Prop. 62 L (2015–2016)

Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om lovregler i forvaltningsloven mv. som legger til rette for mer enhetlig behandling av saker om administrative sanksjoner innenfor betryggende rettslige rammer, med oppfyllelse av de krav til rettssikkerhet som følger av Grunnloven og internasjonale konvensjoner. I proposisjonen redegjøres det også for når administrative sanksjoner er egnet som virkemiddel for å håndheve lovgivningen.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2003: 15 Fra bot til bedring

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget