Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Merk at det er to forskjellige frister. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 16/1927

Våren 2017 skal det legges frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Ambisjonen med meldingen er å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning. I forbindelse med meldingsarbeidet har kunnskapsministeren sendt en bestilling til alle UH-institusjonene, samt en innspillsinvitasjon til andre aktører i UH-sektoren.

PDF med brevet til UH-institusjonene

PDF med brevet til andre aktører  

Samisk høgskole

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Universitetet i Stavanger

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Oslo

Handelshøyskolen BI

Universitetet i Bergen

Norges musikkhøgskole

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Lillehammer

Norges idrettshøgskole

Høgskolen i Hedmark

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Høgskolen i Volda

NLA Høgskolen

Rudolf Steinerhøyskolen

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Bergen Arkitekthøgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Høgskolen i Bergen

Politihøgskolen

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Ansgar Teologiske Høgskole

Høyskolen Diakonova

Barrat Due musikkinstitutt

Lovisenberg diakonale høgskole

Universitetet i Agder

Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne

Høyskolen Kristiania

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forsvarets høgskole

Norges Dansehøyskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Høgskolen i Oslo og Akershus

Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Forsvarets etterretningshøgskole

Atlantis Medisinske Høgskole

Bjørknes høyskole

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Skrivekunstakademiet

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Musikkteaterhøyskolen

Krigsskolen

Luftkrigsskolen

Sjøkrigsskolen

Nord universitet

Høgskolen i Sørøst-Norge

VID vitenskapelig høgskole

Helse Vest RHF

Helse Nord RHF

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning - Kif

Nasjonalt fagskoleråd

Universell

utdanning.no

Akademiet for yngre forskere

Utdanningsforbundet

Norges forskningsråd

Senter for internasjonalisering av utdanning

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Oslo kommune

KS - kommunesektorens organisasjon

Universitets- og høgskolerådet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Østfold

Landsorganisasjonen i Norge

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Statens lånekasse for utdanning

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Skolenes landsforbund

Sametinget

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox

Studentsamskipnaden i Ås

Association of Norwegian Students Abroad

Association of Norwegian Students Abroad

Studentsamskipnaden i Bergen

Musikernes fellesorganisasjon

Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Studentsamskipnaden i Hedmark

Nettverk for private høyskoler

Norsk ergoterapeutforbund

Forskerforbundet

Den norske legeforening

Den Norske Jordmorforening

Stipendiatorganisasjonene i Norge

UNINETT AS

Norsk presseforbund

Norsk psykologforening

Elevorganisasjonen

Norsk tjenestemannslag

Fellesorganisasjonen

Studentsamskipnaden i Oppland

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Studentsamskipnaden i Trondheim

Studentsamskipnaden for Sunnmøre

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Norsk Lektorlag

Helse Midt-Norge RHF

Unio

Utdanningsdirektoratet

Norsk Sykepleierforbund

Norgesuniversitetet

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk senter for menneskerettigheter

Studentsamskipnaden i Stavanger

Forskningsinstituttenes Fellesarena

Rådet for offentlige fagskoler

Akademikerne

Helse Sør-Øst RHF

Norsk studentorganisasjon

Forum for fagskoler - Abelia

Skolelederforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Lærernes Yrkesforbund

Samskipnadsrådet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektenes Fagforbund

Akademikerforbundet

Bibliotekarforbundet

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Det norske Diakonforbund

Econa

Naturviterne

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Juristforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Radiografforbund

Parat

Presteforeningen

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

STAFO

Studentsamskipnaden i Molde

Norges arktiske studentsamskipnad

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter

CRIStin Current Research Information System in Norway

Den norske Forleggerforening

Innovasjon Norge

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Nord studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Følg saken Saksgang: Arbeid med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

 • Ny rapport om mentorordning i høyere utdanning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har mottatt en utredning av mentorordninger fra Universitetet i Bergen. Den viser at det finnes mange måter å organisere mentorordninger på, blant annet etter hvem som er mentor og om fokuset er på inkludering i fagmiljøet eller på arbeidslivstilpasning.

 • Prop. 64 L (2017–2018) - Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning og i utdanningsinstitusjonens studieadministrative systemer. 

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra en arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som skal kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.04.2018

 • Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine oppgaver. Kunnskapsdepartementet ønsker å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, og foreslår justeringer for å legge til rette for dette Departementet foreslår også en endring når det gjelder behandlingsansvarlig for den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen), jf. universitets- og høyskoleloven § 4-14, og lovforslaget til ny fagskolelov § 40.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 08.01.2018

 • Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre tre nye bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av individdata til Database for høgre utdanning (DBH), samt forslag om nye bestemmelser om eksamen.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne meldingen gir regjeringen universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Merk at det er to forskjellige frister. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.07.2016

 • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Forskrift | Kunnskapsdepartementet

  Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner.

  Se forskriften på lovdata.no