Prop. 51 L (2015–2016)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om offentlige anskaffelser som avløser dagens anskaffelseslov fra 1999. Departementet foreslår blant annet en ny og mer kortfattet formålsbestemmelse, utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter, en ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper, nye bestemmelser om ivaretakelse av miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlinger og en hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming. Departementet foreslår også å gjeninnføre Klagenemnda for offentlige anskaffelser sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget