Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

5 Endringer etter Saldert budsjett 2017 – inntekter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer i forbindelse med lønnsoppgjør

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

3021

Statsrådet

2

Diverse refusjoner

100

-

-

150

250

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

18 000

-

-

6 000

24 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 242

6 000

-

-

11 242

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

190 160

-112 545

-

-

77 615

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

45 441

-4 000

-

-

41 441

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

11 448

8 370

-

-

19 818

3323

Musikk og scenekunst

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 149

7 500

-

-

31 649

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

10 154

10 000

-

-

20 154

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 270

4 500

-

-

10 770

2

Inntekter ved oppdrag

18 527

-1 500

-

-

17 027

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

6 816

-850

-

-

5 966

2

Inntekter ved oppdrag

11 937

-3 000

-

-

8 937

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter

19 086

10 000

-

-

29 086

2

Leieinntekter m.m.

3 781

1 000

-

-

4 781

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 671

755

-

-

3 426

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

1 013

1 500

-

-

2 513

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

260 169

48 831

-

-

309 000

2

Refusjoner mv.

339 604

40 000

-

-

379 604

5

Personalbarnehage

5 447

-3 390

-

-

2 057

6

Gebyr – utlendingssaker

200 377

1 743

-

-

202 120

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258

-9 258

-

-

12 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 939

1 700

-

-

17 639

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 721

2 300

-

-

20 021

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

144 104

-13 600

-

-

130 504

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

316 318

1 000

-

-

317 318

2

Refusjoner driftsutgifter

40 253

-17 739

-

-

22 514

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 756

9 926

-

-

73 682

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

445

82 737

-

-

83 182

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

111 258

-10 471

-

-

100 787

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 562

-5 198

-

-

12 364

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

1 374 310

-787 146

-

-

587 164

5

Refusjonsinntekter

8 486

12 780

-

-

21 266

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

251 326

-9 526

-

-

241 800

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

154 723

-131 277

-

-

23 446

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

85 198

-48 448

-

-

36 750

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Ymse inntekter

21 501

-273

-

-

21 228

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

40

-40

-

-

0

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat

3 000

2 100

-

-

5 100

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

36 000

-2 500

-

-

33 500

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

418 341

5 659

-

-

424 000

2

Salg og abonnement

140 490

-96 360

-

-

44 130

3

Samfinansiering

270 952

79 594

-

-

350 546

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

24 170

-9 170

-

-

15 000

4

Tolketjenester

2 510

1 290

-

-

3 800

5

Oppdragsinntekter mv.

57 150

-31 450

-

-

25 700

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

28 000

-3 000

-

-

25 000

90

Tilbakebetaling av lån

18 400 000

-5 000 000

-

-

13 400 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

130 000

-2 000

-

-

128 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

101 000

7 000

-

-

108 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200

1 027

-

-

1 227

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

22 000

-3 000

-

-

19 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200

400

-

-

600

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt

2 400

4 600

-

-

7 000

6

Refusjoner

-

2 000

-

-

2 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

21 500

-1 500

-

-

20 000

9

Overtredelsesgebyrer

-

6 000

-

-

6 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 130

775

-

-

7 905

3

Gebyr tilsyn

80 980

-14 000

-

-

66 980

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

37 746

-19 241

-

-

18 505

4

Gebyrinntekter

44 013

-9 467

-

-

34 546

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

64 805

3 195

-

-

68 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

-

80 000

-

-

80 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

292 000

2 812

-

-

294 812

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

448 000

-18

-

-

447 982

86

Driftskreditter

5 170 000

800 000

-

-

5 970 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

647 000

57 425

-

-

704 425

3747

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

-

19 241

-

-

19 241

4

Gebyrinntekter

-

8 467

-

-

8 467

3750

Statens legemiddelverk

4

Registreringsgebyr

121 642

-48 520

-

-

73 122

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364

1 245

-

-

3 609

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

15 160

10 000

-

-

25 160

60

Kommunale egenandeler

1 434 736

-65 000

-

-

1 369 736

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

723 548

-605 100

-

-

118 448

3871

Likestilling og ikke-diskriminering

1

Diverse inntekter

-

5 310

-

-

5 310

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

86

Tvangsmulkt

-

10

-

-

10

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

38 188

-8 000

-

-

30 188

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 351

5 000

-

-

21 351

86

Overtredelsesgebyr

-

60

-

-

60

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

473 512

66 500

-

-

540 012

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

185 569

-1 400

-

-

184 169

4

Gebyrer for skip i NIS

44 370

3 800

-

-

48 170

3911

Konkurransetilsynet

86

Lovbruddsgebyr

100

12 600

-

-

12 700

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

10 000

37 000

-

-

47 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000

2 600

-

-

3 600

3935

Patentstyret

2

Inntekter knyttet til NPI

4 088

-400

-

-

3 688

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

72 003

13 900

-

-

85 903

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

Innbetaling – garantiordningen, Eksportfinans ASA

-

30 700

-

-

30 700

96

Salg av aksjer

25 000

-25 000

-

-

0

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

117

-90

-

-

27

40

Salg av eiendom

-

637

-

-

637

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

193 293

-10 000

-

-

183 293

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

25 000

50 000

-

-

75 000

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m.

188 400

21 600

-

-

210 000

2

Diverse gebyrer

423 128

76 900

-

-

500 028

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

190 000

6 000

-

-

196 000

4352

Jernbanedirektoratet

1

Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

31 000

64 800

-

-

95 800

4370

Posttjenester

70

Tilbakebetaling post- og banktjenester

-

77 300

-

-

77 300

4400

Klima- og miljødepartementet

50

Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra Statens miljøfond

-

37 600

-

-

37 600

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet

34 253

11 000

-

-

45 253

7

Gebyrer, kvotesystemet

11 344

-3 220

-

-

8 124

9

Internasjonale oppdrag

63 914

-3 700

-

-

60 214

4600

Finansdepartementet

96

Tilbakeføring egenkapital Folketrygdfondet

-

-

-

15 300

15 300

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

10 370

500

-

-

10 870

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

49 600

23 400

-

23 000

96 000

4610

Tolletaten

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

7 000

10 000

-

-7 500

9 500

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000

-

-

2 000

61 000

2

Andre refusjoner

44 170

-

-

2 000

46 170

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000

-

-

-3 000

46 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 745

-

-

-13 000

5 745

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000

-

-

15 000

255 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 471 800

-

-

-51 800

1 420 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000

5 000

-

7 000

82 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

248 000

52 000

-

80 000

380 000

89

Overtredelsesgebyr

13 000

-3 000

-

-6 000

4 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 321 834

131 100

-

-

3 452 934

47

Salg av eiendom

269 425

400 600

-

-

670 025

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

107 247

15 308

-

-

122 555

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

11 392

32 700

-

-

44 092

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

24 622

-6 605

-

-

18 017

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

63 993

29 577

-

-

93 570

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

54 761

-550

-

-

54 211

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

109 250

298 724

-

-

407 974

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

82 943

36 823

-

-

119 766

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

29 750

91 293

-

-

121 043

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

-

99 217

-

-

99 217

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, inntekter

71 536

24 415

-

-

95 951

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

838 289

10 481

-

-

848 770

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

25 117

29 883

-

-

55 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

8 223

1 400

-

-

9 623

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

124 625

-14 000

-

-

110 625

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjer

6 407 000

1 034 000

-

-

7 441 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

89 733

-10 000

-

-

79 733

40

Flom- og skredforebygging

19 000

11 000

-

-

30 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 861 000

5 000

-

-

1 866 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

4 000

-3 400

-

-

600

86

Avdrag, TCM DA

330 000

-26 400

-

-

303 600

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000

200 000

-

850 000

1 200 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

22 350

3 394

-

-

25 744

29

Termingebyr

23 811

-6 987

-

-

16 824

89

Purregebyrer

105 417

-2 292

-

-

103 125

90

Redusert lån og rentegjeld

10 051 888

-177 911

-

-

9 873 977

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 335 577

-90 880

-

-

6 244 697

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter

82 240

30 000

-

-

112 240

90

Avdrag

11 266 000

800 000

-

-

12 066 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

32 500

26 200

-

-

58 700

51

Tilbakeføring av tapsfonds- og risikoavlastningsmidler, såkornfond

-

67 125

-

-

67 125

90

Avdrag på utestående fordringer

41 400 000

4 800 000

-

-

46 200 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000

148 900

-

-

158 900

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

30 000

-15 000

-

-

15 000

90

Avdrag på utestående fordringer

10 700 000

-3 500 000

-

-

7 200 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

17 700 000

26 000

-

-

17 726 000

Sum endringer Inntekter under departementene

-666 593

-

919 150

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

66 400 000

20 500 000

-

-

86 900 000

30

Avskrivninger

25 400 000

-1 900 000

-

-

23 500 000

Sum endringer Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

18 600 000

-

-

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 029 976

100 000

-

-

1 129 976

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 353 888

83 480

-

-

1 437 368

Sum endringer Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

183 480

-

-

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

54 040 000

-21 000

-

981 000

55 000 000

72

Fellesskatt

184 027 000

-112 000

-

11 685 000

195 600 000

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

1 790 000

-

-

-230 000

1 560 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

-

-

80 000

80 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

20 200 000

-

-

4 300 000

24 500 000

72

Særskatt på oljeinntekter

31 900 000

-

-

9 200 000

41 100 000

74

Arealavgift mv.

1 700 000

-

-

-500 000

1 200 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 400 000

-

-

-200 000

5 200 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

3 000

-

-

3 000

6 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 100 000

-

-

150 000

3 250 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

240 000

-

-

-43 000

197 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

270 300 000

-

-

-5 300 000

265 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

13 500 000

-

-

100 000

13 600 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 300 000

-

-

-300 000

7 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

17 255 000

-

-

-955 000

16 300 000

72

Årsavgift

9 700 000

-

-

-100 000

9 600 000

73

Vektårsavgift

360 000

-

-

-20 000

340 000

75

Omregistreringsavgift

1 445 000

-

-

25 000

1 470 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 560 000

-

-

40 000

5 600 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 735 000

-

-

-935 000

9 800 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

3 000

-

-

1 000

4 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

10 500 000

-

-

100 000

10 600 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

2 030 000

-

-

-280 000

1 750 000

71

Avgift på smøreolje mv.

118 000

-

-

-13 000

105 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

6 984 000

-

-

16 000

7 000 000

71

Svovelavgift

15 000

-

-

1 000

16 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

37 000

-

-

-36 500

500

71

Tetrakloreten (PER)

2 000

-

-

-1 500

500

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

467 000

-

-

-17 000

450 000

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

52 000

-

-

-2 000

50 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

70

Miljøavgift på plantevernmidler

50 000

-

-

15 000

65 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000

-

-

200

1 200

71

Årsavgift knyttet til mineraler

2 000

-

-

600

2 600

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 385 000

-

-

30 000

1 415 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 900 000

-

-

130 000

2 030 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

205 000

-

-

-10 000

195 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 725 000

-

-

65 000

1 790 000

71

Miljøavgift på kartong

50 000

-

-

-5 000

45 000

72

Miljøavgift på plast

40 000

-

-

-7 000

33 000

73

Miljøavgift på metall

5 000

-

-

4 000

9 000

74

Miljøavgift på glass

100 000

-

-

-36 000

64 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

1 625 000

-

-

205 000

1 830 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

8 600 000

-

-

600 000

9 200 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

85 040

14 000

-

-

99 040

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift

3 770

-3 770

-

-

0

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 600

-2 300

-

-

27 300

74

Fiskeriforskningsavgift

236 000

18 200

-

-

254 200

75

Tilsynsavgift Justervesenet

46 600

-2 000

-

-

44 600

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

789 800

-2 200

-

-

787 600

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

196 200

1 095

-

-

197 295

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

357 500

-

-

4 000

361 500

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

72

Påslag på nettariffen til Energifondet

630 000

30 000

-

-

660 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

295 400

-

-

-2 300

293 100

5584

Andre avgifter

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

-

-

-

4 100

4 100

Sum endringer Skatter og avgifter

-79 975

-

18 746 600

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

89 184

-

-

-100

89 084

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

62 900

-

-

113 480

176 380

82

Av innenlandske verdipapirer

1 467 000

-

-

100 050

1 567 050

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

136 100

-

-

-61 050

75 050

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 075 000

93 000

-

-

1 168 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 013 000

-13 000

-

-

3 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 729 047

234 986

-

-

3 964 033

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

120 000

-120 000

-

-

0

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

20 000

-13 300

-

-

6 700

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

90 000

25 000

-

-

115 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

30 000

-4 400

-

-

25 600

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

105 000

52 600

-

-

157 600

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500

-500

-

-

0

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 800 000

-70 000

-

-

1 730 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

32 000

42 800

-

-

74 800

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

-

204

-

-

204

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

2 060

-310

-

-

1 750

85

Utbytte

16 000

37 400

-

-

53 400

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

13 412 300

2 306 900

-

-

15 719 200

5680

Statnett SF

85

Utbytte

366 000

-16 000

-

-

350 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

9 068 000

-696 000

-

-

8 372 000

Sum endringer Renter og utbytte mv.

1 859 380

-

152 380

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

139 524 000

-13 000

-

-1 811 000

137 700 000

72

Arbeidsgiveravgift

177 134 000

-

-

-1 034 000

176 100 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

937 440

167 360

-

-

1 104 800

73

Refusjon fra bidragspliktige

250 000

-5 000

-

-

245 000

80

Renter

1 700

1 000

-

-

2 700

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000

402 500

-

-

1 120 500

87

Diverse inntekter

35 800

10 000

-

-

45 800

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

65 000

2 000

-

-

67 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

220 000

10 000

-

-

230 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

30 000

-3 000

-

-

27 000

Sum endringer Folketrygden

571 860

-

-2 845 000

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

259 506 128

-

-

-28 112 919

231 393 209

Sum endringer Statens pensjonsfond utland

-

-

-28 112 919

Sum endringer inntekter

20 468 152

-

-11 139 789

Herav 90–99 poster

-1 897 466

-

15 300

Til dokumentets forside