Prop. 77 L (2017–2018)

Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR)

Formålet med lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning, NOU 2017:1 «Markeder for finansielle instrumenter». Regler som samsvarer med endringer etter EUs nye verdipapirmarkedsregelverk, direktivet «MiFID II» og forordningen «MiFIR», ble vedtatt i norsk rett ved to forskrifter fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017. Selv om det allerede er på plass regler i nasjonal rett som samsvarer med MiFID II og MiFIR, er det behov for å forbedre strukturen og gjøre de nye reglene lettere tilgjengelig i lovs form. Videre er det behov for å følge opp utvalgets forslag om nasjonale valg og revisjon eller oppheving av enkelte gjeldende regler. Som følge av den tette sammenhengen mellom reglene i MIFID II og MiFIR og økt harmonisering av EØS-reglene, foreslås det i sin helhet å gjennomføre bestemmelsene i MiFID II og MiFIR i verdipapirhandelloven. Lov om regulerte markeder (børsloven) foreslås dermed opphevet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget