Prop. 31 L (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)

I denne proposisjonen følger Regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 582 av 2. juni 2015 om å innføre krav om installering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag. Proposisjonen inneholder forslag til hjemmelsgrunnlag i vegtrafikkloven for å kunne innføre påbud om alkolås i kjøretøy som benyttes til transport mot vederlag. Formålet med lovforslaget er å øke trafikksikkerheten ved å redusere førerens mulighet for å kunne kjøre med promille, samt øke trygghetsfølelsen for passasjerer og trafikanter. Lovforslaget gir departementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Hvilke kjøretøygrupper som skal omfattes av påbudet, krav til alkolåsen og til verksteder som kan installere alkolåsen, vil bli nærmere regulert i forskrift. Det legges opp til at innfasingen av alkolåspåbudet skal skje gradvis og i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget