Prop. 81 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E18 Langangen - Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Prosjektet omfatter utbygging av om lag 35 kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Delstrekningen Rugtvedt – Dørdal er under utbygging, jf. Prop. 128 S. (2015-2016). Delstrekningen Langangen – Rugtvedt er om lag 18 km lag og er i dag avkjørselsfri tofelt vei med midtdeler på store deler av strekningen. Ny vei på strekningen vil fjerne flere kryss sin vil være positivt for trafikksikkerheten og i større grad rendyrke veien som en gjennomfartsåre. Forventet utbyggingskostnad for den samlede utbyggingen er 11 553 mill. kr hvorav bompengebidraget er 4 457 mill. kr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget