Prop. 64 L (2017–2018)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning og i utdanningsinstitusjonens studieadministrative systemer. 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Saksgang: Arbeid med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

 • Ny rapport om mentorordning i høyere utdanning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har mottatt en utredning av mentorordninger fra Universitetet i Bergen. Den viser at det finnes mange måter å organisere mentorordninger på, blant annet etter hvem som er mentor og om fokuset er på inkludering i fagmiljøet eller på arbeidslivstilpasning.

 • Prop. 64 L (2017–2018) - Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning og i utdanningsinstitusjonens studieadministrative systemer. 

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra en arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som skal kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.04.2018

 • Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine oppgaver. Kunnskapsdepartementet ønsker å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, og foreslår justeringer for å legge til rette for dette Departementet foreslår også en endring når det gjelder behandlingsansvarlig for den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen), jf. universitets- og høyskoleloven § 4-14, og lovforslaget til ny fagskolelov § 40.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 08.01.2018

 • Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre tre nye bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av individdata til Database for høgre utdanning (DBH), samt forslag om nye bestemmelser om eksamen.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne meldingen gir regjeringen universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Merk at det er to forskjellige frister. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.07.2016

 • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Forskrift | Kunnskapsdepartementet

  Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner.

  Se forskriften på lovdata.no