Historisk arkiv

Rettssikkerhet og forenkling i saker om administrative sanksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag foreslår Regjeringen nye regler om administrative sanksjoner i forvaltningsloven. Reglene skal trygge rettssikkerheten for den enkelte i slike saker.

Regjeringen ønsker å styrke rettssikkerheten i saker om administrative sanksjoner, for eksempel i saker om overtredelsesgebyrer og tilbaketrekking av bevillinger som følge av lovbrudd. Samtidig skal det legges til rette for en effektiv håndheving av lovgivningen. Lovforslaget inneholder blant annet regler om utmåling av administrative sanksjoner, saksbehandlingen i forvaltningen og om domstolskontroll.  

Det er viktig med et klart regelverk som gir rettssikkerhet i saker om administrative sanksjoner. Et klarere og mer sammenhengende regelverk vil også bidra til forenkling for den enkelte borger, næringslivet og forvaltningen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Regjeringen redegjør i forslaget også for når bruk av administrative sanksjoner er egnet som virkemiddel for å håndheve lovgivningen. Administrative sanksjoner er ofte bedre egnet enn tradisjonell straff for å sikre nyanserte, fleksible og effektive reaksjoner mot lovbrudd. Effektiv håndheving er viktig for å sikre rettferdighet og like konkurransevilkår. De mest alvorlige lovbruddene skal likevel fortsatt forfølges ved bruk av det ordinære straffeapparatet.

Med ny straffelov i kraft i fjor er jeg glad for at proposisjonen om administrative sanksjoner nå legger et godt grunnlag for å velge mellom straff, administrative sanksjoner og andre virkemidler i tiden fremover, sier justisministeren.

Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)