-17

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

2 000 000

p28/17-18

2

Andre refusjoner

2 000 000

p28/17-18

5

Gebyr for utleggsforretninger

-3 000 000

p28/17-18

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

-13 000 000

p28/17-18

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

15 000 000

p28/17-18

86

Bøter, inndragninger mv.

-51 800 000

p28/17-18

87

Trafikantsanksjoner

7 000 000

p28/17-18

87

Trafikantsanksjoner

5 000 000

p129/16-17

i401/16-17

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

80 000 000

p28/17-18

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

52 000 000

p129/16-17

i401/16-17

89

Overtredelsesgebyr

-6 000 000

p28/17-18

89

Overtredelsesgebyr

-3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter

131 100 000

p12/17-18

47

Salg av eiendom

360 600 000

p129/16-17

i401/16-17

47

Salg av eiendom

40 000 000

p12/17-18

4720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsinntekter

13 382 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsinntekter

1 926 000

p12/17-18

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsinntekter

32 700 000

p12/17-18

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:

1

Driftsinntekter

-6 605 000

p129/16-17

i401/16-17

4731

Hæren:

1

Driftsinntekter

-423 000

p12/17-18

1

Driftsinntekter

30 000 000

p129/16-17

i401/16-17

4732

Sjøforsvaret:

1

Driftsinntekter

-550 000

p12/17-18

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter

298 724 000

p12/17-18

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsinntekter

36 823 000

p12/17-18

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter

57 593 000

p129/16-17

i401/16-17

1

Driftsinntekter

33 700 000

p12/17-18

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

98 156 000

p129/16-17

i401/16-17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

1 061 000

p12/17-18

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, inntekter

24 415 000

p12/17-18

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter

-58 602 000

p12/17-18

1

Driftsinntekter

69 083 000

p129/16-17

i401/16-17

4792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsinntekter

29 883 000

p12/17-18

4795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsinntekter

1 400 000

p12/17-18

4810

Oljedirektoratet:

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

-8 000 000

p129/16-17

i401/16-17

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

-6 000 000

p14/17-18

4811

Statoil ASA:

96

Utbytteaksjer

1 034 000 000

p14/17-18

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

-10 000 000

p14/17-18

40

Flom- og skredforebygging

11 000 000

p14/17-18

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

85

Fondsavkastning

5 000 000

p14/17-18

4840

CO2-håndtering:

80

Renter, TCM DA

-3 400 000

p14/17-18

86

Avdrag, TCM DA

-26 400 000

p14/17-18

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse

850 000 000

p28/17-18

29

Ymse

200 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

2 350 000

p129/16-17

i401/16-17

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 044 000

p17/17-18

29

Termingebyr

-5 572 000

p129/16-17

i401/16-17

29

Termingebyr

-1 415 000

p17/17-18

89

Purregebyrer

-2 292 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Redusert lån og rentegjeld

-395 291 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Redusert lån og rentegjeld

217 380 000

p17/17-18

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

-90 880 000

p129/16-17

i401/16-17

5312

Husbanken:

11

Tilfeldige inntekter

30 000 000

p16/17-18

90

Avdrag

800 000 000

p16/17-18

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

26 200 000

p129/16-17

i401/16-17

51

Tilbakeføring av tapsfonds- og risikoavlastningsmidler, såkornfond

67 125 000

p129/16-17

i401/16-17

90

Avdrag på utestående fordringer

4 800 000 000

p20/17-18

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

148 900 000

p129/16-17

i401/16-17

5329

Eksportkreditt Norge AS:

70

Gebyrer m.m.

-15 000 000

p20/17-18

90

Avdrag på utestående fordringer

-3 500 000 000

p20/17-18

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring

26 000 000

p129/16-17

i401/16-17

252 557 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

1 Driftsinntekter

11 700 000 000

p129/16-17

i401/16-17

24

1 Driftsinntekter

1 900 000 000

p14/17-18

24

2 Driftsutgifter

4 100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

24

2 Driftsutgifter

500 000 000

p14/17-18

24

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

200 000 000

p129/16-17

i401/16-17

24

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

200 000 000

p14/17-18

24

4 Avskrivninger

1 900 000 000

p129/16-17

i401/16-17

30

Avskrivninger

-1 900 000 000

p129/16-17

i401/16-17

18 600 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg:

39

Avsetning til investeringsformål

100 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger

83 480 000

p129/16-17

i401/16-17

183 480 000

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

-21 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

981 000 000

p28/17-18

72

Fellesskatt

-112 000 000

p129/16-17

i401/16-17

72

Fellesskatt

11 685 000 000

p28/17-18

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn

-230 000 000

p28/17-18

5506

Avgift av arv og gaver:

70

Avgift

80 000 000

p28/17-18

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

4 300 000 000

p28/17-18

72

Særskatt på oljeinntekter

9 200 000 000

p28/17-18

74

Arealavgift mv.

-500 000 000

p28/17-18

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleums- virksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-200 000 000

p28/17-18

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleums- virksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift

3 000 000

p28/17-18

5511

Tollinntekter:

70

Toll

150 000 000

p28/17-18

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-43 000 000

p28/17-18

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift

-5 300 000 000

p28/17-18

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol

100 000 000

p28/17-18

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv.

-300 000 000

p28/17-18

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift

-955 000 000

p28/17-18

72

Årsavgift

-100 000 000

p28/17-18

73

Vektårsavgift

-20 000 000

p28/17-18

75

Omregistreringsavgift

25 000 000

p28/17-18

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin

40 000 000

p28/17-18

71

Veibruksavgift på autodiesel

-935 000 000

p28/17-18

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

1 000 000

p28/17-18

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft

100 000 000

p28/17-18

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-280 000 000

p28/17-18

71

Avgift på smøreolje mv.

-13 000 000

p28/17-18

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift

16 000 000

p28/17-18

71

Svovelavgift

1 000 000

p28/17-18

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI)

-36 500 000

p28/17-18

71

Tetrakloreten (PER)

-1 500 000

p28/17-18

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-17 000 000

p28/17-18

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX

-2 000 000

p28/17-18

5550

Miljøavgift på plantevernmidler:

70

Miljøavgift på plantevernmidler

15 000 000

p28/17-18

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

200 000

p28/17-18

71

Årsavgift knyttet til mineraler

600 000

p28/17-18

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

30 000 000

p28/17-18

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

130 000 000

p28/17-18

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv.

-10 000 000

p28/17-18

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje

65 000 000

p28/17-18

71

Miljøavgift på kartong

-5 000 000

p28/17-18

72

Miljøavgift på plast

-7 000 000

p28/17-18

73

Miljøavgift på metall

4 000 000

p28/17-18

74

Miljøavgift på glass

-36 000 000

p28/17-18

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift

205 000 000

p28/17-18

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift

600 000 000

p28/17-18

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosial- departementet:

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

14 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgs- departementet:

74

Tilsynsavgift

-3 770 000

p129/16-17

i401/16-17

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeri- departementet:

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

-2 300 000

p20/17-18

74

Fiskeriforskningsavgift

18 200 000

p20/17-18

75

Tilsynsavgift Justervesenet

-2 000 000

p20/17-18

5577

Sektoravgifter under Samferdsels- departementet:

74

Sektoravgifter Kystverket

-6 100 000

p129/16-17

i401/16-17

74

Sektoravgifter Kystverket

3 900 000

p13/17-18

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 095 000

p13/17-18

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

4 000 000

p28/17-18

5582

Sektoravgifter under Olje- og energi- departementet:

72

Påslag på nettariffen til Energifondet

30 000 000

p14/17-18

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv.

-2 300 000

p28/17-18

5584

Andre avgifter:

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

4 100 000

p28/17-18

18 666 625 000

Renter og utbytte mv.

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital

-100 000

p28/17-18

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

113 480 000

p28/17-18

82

Av innenlandske verdipapirer

100 050 000

p28/17-18

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

-61 050 000

p28/17-18

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter

-33 000 000

p129/16-17

i401/16-17

80

Renter

126 000 000

p15/17-18

5615

Husbanken:

80

Renter

-13 000 000

p16/17-18

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter

-33 916 000

p129/16-17

i401/16-17

80

Renter

268 902 000

p17/17-18

5618

Aksjer i Posten Norge AS:

85

Utbytte

-120 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS:

80

Renter

-13 300 000

p13/17-18

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

80

Renter på lån fra statskassen

-25 000 000

p20/17-18

80

Renter på lån fra statskassen

50 000 000

p129/16-17

i401/16-17

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

-4 400 000

p129/16-17

i401/16-17

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

52 600 000

p129/16-17

i401/16-17

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

-500 000

p129/16-17

i401/16-17

5629

Renter fra eksportkredittordningen:

80

Renter

-70 000 000

p20/17-18

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel

42 800 000

p129/16-17

i401/16-17

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet:

85

Utbytte

204 000

p25/17-18

5652

Statskog SF – renter og utbytte:

80

Renter

-1 050 000

p25/17-18

80

Renter

740 000

p129/16-17

i401/16-17

85

Utbytte

37 400 000

p129/16-17

i401/16-17

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

85

Utbytte

2 288 800 000

p129/16-17

i401/16-17

85

Utbytte

18 100 000

p20/17-18

5680

Statnett SF:

85

Utbytte

-16 000 000

p129/16-17

i401/16-17

5685

Aksjer i Statoil ASA:

85

Utbytte

-696 000 000

p14/17-18

2 011 760 000

Folketrygden

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift

-1 811 000 000

p28/17-18

71

Trygdeavgift

-13 000 000

i401/16-17

72

Arbeidsgiveravgift

-1 034 000 000

p28/17-18

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade

83 800 000

p129/16-17

i401/16-17

71

Refusjon ved yrkesskade

83 560 000

p15/17-18

73

Refusjon fra bidragspliktige

-25 000 000

p129/16-17

i401/16-17

73

Refusjon fra bidragspliktige

20 000 000

p15/17-18

80

Renter

1 000 000

p15/17-18

86

Innkreving feilutbetalinger

402 500 000

p15/17-18

87

Diverse inntekter

10 000 000

p15/17-18

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

-2 000 000

p129/16-17

i401/16-17

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

4 000 000

p15/17-18

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

70

Dividende

-40 000 000

p129/16-17

i401/16-17

70

Dividende

50 000 000

p15/17-18

5705

Refusjon av dagpenger:

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

-3 000 000

p129/16-17

i401/16-17

-2 273 140 000

Statens pensjonsfond utland

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet

-28 112 919 000

p28/17-18

-28 112 919 000

Endring av inntekter

9 328 363 000

Til dokumentets forside