Proposisjoner til Stortinget

Prop. 59 S (2021–2022)

Auka kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Ryfast og utgreiing for status i tvistesak for prosjektet E39 Eiganestunnelen

Samferdselsdepartementet fremmar i denne proposisjonen forslag til auka kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Ryfast. Departementet gjer i proposisjonen også greie for status i tvistesak for prosjektet E39 Eiganestunnelen.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget