Prop. 51 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Regjeringen la i Prop. 86 LS (2017–2018) frem forslag til endringer i reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. Stortinget sluttet seg til disse endringene ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2018. I Prop. 1 LS (2018–2019) ble det, som varslet i Prop. 86 LS (2017–2018), fremmet forslag om beløpsgrenser for skattefri overtidsmat og skattefrie personalrabatter. Stortinget sluttet seg til forslaget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. De nye reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2019.

Etter ikrafttredelsen av de nye reglene har det blitt klart for regjeringen at reglene for skattefrie personalrabatter og gaver i arbeidsforhold bør justeres for bedre å tilpasses til noen av de ordningene for naturalytelser som benyttes i arbeidslivet, blant annet tilfeller der det er normalt at personalrabatten på varer og tjenester er 100 pst. Endringene som nå presenteres, vil for eksempel gjøre det enklere for festivalarrangører å videreføre dagens praksis der frivillige kompenseres for innsatsen med fribilletter. Endringene tar også hensyn til at naturalytelser og særlig personalrabatter har hatt et større omfang enn det som har ligget til grunn for regjeringens forslag.

Hovedtrekkene i endringene som ble vedtatt i 2018, ligger fortsatt fast. Regjeringen endrer imidlertid grensen for maksimal rabatt for personalrabatt fra 50 til 100 pst., samtidig som øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter økes fra 7 000 til 8 000 kroner. I tillegg økes øvre beløpsgrense for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 1 000 til 2 000 kroner.

For personalrabatter på persontransporttjenester utsettes ikrafttredelsen av reglene som ble vedtatt i 2018, slik at arbeidsgivere og arbeidstagere i disse virksomhetene får tiden frem til 1. juli 2019 med å gjennomføre eventuelle endringer i ordningene med personalrabatt/frikort på persontransporttjenester.

Det anslås at endringene som varsles i denne proposisjonen, samlet sett vil redusere provenyet med 250 mill. kroner påløpt og 200 mill. kroner bokført i 2019 sammenlignet med vedtatt 2019-budsjett.

Endringene vil bli gjennomført i forskrift, med hjemmel i skatteloven § 5-15 annet ledd første punktum.