Historisk arkiv

Vil sikre høy utdanningskvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil sikre gode utdanninger av høy kvalitet i hele landet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil derfor starte arbeidet med en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet.

- For å sikre trygge arbeidsplasser og god velferdsordninger i fremtiden må vi ha universiteter og høyskoler i verdensklasse.  Derfor har regjeringen nå startet et storstilt arbeid for å heve kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  - En egen melding om høyere utdanning vil være en viktig oppfølging av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, forsetter Røe Isaksen. 

Regjeringen har tidligere varslet en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren, som blant annet vil innebære sammenslåinger i sektoren. Den meldingen vil legges frem for Stortinget i løpet av den kommende våren. 

- Mer robuste fagmiljøer er en forutsetning for å kunne tilby utdanninger av god kvalitet, men det alene er ikke nok. Derfor vil vi utarbeide en egen stortingsmelding om andre tiltak som er nødvendige for å øke kvaliteten på utdanningene våre, sier Røe Isaksen. 

Utdanningskvalitet var et sentralt tema på kontaktkonferansen mellom kunnskapsministeren og universitets- og høgskolesektoren som ble arrangert i januar i år. 

- Tradisjonelt har forskningen hatt en høyere status enn undervisning mange steder. Men utdanning og undervisning av høy kvalitet er en like viktig oppgave som forskning. Gode miljøer i forskning og utdanning må dyrkes frem sammen, og en god utdanning er en nødvendig forutsetning for god forskning, sier kunnskapsministeren. 

Ulike rapporter og evalueringer tyder på at det er store variasjoner i kvaliteten mellom de høyere utdanningsinstitusjonene. Selv om regjeringen er opptatt av å utvikle fagmiljø i verdensklasse, er utdanningskvalitet i bredden avgjørende for å møte samfunnets fremtidsutfordringer. 

- Vi er opptatt av kvalitetskultur i alle ledd, sier Røe Isaksen. 

Meldingen om utdanningskvalitet planlegges fremlagt i løpet av våren 2017. 

Noen kvalitetsutfordringer i sektoren:

-  Høyt frafall og for stor tidsbruk

-   Ulik praksis i karaktersetting

-   Store kvalitetsforskjellene innen samme studieprogram institusjonene mellom

-  Store variasjoner i den generelle utdanningskvaliteten (undervisning, oppfølging, veiledning)

-  For dårlig ledelse studieprogrammene spesielt og av utdanningsvirksomheten generelt