Prop. 81 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 35 km firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Delstrekningen E18 Rugtvedt – Dørdal er under utbygging.

Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E18 Langangen – Grimstad. I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 fremhever Regjeringen behovet for å få sammenhengende firefelts møtefri vei på hele strekningen Oslo – Kristiansand. Dette vil gi vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid, noe som er viktig både for næringstransport og persontransport i korridoren. Regjeringen legger i tillegg vekt på at E18 er en viktig del av utlandsforbindelsene via ferjehavnene langs strekningen.

Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, Reformer i veisektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje og metodikk. Stortingsmeldingen legger til grunn at både statlige midler og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngikk 22. desember 2015 en rammeavtale som fastsetter selskapets oppstartsportefølje og legger de generelle rammene for selskapets framtidige oppgaver og finansieringen av disse. Rammeavtalen angir at det skal inngås en veiutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier. Veiutbyggingsavtalen forplikter selskapet til å gjennomføre utbyggingen av strekningen E18 Langangen – Dørdal for den pris og de øvrige vilkår som framgår av avtalen.

Ved behandlingen av Prop. 128 S (2015–2016) vedtok Stortinget bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal. Denne proposisjonen vil sikre en helhetlig finansiering av hele strekningen Langangen – Dørdal. Nye Veier AS har redusert utbyggingskostnadene med vel 10 pst. etter at Selskapet overtok prosjektet. Kostnadsbesparelsen som legges til grunn på hele strekningen kommer finansieringen av hele strekningen til gode gjennom lavere bomtakster og forbedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Brukerne deltar i kostnadsbesparelsen som Nye Veier AS oppnår. Beregninger viser i tillegg at bompengeopplegget har forbedret den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet sammenlignet med en situasjon uten bompengeinnkreving.

Det foreligger lokalpolitisk tilslutning og Telemark fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for bompengeselskapets låneopptak.

Figur 1.1 Oversiktskart E18 Langangen – Dørdal

Figur 1.1 Oversiktskart E18 Langangen – Dørdal