Prop. 38 L (2018–2019)

Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Proposisjonen gjeld forslag til endringar i sjølova. Lova vert føreslått endra slik at Sjøfartsdirektoratet får heimel i lov til framleis å kunne hente opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter sjølova jf. folkeregisterlova § 10-2.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget