Proposisjoner til Stortinget

Prop. 82 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i utlendingsloven § 95. Forslaget går ut på å lovfeste Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget