Prop. 67 L (2022–2023)

Endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til regler som åpner for at Utlendingsnemnda (UNE) kan avholde nemndmøter uten at alle deltakerne er fysisk til stede (fjernmøter). Hovedregelen skal imidlertid fremdeles være fysiske nemndmøter. Det fremmes også forslag til særregler om avgjørelsesform i UNE i saker  som gjelder klage over avslag på tilskudd til assistert retur og tvangsretur, i tillegg til enkelte endringer som gjelder oppnevning av nemndmedlemmer og oppnevning av faste nemndmedlemmer til stornemnda.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget