Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Til innholdsfortegnelse

10 Tillegg til personer med opptjening før 2011 (2011-tillegg)

10.1 Innledning og sammendrag

Det går fram av pensjonsavtalen at årskullene 1963–1967 skal få et tillegg til pensjonen dersom de har opptjening før 2011. Dette tillegget ble i høringsnotatet omtalt som «2011-tillegg». Tillegget skal utformes nøytralt, slik at årlig utbetaling blir lavere ved uttak før 67 år og høyere ved uttak etter 67 år. Tillegget skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen justert for forholdet mellom opptjeningstid før 2011 og til kravet til full opptjening. 1963-kullet skal få 100 prosent av et fullt tillegg og tillegget skal trappes ned med 20 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet. Tillegget skal kunne tas ut etter nøytrale uttaksregler fra 62 år. Tillegget skal ikke levealdersjusteres, men skal justeres for uttaksalder.

I avsnitt 10.4 foreslås det at årskullene 1963–1967 gis et tillegg til alderspensjonen for tjenestetid før 2011. Det foreslås at tillegget skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen, se punkt 11.3.3, justert med forholdet mellom tjenestetid før 2011 og 30 år. Det foreslås at tillegget trappes ned med 20 prosentpoeng fra 1963-kullet slik at 1963-kullet får 100 prosent, 1964-kullet får 80 prosent, osv. Det foreslås at tillegget kommer til utbetaling samtidig med uttak av den oppsatte bruttopensjonen. Det foreslås at tillegget skal justeres for uttaksalder ved at tillegget multipliseres med delingstallet ved 67 år og divideres med delingstallet på uttakstidspunktet.

10.2 Pensjonsavtalen og forslagene i høringsnotatet

10.2.1 Beregning av 2011-tillegget

Det går fram av pensjonsavtalen at årskullene 1963–1967 skal gis et tillegg til pensjonen for de som har opptjening før 2011. Tillegget skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen, justert med en brøk hvor opptjeningstid før 2011 er telleren og kravet til full opptjening er nevneren. Det framgår videre av avtalen at tillegget skal trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent.

Departementet foreslo i høringsnotatet at stillingsstørrelse etter 2011 ikke skal påvirke størrelsen på tillegget og foreslo at tillegget skal beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsstørrelse før 2011. I høringsnotatet foreslo departementet videre at kravet til full opptjening skal settes lik det kravet den oppsatte bruttopensjonen er beregnet etter.

10.2.2 Uttak av 2011-tillegget

Ifølge pensjonsavtalen skal tillegget utformes nøytralt, slik at årlig utbetaling blir lavere ved uttak før 67 år og høyere ved uttak etter 67 år. Tillegget skal ikke levealdersjusteres, men justeres for uttaksalder. Departementet foreslo i høringsnotatet at dette skal gjennomføres ved at tillegget multipliseres med en brøk hvor delingstallet ved 67 år er telleren og delingstallet på uttakstidspunktet er nevneren. Videre arbeid i medlemspliktig stilling skal fritt kunne kombineres med uttak av tillegget. Uttak kan også kombineres med annen inntekt.

I høringsnotatet foreslo departementet at tillegget ikke skal kunne tas ut gradert. Det ble heller ikke foreslått regler for stans av tillegget. Departementet la til grunn at det ikke skal stilles krav om at folketrygdens alderspensjon er tatt ut for å kunne ta ut 2011-tillegget. Departementet foreslo videre at det skal innføres en regel om automatisk utbetaling av tillegget fra og med måneden etter fylte 75 år.

10.2.3 Regulering av 2011-tillegget

Departementet foreslo at 2011-tillegg under utbetaling skal reguleres som alderspensjon i folketrygden. Dvs. at reguleringen skal skje årlig fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut.

10.3 Høringsinstansenes syn

10.3.1 Beregning av tillegget

SPK uttaler at beregningsreglene for 2011-tillegget er komplekse og gjelder kun for en relativt liten gruppe. De påpeker at slike spesialberegninger er administrativt kostbare da dette må tas hensyn til ved vedtak av pensjon, premieberegning og betjening.

Aktuarforeningen tar ikke stilling til forslaget om at tillegget skal beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsstørrelse før 2011, men påpeker viktigheten og utfordringene med å utveksle data for å beregne gjennomsnittlig stillingsstørrelse før 2011.

OPF ser at det framstår som logisk at tillegget ikke bør påvirkes av stillingsstørrelse etter 2011, men påpeker at dette er kompliserende for beregningen av ytelsen da det fordrer utvikling av særskilt funksjonalitet i tjenestepensjonsleverandørenes systemløsninger. De mener også at dette er komplisert å kommunisere. Etter OPFs syn, ville det vært enklere å gi tillegget for all opptjeningstid fram til 2020, med gjennomsnittlig deltid per dette tidspunktet, og deretter trappe det ned med den årskullsspesifikke prosentandelen. OPF ber departementet vurdere muligheten for å beregne den gjennomsnittlige deltiden per 2020 i stedet for per 2011.

KLP mener 2011-tillegget bør gjenspeile den opptjening man har før 2011, både med hensyn til opptjeningstid, deltid og pensjonsgrunnlag. KLP ber derfor departementet vurdere om 2011-tillegget bør beregnes av det pensjonsgrunnlag en har ved inngangen til 2011 (per 31.12.2010), og at dette pensjonsgrunnlaget reguleres opp til 31.12.2019 etter den alminnelige lønnsveksten (G-regulering). Arbeidstakerorganisasjonene støtter forslaget om at 2011-tillegget skal beregnes ut fra gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved inngangen til 2011.

KLP viser til at man ved fastsetting av stillingsstørrelse før 2011 vil få en del tilfeller der opptjent tid enten rundes opp eller ned. KLP mener at all opptjent tid skal brukes i beregningen av gjennomsnittlig stillingsstørrelse dersom tiden er rundet opp, men at det ses bort fra tid med lavest deltid som ikke er benyttet dersom tiden er rundet ned.

Gabler ber departementet presisere hvordan deltid skal spille inn i beregningen. De stiller spørsmål ved om pensjonsgrunnlaget, som danner utgangspunkt for 2011-tillegget, skal beregnes som sluttlønn tilsvarende 100 prosent stilling, og deretter multipliseres med deltidsfaktoren pr. 31.12.2010, før pensjonsgivende tillegg legges til. SPK forstår det slik at tillegget skal beregnes ut fra pensjonsgrunnlaget omregnet til 100 prosent stilling på overgangstidspunktet, 1.1.2020, som så justeres med gjennomsnittlig deltid begrenset oppad til 100 prosent pr. 31.12.2010.

KLP mener at slik lovforslaget er utformet, fører dette til en dobbeltavkorting for deltid, fordi pensjonsgrunnlaget allerede er deltidsavkortet. KLP legger derfor til grunn at departementet har ment at det er pensjonsgrunnlag i 100 prosent stilling som skal justeres hvis gjennomsnittlig stillingsstørrelse før 2011 er lavere enn 100 prosent og påpeker at dette bør presiseres i lovteksten.

KLP mener det bør presiseres i lovteksten hva som menes med justering med forholdet mellom tjenestetid før 2011 og full tjenestetid.

Arbeidstakerorganisasjonene mener at det skal benyttes et krav til full opptjening på 30 år når 2011-tillegget beregnes. De uttaler at deres klare forståelse under forhandlingene var at tillegget var basert på 30 år, slik at 30 år før 2011 gir et uavkortet tillegg.

SPK antar at eventuell nedgang i lønn før 1.1.2020 skal tas hensyn til når pensjonsgrunnlaget fastsettes.

10.3.2 Uttak av tillegget

Gabler mener at den innretningen som betaler ut 2011-tillegget må kunne kreve at tillegget tas ut samtidig med oppsatt bruttopensjon og den påslagspensjonen som denne innretningen utbetaler. OPF mener det er naturlig at det kreves uttak av bruttopensjonen fra tjenestepensjonsordningen siden 2011-tillegget er såpass tett knyttet til bruttopensjonen. SPK anbefaler at det stilles krav om samtidig uttak av 2011-tillegg og bruttopensjon. KLP forutsetter at det er et krav for å få 2011-tillegget at den oppsatte alderspensjonen fra bruttoordningen tas ut, og ber om at departementet tydeliggjør bestemmelsen dersom dette ikke er riktig. Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene mener det virker unødvendig at noen skal ha behov for å ta ut 2011-tillegget på et annet tidspunkt enn ved uttakstidspunktet av den øvrige offentlige tjenestepensjonen, og foreslår at 2011-tillegget automatisk utbetales fullt ut fra og med første uttak av offentlig tjenestepensjon uavhengig av pensjonsgrad.

KLP peker på at dersom uttak av 2011-tillegget forutsetter uttak av oppsatte alderspensjon fra bruttoordningen, reiser det noen problemstillinger da den oppsatte alderspensjonen både kan tas ut gradert og stanses, mens dette ikke er tilfellet for 2011-tillegget. KLP legger til grunn at det ikke har vært forutsetningen at man skal begrense fleksibelt uttak av alderspensjon selv om man tar ut 2011-tillegget. KLP ber departementet presisere om alderspensjonen må tas ut med 100 prosent grad for at 2011-tillegget skal komme til utbetaling, eller om det er tilstrekkelig med et gradert uttak, og om 2011-tillegget fortsatt skal utbetales dersom graden på alderspensjonen reduseres eller settes til null etter uttak.

Gabler og OPF støtter forslaget om at 2011-tillegg ikke skal kunne tas ut gradert eller stanses. KLP påpeker at det går klart fram av ordlyden i § 6-6 at 2011-tillegget ikke skal kunne graderes, men at lovteksten bør tydeliggjøres slik at det også går klart fram at tillegget heller ikke kan stanses.

KLP peker på at det i høringsnotatet ikke er omtalt hvilken ordning som skal utbetale 2011-tillegget. KLP forutsetter at den ordningen som skal utbetale den oppsatte bruttopensjonen, altså den ordningen en sist hadde medlemskap i ved inngangen til 2020, også skal utbetale 2011-tillegget.

10.3.3 Regulering av 2011-tillegget

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til dette punktet.

10.4 Departementets vurdering og forslag

Departementet foreslo, i tråd med pensjonsavtalen, at de i årskullene 1963–1967 som har opptjening før 2011 skal gis et tillegg til pensjonen. Det ble foreslått at 1963-kullet gis tillegget 100 prosent, og at tillegget trappes ned med 20 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull. Det har ikke kommet innvendinger mot dette og departementet opprettholder forslagene.

Departementet viser til at det er samlet tjenestetid i medlemspliktig stilling før 2011 som skal legges til grunn. Det er således ikke et krav at tjenestetiden er knyttet til en og samme stilling. Som for overgangstillegget, jf. avsnitt 9.4, innebærer dette at det er behov for koordinering mellom ordninger for å beregne samlet tjenestetid i medlemspliktig stilling. KLP peker på at det i høringsnotatet ikke er omtalt hvilken ordning som skal utbetale 2011-tillegget og forutsetter at den ordningen som skal utbetale den oppsatte bruttopensjonen også skal utbetale 2011-tillegget. Departementet viser til omtalen av overføringsavtalen, jf. avsnitt 5.3, og legger til grunn at eventuelle endringer i overføringsavtalen, som følge av innføring av overgangstillegg, skal håndteres etter ordinære regler. Departementet legger til grunn at partene i overføringsavtalen finner hensiktsmessige løsninger for koordinering av tjenestetid mellom ordninger.

Flere høringsinstanser påpeker at beregningsreglene for 2011-tillegget er komplekse og administrativt krevende. Særlig pekes det på at det er kompliserende at beregningene skal ta utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsstørrelse før 2011. Det stilles også spørsmål om hvilket pensjonsgrunnlag som skal legges til grunn ved deltid. Departementet ser at det vil være administrativt enklere, særlig tatt hensyn til nødvendigheten av å utveksle informasjon mellom flere ordninger, dersom tillegget beregnes med utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen, uten særregler for å fastsette pensjonsgrunnlaget ved deltid.

Departementet viser til punkt 11.3.3 hvor departementet foreslår at det presiseres at bestemmelsen om nedgang i lønn i § 15 også skal gjelde for pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen. Det går videre fram at departementet foreslår at dersom tjenestetiden før 2020 er lenger enn 30 år, skal gjennomsnittlig stillingsandel beregnes med utgangspunkt i de 30 årene med høyest stillingsandel. Departementet presiserer at det følger av departements forslag om å benytte pensjonsgrunnlaget til den oppsatte bruttopensjonen at disse bestemmelsene også vil gjelde for 2011-tillegget. Departementet foreslår derfor at tillegget skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen.

I høringsnotatet la departementet til grunn at kravet til full opptjening settes lik kravet til full opptjening for den oppsatte bruttopensjonen. Departementet ser at formuleringen i avtalen om full opptjening ikke nødvendigvis må forstås slik. Videre viser departementet til at kravet til full opptjening for den oppsatte bruttopensjonen varierer med tidspunktet for første gangs innmelding i en offentlig tjenestepensjonsordning. Departement mener at kravet til full opptjening for 2011-tillegget bør være likt for alle og foreslår derfor at tillegget beregnes forholdsmessig dersom tjenestetid før 2011 er lavere enn 30 år.

Det har ikke kommet innvendinger mot departementets forslag i høringsnotatet om nedtrapping av tillegget for årskullene 1963–1967, og departementet foreslår at tillegget trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent.

I høringsnotatet foreslo departementet at 2011-tillegget ikke skal kunne tas ut gradert eller stanses, noe som fikk støtte fra flere høringsinstanser. Flere høringsinstanser mener at det også bør kreves uttak av oppsatt bruttopensjon for å kunne ta ut 2011-tillegg. Departementet ser at dette vil være forenklende og ikke vil ha betydning for den enkeltes samlede utbetalinger av 2011-tillegg. Videre viser departementet til omtalen av uttak av oppsatt bruttopensjon i punkt 11.4.3, der det foreslås at oppsatt bruttopensjon ikke skal kunne tas ut gradert eller stanses. Det vil innebære at reglene for 2011-tillegget og oppsatt bruttopensjon er like på dette punktet. Departementet foreslår derfor at tillegget kommer til utbetaling ved uttak av oppsatt bruttopensjon og at det ikke kan graderes eller stanses.

Departementet viser til at det i punkt 7.3.3 foreslås at påslagspensjon opphører ved utgangen av måneden etter måneden medlemmet døde. I dagens bruttoordning er det bestemmelser om at pensjonen løper ytterligere én måned dersom avdøde etterlater seg ektefelle. Departementet foreslår i punkt 11.4.3 at denne bestemmelsen også skal gjelde for pensjon opptjent i dagens ordning før 2020 for medlemmer født i 1963 eller senere. Departementet viser til at når 2011-tillegget skal betales ut sammen med oppsatt bruttopensjon, er det hensiktsmessig at disse ytelsen opphører fra samme tidspunkt. Departementet foreslår derfor at også 2011-tillegget skal løpe ytterligere én måned dersom avdøde etterlater seg ektefelle.

Ingen høringsinstanser har hatt merknader til forslagene om at uttaksreglene for 2011-tillegget utformes nøytralt og at tillegget fritt kan kombineres med arbeidsinntekt uten at tillegget avkortes. Departementet foreslår derfor at tillegget ved uttak skal multipliseres med delingstallet ved 67 år og divideres med delingstallet på uttakstidspunktet og at det ikke skal avkortes mot arbeidsinntekt.

Departementet legger til grunn at de høringsuttalelsene som gjelder regulering av påslagspensjon også gjelder for regulering av 2011-tillegget, jf. punkt 7.4.3.

Departementet viser til at det foreslås at 2011-tillegget ikke skal kunne tas ut gradert, at uttaket ikke kan stanses og at det skal utbetales samtidig med den oppsatte bruttopensjonen. Videre foreslås det at tillegget skal utmåles som en prosentandel av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen. Tillegget vil dermed følge reguleringen av den oppsatte bruttopensjonen og det er derfor ikke nødvendig med egne regler for regulering av tillegget.

Se avsnitt 10.5 om utformingen av lovendringer.

10.5 De enkelte lovforslagene

10.5.1 Innledning

I dette punktet foreslår departementet endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene i tråd med forslagene i avsnitt 10.4. Endringer i lov om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere behandles i punktene 10.5.2 og 10.5.3.

10.5.2 Lov om Statens pensjonskasse

Det foreslås at bestemmelser om et 2011-tillegg til årskullene 1963–1967 blir tatt inn i § 26 i. I første ledd gis det bestemmelser om hvem som gis tillegget og beregning av tillegget. I første ledd første punktum går det fram at tillegget gis til medlemmer født i årene 1963–1967, og som har opptjening før 2011 som gir rett til oppsatt alderspensjon etter § 26 h. I andre punktum gis det bestemmelser om størrelsen på et fullt tillegg. Det går fram at et fullt tillegg utgjør 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte alderspensjonen. I tredje punktum gis det bestemmelser om hvordan tillegget skal beregnes for de som har kortere enn 30 års tjenestetid før 2011. Det presiseres at dersom tjenestetiden før 2011 er kortere enn 30 år, så skal tillegget beregnes forholdsmessig. Siste punktum gir bestemmelser om nedtrapping av tillegget. Det går fram at 1963-kullet får 100 prosent av tillegget, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent av tillegget.

§ 26 i andre ledd gir bestemmelser om utbetaling av tillegget og bestemmelser om hvordan tillegget skal justeres for utbetalingstidspunkt. I andre ledd første punktum går det fram at tillegget kommer til utbetaling ved uttak av oppsatt alderspensjon etter § 26 h. I andre punktum presiseres det at tillegget ikke kan graderes eller stanses. I siste punktum går det fram at tillegget ved uttak skal multipliseres med delingstallet ved 67 år og divideres med delingstallet på uttakstidspunktet.

Det presiseres i § 26 i tredje ledd at tillegget kan kombineres med arbeidsinntekt uten at tillegget blir avkortet.

Etter forslaget i § 26 l opphører 2011-tillegget ved utgangen av måneden etter måneden medlemmet døde, men ytterligere én måned dersom avdøde etterlater seg ektefelle.

Det vises til lovforslaget, lov om Statens pensjonskasse § 26 i og § 26 l.

10.5.3 Lov om pensjonsordning for sykepleiere

Pensjonsordningen for sykepleiere er regulert i lov 22. juni 1962 nr. 12. Regelverket er i store trekk sammenfallende med reglene i lov om Statens pensjonskasse. Departementet foreslår at tilsvarende bestemmelser som foreslått for Statens pensjonskasse i punkt 10.5.2, gjøres i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 i og § 11 l.

Til dokumentets forside