Prop. 52 L (2014-2015)

Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.)

Proposisjonen legger til rette for gjennomføring av EU forordning 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Forordningen er en del av EUs handlingsplan mot terror. Det foreslås endringer i brann- og eksplosjonsvernloven som skal sørge for at utgangsstoffer for eksplosiver ikke kommer på avveie eller havner i urette hender og hjemmel for å forby privatpersoners innføring, besittelse og bruk av utgangsstoffer. Strafferammen foreslås hevet til hhv. 2 og 6 år gjennom en forskuttert ikrafttredelse av straffeloven 2005. Det foreslås også en endring i tolloven som gir en videre adgang til å utveksle taushetsbelagt informasjon mellom tollmyndighetene,  politi- og påtalemyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I proposisjonen foreslås det enkelte andre endringer i brann- og eksplosjonsvernloven som ikke har en sammenheng med forordningen. Dette gjelder plikt for kommuner til å evaluere hendelser  og hjemmel for at tilsynsmyndigheten skal kunne be om rapportering fra kommunene om alle ressurser, hendelser og evalueringer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget