Prop. 64 L (2017–2018)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning og i utdanningsinstitusjonens studieadministrative systemer. 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget