Prop. 72 L (2015–2016)

Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)

Proposisjonen inneholder flere forslag til endringer i opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre en plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og til å ta imot gjesteelever ved ledig kapasitet. Forslaget vil gi ungdommer større frihet i valg av videregående skole. Departementet foreslår videre å innføre praksisbrevordningen, et toårig opplæringsløp, som supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring i alle fylker. Proposisjonen inneholder også forslag om endringer som skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring. Proposisjonen inneholder dessuten forslag om å etablere en ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring på videregående opplærings nivå, forslag om å klargjøre når plikten til grunnskoleopplæring opphører ved utenlandsopphold og forslag om å fjerne opplæringslovens anbefaling om maksimal skolestørrelse.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget