Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Til innholdsfortegnelse

13 Utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962

13.1 Innledning og sammendrag

I pensjonsavtalen 3. mars 2018 ble det avtalt at det skal videreføres en individuell garanti for årskullene 1959–1962.

I avsnitt 13.4 foreslås det utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962 ved at disse årskullene får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. I tråd med avtalen foreslås det at andelene bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet opptjeningstid. Det foreslås at garantitilleggene skal trappes ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent av tillegget, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av tillegget.

13.2 Pensjonsavtalen og forslagene i høringsnotatet

I tråd med avtalen foreslo departementet i høringsnotatet at årskullene 1959–1962 skal gis et garantitillegg. Departementet foreslo at garantitillegget skal beregnes på samme måte som garantitillegget til personer født til og med 1958, men multipliseres med produktet av:

  • a. Forholdet mellom tjenestetid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet tjenestetid, maksimalt kravet til full opptjeningstid.

  • b. En årskullspesifikk faktor som er 9/10 for 1959-kullet, 8/10 for 1960-kullet, 7/10 for 1961-kullet og 6/10 for 1962-kullet.

I høringsnotatet foreslo departementet en justering av bestemmelsen om hvem som omfattes av dagens garanti. Det ble foreslått å presisere at bestemmelsen gjelder medlemmer som er født i 1958 eller tidligere.

13.3 Høringsinstansenes syn

Flertallet av høringssvarene har ikke hatt merknader til lovforslagene i høringsnotatet om utfasing av individuell garanti.

Arbeidstakerorganisasjonene viser imidlertid til arbeidstakersammenslutningenes merknad i avtalen av 3. mars.

«LO, Unio, YS og Akademikerne forutsetter at denne avtale ikke kan påberopes i senere individuelle søksmål, der enkeltpersoner vil prøve rettslig hvorvidt endringene griper inn i vedkommende sine rettigheter etter Grunnlovens bestemmelser. Det vises til HTA i KS-området kapittel 2 punkt 2.0, 3. ledd.»

KLP viser til sin høringsuttalelse av 17. oktober 2018 (om nye samordningsregler), hvor de stiller spørsmål knyttet til beregningen av garantitillegget ved gradert uttak av tjenestepensjonen, herunder tilfeller der et medlem har tatt ut høyere pensjonsgrad i folketrygden enn i tjenestepensjonsordningen. De viser til at spørsmålet også er relevant for 1959–1962-kullene. KLP konstaterer at pensjonsavtalen og lovforslaget i høringsnotatet gir en lavere verdi på den individuelle garantien for 1959–1962-kullene enn for de foregående kullene, selv om man før 2011 har full tjenestetid, det vil si full opptjent pensjon. KLP ber departementet klargjøre hvordan nevneren for tillegget skal beregnes. De forutsetter at tjenestetid før 2011 skal avrundes etter vanlige avrundingsregler, slik at seks måneders medlemstid avrundes opp til et helt år.

OPF uttaler at det er kompliserende å benytte opptjeningstid forut for 2011 som et skjæringspunkt i beregningen.

En privatperson uttaler at begrepet «garantitillegg» er misvisende og foreslår å heller bruke begrepet avkortet kompensasjonstillegg. Privatpersonen uttaler at tillegget er avhengig av fødselsår og gir ikke vern for verdien av den opparbeidede tjenestepensjonen som sådan.

13.4 Departementets vurdering og forslag

Når det gjelder KLPs uttalelse om at det bør presiseres hvordan man skal beregne garantitillegget dersom et medlem har tatt ut høyere pensjonsgrad i folketrygden enn i tjenestepensjonsordningen, ser departementet at det kan være behov for å klargjøre garantibestemmelsen på dette punkt. Etter departementet vurdering må bestemmelsen forstås slik at det ved gradert uttak av tjenestepensjon først må gjøres en garantiberegning som om tjenestepensjonen var ugradert. Dersom et medlem ville fått et garantitillegg ved ugradert uttak av alderspensjon, skal det utbetales et gradert garantitillegg tilsvarende uttaksgraden for tjenestepensjonen. Departementet foreslår at det tas inn en presisering om dette i gjeldende garantibestemmelse. Når et medlem på et senere tidspunkt øker uttaksgraden, skal det foretas en ny garantiberegning for det nye deluttaket uten å ta hensyn til garantitillegget som løper fra det første deluttaket. Departementet legger videre til grunn at garantibestemmelsen ikke forutsetter at pensjonisten ved gradert uttak av folketrygdens alderspensjon oppdaterer denne pensjonen for ny opptjening. Det vil si at garantitillegget ikke skal beregnes på nytt med mindre vedkommende faktisk har oppdatert pensjonen.

KLP ber departementet klargjøre hvilke avrundingsreglene som skal benyttes for å beregne tjenestetid før 2011 og samlet tjenestetid. Departementet viser til punkt 7.2.3 hvor avrundingsreglene for tjenestetid presiseres.

Departementet foreslår at årskullene 1959–1962 skal gis et garantitillegg. Garantitillegget for disse årskullene skal gis som en andel av tillegg gitt til personer født før 1959, men der det tas hensyn til hvor stor andel av full opptjeningstid som er tjent opp før 2011. Departementet foreslår derfor at garantitillegget skal beregnes på samme måte som garantitillegget til personer født til og med 1958, men multipliseres med produktet av:

  • a. forholdet mellom tjenestetid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet tjenestetid, maksimalt kravet til full opptjeningstid.

  • b. En årskullspesifikk faktor som er 9/10 for 1959-kullet, 8/10 for 1960-kullet, 7/10 for 1961-kullet og 6/10 for 1962-kullet.

Se avsnitt 13.5 om utformingen av lovendringer.

13.5 De enkelte lovforslagene

13.5.1 Innledning

I dette punktet foreslår departementet endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene i tråd med forslagene i avsnitt 13.4. Endringer i lov om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere behandles i punktene 13.5.2 og 13.5.3. Videre foreslås det i punkt 13.5.4, 13.5.6 og 13.5.7 mindre endringer i andre tjenestepensjonsordninger.

13.5.2 Lov om Statens pensjonskasse

Bestemmelsene om individuell garanti følger av § 24 b. I forslag til endring i § 24 b første ledd foreslås det at medlemmer som er født i 1958 eller tidligere, skal ha et garantert pensjonsnivå etter reglene i denne paragrafen. Endringene i § 24 b første ledd er kun en språklig endring, ved at «Medlemmer som 1. januar 2011 hadde 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år» erstattes med «Medlemmer som er født i 1958 eller tidligere», og innebærer således ingen realitetsendring.

Forslag til § 24 b sjette ledd innebærer en klargjøring av hvordan garantitillegget skal beregnes ved gradert pensjonsuttak. Det presiseres at ved gradert uttak av tjenestepensjon skal garantitillegget beregnes som om tjenestepensjonen var ugradert. Garantitillegget skal deretter graderes tilsvarende uttaksgraden for tjenestepensjonen. Nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd.

Bestemmelsene om utfasing individuell garanti foreslås tatt inn i ny § 24 c. I § 24 c første punktum går det fram at medlemmer som er født i 1959, 1960, 1961 eller 1962, får en andel av garantitillegget som er gitt til medlemmer født i 1958 eller tidligere etter § 24 b. Andre punktum sier at andelene bestemmes av forholdet mellom tjenestetid før 2011 og samlet tjenestetid, begge begrenset til full tjenestetid. I tredje punktum går det fram at 1959-kullet får 90 prosent av tillegget, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av tillegget.

Det vises til lovforslaget, lov om Statens pensjonskasse §§ 24 b og 24 c.

13.5.3 Lov om pensjonsordning for sykepleiere

Pensjonsordningen for sykepleiere er regulert i lov 22. juni 1962 nr. 12. Regelverket er i store trekk sammenfallende med reglene i lov om Statens pensjonskasse. Departementet foreslår at tilsvarende bestemmelser som foreslått for Statens pensjonskasse i punkt 13.5.2, gjøres i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsordning for sykepleiere §§ 10 c og 10 d.

13.5.4 Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. er regulert i lov 26. juni 1953 nr. 11. Regelverket er i store trekk sammenfallende med reglene i lov om Statens pensjonskasse. Departementet foreslår at tilsvarende bestemmelser som foreslått for Statens pensjonskasse i punkt 13.5.2, gjøres i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet §§ 8 c og 8 d.

13.5.5 Lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen omfatter dem som er utnevnt til stilling som Stortingets ombudsmann for forvaltningen før 1. januar 2011. Et medlem av ordningen kan ha krav på et garantert pensjonsnivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 b. Endringer i garantibestemmelsen i form av ny § 24 c innebærer derfor at henvisningene i lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen må justeres tilsvarende. Det foreslås derfor at det i § 2 femte ledd, nytt tredje punktum i tas inn en bestemmelse om at garantert pensjonsnivå etter lov om Statens pensjonskasse § 24 c skal gjelde tilsvarende.

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 2 femte ledd.

13.5.6 Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse

Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse omfatter dem som er utnevnt til medlem av Høyesterett før 1. januar 2011. Loven har særskilte bestemmelser om pensjon til disse dommerne. Blant annet følger det av loven at et medlem av Høyesterett kan ha rett til individuell garanti etter lov om Statens pensjonskasse. Endringer i garantibestemmelsen i form av ny § 24 c innebærer derfor at henvisningene i tilleggsloven til lov om Statens pensjonskasse må endres. Det foreslås derfor at det i nytt andre punktum i tilleggsloven § 3 tredje ledd tas inn en bestemmelse om at garantert pensjonsnivå etter lov om Statens pensjonskasse § 24 c skal gjelde tilsvarende.

Det vises til lovforslaget, lov om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 3 tredje ledd.

13.5.7 Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Også i denne loven vises det til lov om Statens pensjonskasse når det gjelder garantert pensjonsnivå, det vil si individuell garanti etter § 24 b. I tråd med endringen i garantibestemmelsen i form av ny § 24 c i lov om Statens pensjonskasse, foreslås det at det i lov om pensjonsordning for storingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer også vises til denne bestemmelsen.

Det vises til lovforslaget, lov om pensjonsordning for storingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer § 3-6 andre ledd første punktum og § 4-6 andre ledd første punktum.

Til dokumentets forside