Historisk arkiv

Kvalitet i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

Illustrasjonsbilde forside kvalitetsmeldingen
Foto: Gjerholm design

Overordnede mål for Kunnskapsdepartementet er kunnskap for ny erkjennelse, samfunnsutvikling og konkurransekraft, samt kompetanse, utvikling og aktiv deltakelse i samfunnet. I tillegg til sektormålene for universitetene og høyskolene er det noen ambisjoner som er felles for alle fagmiljøer for at vi skal nå disse overordnede målene. Studentene skal:

  • oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling
  • møte relevante utdanninger som forbereder dem godt for aktiv deltagelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn og for en fremtidig yrkeskarriere
  • gjennomføre utdanningen mest mulig effektivt

Utdanninger av høy kvalitet legger godt til rette for at vi skal nå disse ambisjonene. 

Utdanningskvalitet blir til i møtet mellom studenter og undervisere, mellom undervisere, og studentene imellom. Skal utdanningskvaliteten løftes, er det nettopp her det er behov for endring.

Regjeringen har derfor lagt fram Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Denne meldingen bygger på en erkjennelse av at kvalitet i utdanningen i hovedsak skapes lokalt og er kulturavhengig, samtidig som tiltak og rammebetingelser fra myndighetene kan legge til rette for lokalt arbeid for kvalitet. 

Målene for meldingen er at:

  • alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier
  • alle studenter skal møtes som ansvarlige deltakere i egen læring og integreres godt i det sosiale og akademiske fellesskapet
  • studieprogrammene skal ha tydelige læringsmål og god helhet og sammenheng
  • alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der digitale muligheter utnyttes
  • studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet
  • alle studenter skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse
  • utdanning og undervisning skal verdsettes høyere i akademia

Les innspillene som kom inn til meldingen

Kvaliteten i norsk høyere utdanning sikres, utvikles og dokumenteres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).